Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     FRPE :: Projekty i programy

FRPE

Projekty i programy zatwierdzone do realizacji

 1. Projekty szkoleniowe, przygotowywane pierwotnie pod działanie 2.3 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (schemat B i schemat A).
  Beneficjenci: pracownicy działów eksportu grupy wyselekcjonowanych firm, w tym głównie małych i średnich przedsiębiorstw, a także grupy mikro-przedsiębiorstw.
  W schemacie B pierwszy przygotowany projekt nosi nazwę "Przygotowanie do eksportu", a projektodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). FRPE pełniła funkcję doradczą przy tym projekcie. Projekt ten jest nastawiony na Rynek Jednolity UE
  Zasadnicza idea projektu: podnoszenie konkurencyjności polskich MŚP (i mikro-przedsiębiorstw) poprzez szkolenie pracowników istniejących bądź tworzonych działów eksportu.
  Projekt kolejny schematu B działania 2.3 SPO RZL - nastawiony na rynki WNP i Azji.

 2. Aktywny udział oraz partnerstwo merytoryczne - konferencja i wystawa obsługi eksportu "Polski Eksport 2005" w pałacu w Radziejowicach 24-25 listopada 2005 r.
  FRPE - funkcja partnera merytorycznego, obsada większej grupy panelistów.

 3. Aktywny udział (3 prelekcje / prezentacje) w Forum "Liderzy Eksportu" 25 listopada 2005, Warszawa, Galeria Porczyńskich, główny organizator Forum - firma Amadeus Art.
  Prezentacje FRPE, rynków eksportowych USA i Rosji

 4. Organizacja jednodniowej konferencji FRPE "Eksport na rynki poza-unijne" (21 grudnia 2005, Warszawa) przy współpracy z MGiP, PARP, IKCHZ, KIG, KPKE.
  FRPE - głównym organizatorem

 5. Giełda kooperacyjna "Polskie produkty w rosyjskich sieciach handlowych" (luty 2006) - przygotowania głównie w 2005 r. z udziałem co najmniej stu krajowych producentów i kilkunastu dyrektorów najbardziej liczących się rosyjskich sieci handlowych.
  Organizowana przy bliskiej współpracy z firmą Oppen Expo Global, regionalnymi klubami eksportera (KPKE), Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji i partnerami rosyjskimi.

 6. Dwa, trzy pilotażowe projekty na rzecz konkretnej branży eksportowej - Branżowe konsorcja eksportowe.

  Projekty realizowane przy intensywnej współpracy z placówkami terenowymi FRPE (Poznań, Trójmiasto, Bydgoszcz i placówką śląska) oraz z branżowymi i bilateralnymi izbami gospodarczymi.
  Dostosowanie do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2 sierpnia 2005.

 7. "Nowe kadry polskiego eksportu" - program autorski FRPE realizowany przy współpracy z grupą wybranych wyższych uczelni i grupą przedsiębiorstw - eksporterów - zakładana współpraca również z instytucjami rządowymi i innymi instytucjami centralnymi - realizacja zasadniczo w czterech etapach:

  1. Selekcja studentów (4 i 5 rok studiów)
  2. Specjalne szkolenie
  3. Praktyki w firmach uczestniczących w programie
  4. 'Coaching' uczestniczących w programie osób i firm w fazie po zakończeniu szkoleń i praktyk.

 8. Dwie Publikacje niezależne ( finansowanie z MGiP? ):

  1. Publikacja - "Analiza pomocy publicznej udzielanej w ramach programów wspierania polskiego eksportu".
  2. Publikacja - "Instytucjonalny system wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw i produktów po akcesji do UE".

 9. Seria artykułów na tematy eksportowe w biuletynie dla MŚP "Euro info", przy współpracy z Euro Info Centre.

 10. Współpraca z PARP w zakresie cyklicznych seminariów pod wspólnym hasłem "Klub Eksportera".

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zainteresować wasze firmy możliwościami znacznego rozszerzenia lub rozpoczęcia działalności eksportowej poprzez nową w Polsce formułę jaką są tzw. KONSORCJA EKSPORTOWE, które w wymiarze globalnym są w niektórych krajach bardzo skutecznym narzędziem do zdobywania dużych, odległych, trudnych i wymagających eksportowych rynków zbytu w przypadku mniejszych eksporterów (szczególnie mikro i małych i średnich przedsiębiorstw), dla których te rynki na ogół są nieosiągalne gdy prowadzą one działania pro-eksportowe w pojedynkę.

Która firma posiadająca dobry produkt eksportowy, nie chciałaby wprowadzić go na rynki Chin, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Australii, krajów arabskich, czy inne odległe rynki zbytu? Z pewnością formuła konsorcjum eksportowego przy efektywnym wsparciu środków publicznych (unijnych i budżetowych) oraz instytucji rządowych i organizacji otoczenia biznesu może to umożliwić lub przy najmniej ułatwić w przypadku wielu przedsiębiorstw, które nie są międzynarodowymi koncernami, dysponującymi wielomilionowymi budżetami na marketing eksportowy.

Każda firma, która wypełni i odeśle (e-mail) załączoną ankietę trafi do specjalnie tworzonej przez Fundację Rozwoju Polskiego Eksportu (FRPE) bazy firm, które będą otrzymywać informacje nt. wszystkich bieżących możliwości wsparcia ( w tym finansowego) dostępnego w ramach funkcjonowania konsorcjów eksportowych, zarówno na poziomie krajowym (m, in. PO IG), jak i regionalnym (RPO).
Ankieta ma charakter całkowicie nie-komercyjny, a statystyki i analizy powstałe dzięki niej służyć będą polskim eksporterom poprzez tworzeniu w naszym kraju pierwszych konsorcjów eksportowych.

Ankieta

FRPE

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas