Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     Domy Polskie :: koncepcja tworzenia

Polska Założenia wyjściowe (uwarunkowania)

W ostatnich latach na światowym rynku zachodzą zjawiska strukturalne wpływające bezpośrednio na możliwości promocji oferty eksportowej poszczególnych krajów czy też organizacji:

następuje koncentracja i specjalizacja imprez targowo-wystawienniczych, co prowadzi do ograniczenia ilości imprez znaczących dla danej branży,

następuje odwrót od państwowego mecenatu nad imprezami promocyjnymi skutkiem czego jest komercjalizacja działalności promocyjnej, ze wszystkimi tego skutkami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Z tych negatywnych wymienić należy systematyczny wzrost kosztów wystąpień targowo-wystawienniczych, uniemożliwiający znacznej grupie potencjalnych wystawców udział w imprezach o istotnym znaczeniu dla branży,

W branży targowo-wystawienniczej (promocyjnej) obserwowane jest zjawisko inwestowania (wykupywania) przez zachodnioeuropejskich i amerykańskich przedsiębiorców z branży targowo-wystawienniczej w firmy wystawiennicze na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i poza nią. Celem tych działań jest nie tylko maksymalizacja zysków, ale też i tworzenia platformy promocyjnej dla interesów gospodarczych krajów inwestora. Skutkiem zaś ograniczenie (nieformalne) w dostępie do rynków.

Szereg polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiada ograniczone możliwości skorzystania z usług komercyjnych z uwagi na zbyt wysoki (dla nich) koszt zakupu usługi. Z tego też względu ich uwaga kieruje się na usługi subsydiowane ze środków publicznych lub poszukują one możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciach (programach) współfinansowanych z tych środków, niezależnie od miejsca ich pochodzenia.

Mając pełną świadomość ograniczonego zasobu środków publicznych, które poprzez budżet kierowane są na promocję i rozwój eksportu Departament Promocji Gospodarczej podjął inicjatywę wypracowania i upowszechnienia koncepcji tworzenia Domów Polskich, jako nowej formy promocji i rozwoju eksportu, łączącej wysiłek poszczególnych przedsiębiorców (w formę działania grupowego) ze wsparciem ze strony państwa - poprzez sfinansowanie wybranych elementów tworzenia struktury organizacyjnej i planu gospodarczego przedsięwzięcia oraz współfinansowanie kosztów promocji. Przy wyborze tej formy działalności promocyjnej nie bez znaczenia jest także możliwość ukierunkowania promocji na wybrane rynki, ocenione wstępnie przez przedsiębiorców jako posiadające potencjał chłonności na polskie produkty w układzie sektorowo-produktowym.

Tworzenie Domów Polskich jest to także działanie na rzecz dostosowania się do zjawisk zasygnalizowanych powyżej (w punktach 1-2) a także próba przezwyciężenia niekorzystnych konsekwencji tych zjawisk.

Formuła Domu Polskiego, w przypadku właściwego jej przygotowania i akceptacji przez środowisko przedsiębiorców, powinna umożliwić:

 1. wzmocnienie kapitałowe podejmowanych przez polskich przedsiębiorców działań promocyjnych poprzez połączenie wysiłków wielu zainteresowanych podmiotów,
 2. zwiększenie efektywności działań finansowanych ze środków publicznych kierowanych na promocję i rozwój eksportu,
 3. zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty eksportowej, poprzez:
  • przejęcie marż pośredników i możliwość obniżenia cen,
  • bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym, zarówno hurtowym jak i detalicznym,
  • zwiększenie stopnia penetracji wybranych segmentów rynku, będących przedmiotem zainteresowania uczestników Domu Polskiego,
  • zwiększenie rozmiarów eksportu w skali poszczególnych przedsiębiorstw działających w formie Domu Polskiego jak i w skali kraju.

Założenia organizacyjne

Domy Polskie powinny być tworzone za granicą Polski jako jednostki realizujące zadania promocyjne i handlowe (detal i hurt) na wybranym rynku lub jego segmencie w odniesieniu do:

Inicjatywa utworzenia Domu Polskiego na danym rynku podjęta powinna być przez grupę zainteresowanych przedsiębiorców na podstawie wstępnego rozpoznania chłonności rynku na ich wyroby. Inicjatywę taką podejmować mogą także organizacje przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje pracodawców i inne organizacje, działające na podstawie upoważnienia (pełnomocnictwa) zainteresowanych przedsiębiorców.

Inicjatywa ta powinna zostać sformalizowana do postaci wstępnego porozumienia określającego:

 1. rynek docelowy w ujęciu narodowym, geograficznym, produktowym,
 2. zakres działalności Domu Polskiego, przykładowo obejmujący poniższe formy:
  • informacyjno-promocyjny, w tym publikacje, szkolenia, seminaria, Internet,
  • wystawienniczo - targowy, w tym stała wystawa, minitargi, prezentacje i pokazy itd.
  • handlowo-dystrybucyjny, w tym sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, akwizycja, przedstawicielstwo,
  • działalność zlecona z zakresu promocji politycznej, kulturalnej, naukowej, turystycznej i innej.

Zasady partycypacji poszczególnych uczestników Domu Polskiego w przedsięwzięciu zarówno od strony:

Formuły prawnej Domu Polskiego, alternatywnie:

Idealnym i pożądanym stanem byłaby sytuacja, w której grupa inicjatywna opracowałaby i przedstawiła pełny biznes plan tworzenia i prowadzenia Domu Polskiego. Korzyści z takiego podejścia do tworzenia DP są następujące:

Realizacja takiego podejścia wiąże się z koniecznością zaangażowania już na tym etapie określonych zasobów (środków) i właśnie ten aspekt może być podstawową barierą w jego wdrożeniu. Z tego też względu dofinansowanie tego etapu prac nad tworzeniem DP powinno zostać wbudowane w system wsparcia przez MG procesu tworzenia DP.

Rola i zadania Ministerstwa Gospodarki w tworzeniu Domów Polskich

Podstawową rolą Ministerstwa Gospodarki w procesie powstawania Domów Polskich powinno być promowanie tej idei w środowisku przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, głównie poprzez wskazywanie korzyści z działania grupowego w ogóle jak i na danym rynku.

Ministerstwo Gospodarki powinno patronować podejmowanym inicjatywom w fazie ich inicjowania udzielając wsparcia siłami Departamentu Promocji Gospodarczej, w następujących formach:

Finansowanie Domów Polskich.

Domy Polskie są przedsięwzięciem komercyjnym i finansowane powinny być przez tworzące je podmioty i z przychodów osiąganych z prowadzonej działalności.

W okresie 3 pierwszych lat działalność prowadząca do utworzenia i rozwoju Domu Polskiego może być wspierana ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki, do wysokości kwot jak następuje:

W I fazie tworzenia (do czasu zarejestrowania działalności gospodarczej w kraju lokalizacji i podpisania umowy lokalizacji DP):

W II fazie tworzenia Domu Polskiego (tzn. z chwilą podjęcia działalności komercyjnej): wsparcie działalności promocyjnej - do 75% planu promocji DP

Łączne maksymalne zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki w tworzenie i promocję Domu Polskiego, określane będzie w poniższej skali:

Rzeczywiste kwoty dofinansowania w poszczególnych tytułach dla poszczególnych inicjatyw tworzenia Domów Polskich będą ustalane na podstawie indywidualnych decyzji MG wynikających z wybranych form tworzenia DP, warunków kraju lokalizacji i możliwości budżetu Ministerstwa Gospodarki a także przedstawionych przez przedsiębiorców planów finansowych związanych z tworzeniem i działalnością Domów Polskich.

Projekt Ministerstwa Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas