Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     Warszawski Park Technologiczny

Polska

14 lutego 2006 roku, o godz. 12.00 w Auli Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy powołującej Warszawskie Konsorcjum Naukowe.

Umowę konsorcjum podpisali Rektorzy: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk i Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Celem powołania konsorcjum jest poprawa konkurencyjności gospodarczej Warszawy. Pierwsze kroki podjęte przez Warszawskie Konsorcjum Naukowe mają na celu zorganizowanie, we współpracy z powołaną do tego celu spółką miejską, Warszawskiego Parku Technologicznego.

Porozumienie o współpracy przy utworzeniu Warszawskiego Parku Technologicznego (WPT) podpisali w poniedziałek w Warszawie minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber oraz prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

Utworzenie Warszawskiego Parku Technologicznego umożliwi wykorzystanie olbrzymiego potencjału naukowo-badawczego, jakim dysponuje Warszawa. Dzięki WPT powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy, a młodzi uczeni uzyskają szansę rozwoju zawodowego i możliwość realizowania badań we współpracy z wiodącymi firmami high-tech z Polski i zagranicy.

Do udziału w realizacji projektu WPT zostaną zaproszone czołowe ośrodki naukowe i akademickie oraz największe firmy działające w dziedzinie nowych technologii. Warszawski Park Technologiczny będzie jedną z kluczowych inwestycji Miasta umieszczonych w "Strategii rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020".

Inicjatywa ma na celu pobudzenie rozwoju ekonomicznego Mazowsza, rozwój nowych technologii i ich przepływ między nauką a przemysłem. Park technologiczny ma być ofertą zarówno dla naukowców, jak i przedsiębiorców.

Działające na terenie WPT jednostki naukowe i firmy będą mogły korzystać z laboratoriów i powierzchni produkcyjnych, światłowodowej sieci internetowej, usług związanych z doradztwem inwestycyjnym oraz obsługi seminariów i konferencji.

"Utworzenie WPT będzie miało na celu w szczególności popieranie i promowanie realizacji projektów w następujących dziedzinach: informatyki i telekomunikacji, logistyki i transportu, biotechnologii i medycyny, nanotechnologii i nowych materiałów, mechatroniki i optoelektroniki, bankowości i ubezpieczeń" - czytamy w porozumieniu.

Tłumacząc umiejscowienie WPT w stolicy minister Kleiber zaznaczył na konferencji prasowej, że "Warszawa ma największą w kraju koncentrację pracowników naukowych i studentów, a także ponadprzeciętne finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wysoko rozwiniętą sieć szkolnictwa wyższego".

Minister podkreślił, że Warszawa dysponuje ogromnym potencjałem ekonomicznym. "Działa tu ponad 260 tys. podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności, z których połowa jest zaangażowana lub deklaruje chęć bycia przedsiębiorstwami innowacyjnymi" - powiedział minister Michał Kleiber. "Nie ma wątpliwości, taki park w Warszawie musi powstać" - dodał.

Warszawski Park Technologiczny będzie ulokowany na obszarze ok. 40 ha w okolicach Fortu Augustówka w południowej części miasta. Zakończenie realizacji planowane jest na rok 2015, choć pierwsze "inkubatory technologiczne", wspierające działania innowacyjne, mają tu powstać w latach 2006-2007.

"Jestem usatysfakcjonowany, że już drugie przedsięwzięcie z panem ministrem Kleiberem udaje się nam wspólnie realizować, pierwszym jest Centrum Nauki Kopernik, w którym bierze udział także minister edukacji narodowej i sportu, Mirosław Sawicki" - powiedział prezydent Warszawy, Lech Kaczyński.

Ministrowie podkreślali, że powstanie Warszawskiego Parku Technologicznego oznacza powstanie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy dla zdolnych naukowców, a także inżynierów i menedżerów.

W Polsce działa 6 parków technologicznych: w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Gdyni i Kaszlinie. Pierwszym z nich było utworzone w 1990 roku Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości S.A.

Na świecie funkcjonuje ponad 290 parków technologicznych w 63 krajach. Pierwsze powstały w latach 50. w Dolinie Krzemowej w Kalifornii i w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych.

Analiza celowości utworzenia Parku Technologicznego w kontekście rozwoju Warszawy, Mazowsza i kraju

Park technologiczny to zainicjowany ze środków publicznych kompleks gospodarczy o charakterze naukowo-przemysłowym, w którego ramach realizowana jest polityka w zakresie:

Przy parku technologicznym powinien być zlokalizowany inkubator przedsiębiorczości, co ułatwia rozwój podmiotów gospodarczych, wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Mogą również lokować swoje centra badawczorozwojowe, biurowe lub produkcyjne (na zasadach komercyjnych) międzynarodowe firmy z branży nowoczesnych technologii, które stanowią siłę napędową oraz dysponują potencjałem wspomagającym rozwój mniej dochodowych elementów parku.

Wszystkie analizy wykazują, że o konkurencyjności gospodarki polskiej w najbliższych latach zdecyduje zdolność do szybkiego wprowadzania w gospodarce nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych oraz przekształcania ich w sukces komercyjny. Do tego konieczne są działania, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, w celu rozwoju tej zdolności, obejmujące tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych oraz przygotowanie zasobów ludzkich o odpowiednim potencjale innowacyjnym.

Globalizacja powoduje, że międzynarodowe firmy, które najwięcej wydają na B&R (R&D), szukają wysokokwalifikowanych kadr i możliwie niskich kosztów. Innowacyjność i rozwój nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

We większości krajów i większych miastach świata powstały lub tworzone są parki technologiczne, centra technologiczne i inkubatory innowacji. Wiele z nich miało decydujący wpływ na rozwój gospodarczy regionu, a w efekcie na poziom życia mieszkańców. Inicjatorem prawie zawsze są władze publiczne, które włączają do współpracy ośrodki naukowe, a potem przedsiębiorców.

Strategia dla województwa mazowieckiego podkreśla, że:

W Polsce działa ponad 60 instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, innowacjami i transferem technologii, ale żadnej praktycznie nie ma w Warszawie. Te, które uruchomiono mają mały potencjał rozwoju, a i tak wpływają na lokalne ożywienie najbardziej perspektywicznego rynku nowych technologii. Wysoki potencjał gospodarczy Warszawy oraz bardzo duże skupisko kadr i instytucji naukowych, a także znacząca liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem i brak przemysłu nowych technologii, tworzą bardzo dobre warunki do rozwoju parku technologicznego i działań innowacyjnych.

Na lokalizację Warszawskiego Parku Technologicznego – Centrum Innowacji (WPT-CI) jest przewidziana nieruchomość, stanowiąca własność m.st. Warszawy, o łącznej powierzchni ok. 45 ha położona w Warszawie, na terenie Dzielnicy Mokotów w okolicach Fortu Augustówka na Łuku Siekierkowskim,

Na cele inwestycyjno-budowlane może być przeznaczone ok. 25 ha terenu, natomiast 21,8 ha stanowi zieleń parkową, starorzecze Wisły oraz obszar zabytkowego fortu Augustówka i może być przeznaczony na cele rekreacyjne, kulturalne lub edukacyjne. Łączne zagospodarowanie terenu w ramach parku technologicznego pozwoli na sfinansowanie zagospodarowania obszaru rekreacyjno-zabytkowego, bez dodatkowych nakładów ze strony miasta.

Przeprowadzone analizy wykazują, że utworzenie parku technologicznego w Warszawie, dla zwiększenia innowacyjności i rozwoju technologicznego Miasta i regionu jest konieczne. Istnieje teren nadający się na ten cel. Przykłady krajowe i zagraniczne wykazują, że typowym sposobem realizacji projektu jest utworzenie spółki celowej, która prowadzi przedsięwzięcie. Porozumienie z Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz planowane środki z programu rządowego i funduszy Unii Europejskiej dają perspektywę szybszego rozwoju przedsięwzięcia oraz szerszego udziału instytucji i organizacji naukowych w realizacji projektu.

Model funkcjonalny przedsięwzięcia jest następujący:

I. Miasto udostępnia na rzecz WPT 46,8 ha terenu dzisiejszych nieużytków, z czego 21,8 ha to teren zabytkowo-parkowy, zalewowy (Bateria X Fortu Augustówka, starorzecze Wisły) itp. Równocześnie Miasto wyznacza cel – jak najszybsze uruchomienie i rozwijanie Parku Technologicznego (w tym pozyskanie partnerów, inwestorów i użytkowników).

II. WPT uzyskuje warunki zabudowy (WZiZT), organizuje doprowadzenie mediów (woda, prąd, ogrzewanie itp.), opracowuje koncepcję urbanistyczną, porządkuje sprawy formalno-prawne własności terenu, uzyskuje pierwsze pozwolenie na budowę (obiektu wzorcowego – inkubatora technologii).

III. WPT nawiązuje współpracę z Konsorcjum Naukowym, ustala zakres inwestycji finansowanych przez program wieloletni, w tym ustala jakie obiekty, na jakim terenie, sposób finansowania, użytkowania itp.

IV. Zgodnie z koncepcją urbanistyczną następuje realizacji zabudowy w kolejnych etapach przedsięwzięcia oraz pozyskanie najemców-użytkowników z branż nowoczesnych technologii.

V. Po uruchomieniu kolejnych obiektów zostają one oddane do eksploatacji. Równocześnie WPT zagospodarowuje przestrzeń wspólną.

VI. W efekcie na tym terenie zaczynają się rozwijać firmy nowoczesnych technologii, wraz z całym łańcuchem dostaw i zaopatrzenia, a także działalność promocyjno-doradcza w tym zakresie.

Podstawowym celem działania spółki uruchamianej w tym celu przez miasto będzie „Budowa, rozwój i eksploatacja na terenie m.st. Warszawy parku technologicznego wraz z inkubatorem technologii w celu długofalowego rozwoju innowacyjności miasta i regionu, wdrożenia nowych technologii, zwiększenia zatrudnienia wysokokwalifikowanych kadr, oraz przyciągnięcia inwestycji firm z branży nowoczesnych technologii.”

Parametry funkcjonalne – Ponieważ efektywny obszar zabudowy wynosi ok. 25 ha, można założyć, że na terenie Parku można wybudować 300 000 m2 powierzchni całkowitej biur, laboratoriów, obiektów usługowych oraz przestrzeni wspólnej. W skład funkcjonalny parku naukowo technologicznego wchodzić będą:

Realizacja inwestycji przebiegać będzie w następujących etapach:

 1. Etap organizacyjny, którego zadaniem jest stworzenie planu operacyjnego funkcjonowania Parku, ustalenie zasad współpracy partnerów (spółka miejska z Konsorcjum Naukowym), pozyskanie finansowania, przygotowanie udziału w projektach strukturalnych UE.
 2. Etap inwestycyjny:
  1. Podetap I - Realizacja na terenie WPT-CI wzorcowych obiektów parku (w roku 2006-7) – 20000 m2 powierzchni biurowoprodukcyjnej i laboratoryjnej, 5000 m2 powierzchni inkubatorów technologii oraz podstawowe zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych zabytkowego fortu.
  2. Podetap II – Realizacja wspólnie z Konsorcjum Naukowym bazowych obiektów Parku (do roku 2010) – 50 000 m2,
  3. Podetap III - Rozwój infrastruktury produkcyjno-biurowej w zakresie nowoczesnych technologii i towarzyszącej infrastruktury usługowej – sukcesywnie od 2010 r. do końca 2015 r.
 3. Etap eksploatacyjny, związany z funkcjonowaniem obiektów w przewidzianym zakresie, rozpoczęty z chwilą oddania pierwszego obiektu do eksploatacji.

Nakłady finansowo-rzeczowe i ich źródła:

 1. Środki z Urzędu m.st. Warszawy (nieruchomość, inwestycje w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej).
 2. Środki z samorządu województwa Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Marszałkowski) przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w budynki użyteczności publicznej.
 3. Środki pochodzące od przedsiębiorców i inwestorów prywatnych.
 4. Działalność gospodarcza spółki WPT Sp. z o.o. zarządzającej terenem Parku.
 5. Środki z Unii Europejskiej:
  • 7 Program Ramowy UE – dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w WPT,
  • fundusze strukturalne UE – środki na inwestycje budowlane i aparaturowe, a także na realizację projektów badawczych.
 6. Środki pochodzące od jednostek wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego (inwestycje, wnoszenie aportem urządzeń i projektów badawczych).
 7. Rządowy wieloletni program inwestycyjny. LI>Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dla jednostek naukowych prowadzących działalność w ramach WPT (środki na: działalność statutową, projekty zamawiane, celowe i inwestycyjne).

Analiza finansowa wykazuje, że cała realizacja inwestycji będzie wymagała nakładów w kwocie ok. 350 milionów EUR Projekt wykazuje okres zwrotu przy pełnym finansowaniu nakładów w roku 21, co jest atrakcyjne, gdyż zgodnie z wytycznymi dotyczącymi efektywności projektów realizowanych w ramach funduszy UE (ZPORR – powołane wyżej wytyczne) okres zwrotu powinien nastąpić w przeciągu 20 lat przy założeniu dotacji 75%.

Realizowana inwestycja zapewnia stworzenie w Warszawie Parku Naukowo Technologicznego – instytucji którą posiadają praktycznie wszystkie liczące się metropolie. Funkcjonowanie Parku przyczyni się znacznie do rozwoju nowych technologii i powiązania badań naukowych z praktyką, spowoduje powstanie nowych miejsc pracy (docelowo co najmniej 15 tys.), a tym samym ograniczy bezrobocie, zwłaszcza wśród kwalifikowanych kadr naukowo-technicznych, a także podniesie zdecydowanie atrakcyjność inwestycyjną Warszawy.

Wartość dodatkowych korzyści, wynikających z faktu iż na terenie Parku będzie co najmniej kilka tysięcy dobrze zarabiających pracowników, a także z faktu iż firmy działające na terenie Parku będą generować liczne zamówienia dla dostawców z Warszawy i całego regionu, obliczona jako tzw. efekt mnożnikowy wyniesie co najmniej 1 mld zł.

Wykorzystanie inkubatora przedsiębiorczości będzie czynnikiem zabezpieczającym przed bezrobociem wśród absolwentów wyższych uczelni i pomoże im na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, co ułatwi ich pozostanie w Warszawie. W realizację tego typu działań zaangażowane będą główne ośrodki akademickie zrzeszone w ramach tzw. Konsorcjum Naukowego, które w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji dysponować będzie środkami finansowymi na tego typu działalność.

Włączenie do Parku ponad 20 ha terenów zielonych zagospodarowanych na terenie zabytkowego fortu wprowadzi nową jakość w organizacji przestrzeni publicznej, zapewni komfort pracy i zwiększy jej efektywność.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas