Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInstytucje
     KIG :: Piętnaście lat historii

Przypomnienie niektórych działań podejmowanych dla dobra gospodarki i środowiska przedsiębiorców:

13 lutego 1990 r.
Walne Zgromadzenie KIG wyraża opinię, że dla dobra rozwoju gospodarki narodowej niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań na rzecz zintegrowania wszystkich izb gospodarczych oraz innych organizacji społecznych wspierających jej rozwój.

12 grudnia 1990 r.
Wyrażając wolę zrzeszonych w KIG 50 izb i stowarzyszeń gospodarczych, Walne Zgromadzenie zwróciło się do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o podjęcie kroków zapewniających wpływ samorządu gospodarczego na kierunki promocji polskiego handlu zagranicznego w tym głównej instytucji wystawienniczo-targowej - Międzynarodowych Targów Poznańskich.

9 czerwca 1992 r.
Krajowa Izba Gospodarcza przyjmuje stanowiska w sprawach: włączenia do Konstytucji RP zapisu dotyczącego samorządu gospodarczego, roli i miejsca samorządu gospodarczego w kraju i regionach, działań na rzecz uchwalenia nowej ustawy o samorządzie gospodarczym.
KIG zainicjowała również publiczną dyskusję nad kierunkami polityki gospodarczej państwa i zobowiązała Radę Izby, jej komitety do kontynuowania prac nad stanowiskiem środowisk gospodarczych w sprawie wyprowadzenia kraju z recesji gospodarczej i przekazania swego stanowiska prezydentowi RP i rządowi RP.

2 grudnia 1995 r.
Walne Zgromadzenie przyjęło stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie kluczowych problemów polityki gospodarczej. KIG przekazała premierowi RP propozycję zmian oczekiwanych przez przedsiębiorców w zakresie: systemu podatkowego, polityki pieniężno-kredytowej, polityki antyinflacyjnej, konieczności reform w sferze budżetowej, problemów wymagających uregulowania w Kodeksie Pracy oraz w sprawie polityki jakości i znaków towarowych.

12 czerwca 1997 r.
Uchwalono Deklarację Programową Krajowej Izby Gospodarczej na lata 1997-2001. Deklaracja była zbiorem najistotniejszych obszarów aktywności KIG. Władze statutowe zobowiązano do preferowania w kontaktach z władzą ustawodawczą i wykonawczą RP takich zagadnień jak:

9 czerwca 2001 r.
Przesłaniem Deklaracji Programowej na lata 2001 – 2005 było sprostanie nowym wyzwaniom zewnętrznym i wewnętrznym, takim jak globalizacja, integracja europejska a jednocześnie wprowadzanie instrumentów tworzących fundament rozwoju polskiej gospodarki.
W szczegółach Rada KIG zalecała m.in.:

Komitety KIG – współpraca praktyków z naukowcami
Oddziaływanie na tworzenie polityki gospodarczej odbywa się od początku istnienia Krajowej Izby Gospodarczej za pośrednictwem Komitetów KIG. Są one powiązane z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, stanowiącym zaplecze badawcze KIG. Dzięki powiązaniu praktyki gospodarczej z nauką opracowywane stanowiska charakteryzują się wysoką jakością merytoryczną oraz trafnością w identyfikowaniu przepisów niekorzystnie wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.
Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje: doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, ponieważ skupiają przedstawicieli środowisk gospodarczych w celu rozwiązywania konkretnych problemów.
Przewodniczącymi Komitetów są znani praktycy gospodarczy, a w ich pracach biorą udział naukowcy, menedżerowie, przedsiębiorcy, działacze gospodarczy z dziedzin, będących w kręgu zainteresowań poszczególnych Komitetów.
Stałą formą pracy jest przygotowywanie stanowisk oraz opiniowanie założeń i projektów przepisów prawa w bezpośredni sposób wpływających na działalność gospodarczą. Zakres merytoryczny opracowań realizowanych przez Komitety jest bardzo szeroki, obejmuje problematykę ekonomiczną w skali całej gospodarki.
Reprezentanci Komitetów biorą udział w pracach komisji sejmowych jak również uczestniczą w pracach zespołów tworzonych przez administrację publiczną mających na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań występujących w gospodarce problemów. Komitety organizują również konferencje, seminaria oraz dyskusyjne spotkania tematyczne. Uczestnikami tych spotkań są przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki oraz organizacji pozarządowych itp. Spotkania te są okazją do przekazania decydentom w sposób bezpośredni postulatów przedsiębiorców odnośnie prowadzonej polityki gospodarczej.
Obecnie w ramach Krajowej Izby Gospodarczej funkcjonuje 16 Komitetów. Są to: Komitet Jakości i Normalizacji; Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego; Komitet Ochrony Środowiska; Komitet Infrastruktury Gospodarczej; Komitet Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polityki Regionalnej i Turystyki; Komitet do spraw Etyki, Edukacji i Rynku Pracy; Komitet Polityki Finansowej i Budżetu Państwa; Komitet Polityki Gospodarczej; Komitet Prywatyzacji; Komitet Gospodarki Morskiej; Komitet Racjonalizacji Procedur Biznesowych „POLPRO”; Komitet do spraw Współpracy z Rosją; Komitet do spraw Handlu; Komitet Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Społecznego; Komitet Budownictwa; Komitet Bezpieczeństwa Biznesu.

Na arenie międzynarodowej
Realizując zadania statutowe Krajowa Izba Gospodarcza poprzez swe wyspecjalizowane jednostki ściśle współdziała z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi, aktywnie uczestniczy w promocji polskiej gospodarki za granicą, organizuje sympozja, szkolenia, seminaria, misje handlowe, wystawy w zakresie współpracy gospodarczej z zagranica, a także pomaga polskim przedsiębiorstwom w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów handlowych.
Posiadając rozliczne kontakty zagraniczne KIG ma podpisane umowy o współpracy z organizacjami przedsiębiorców z blisko 100 krajów świata. Porozumienia te pozwalają na organizowanie przedsięwzięć pomagających w promocji polskiej gospodarki i służą wspieraniu współpracy gospodarczej między firmami i przedsiębiorcami różnych krajów.
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych to właśnie KIG wystąpiła z inicjatywą nawiązania współpracy handlowej z krajami, które nie utrzymywały dotąd stosunków handlowych i dyplomatycznych z Polską. Do krajów tych należały m.in.: Korea Południowa, Tajwan, Arabia Saudyjska, Iran, RPA. Po nawiązaniu współpracy partnerskiej z działającymi na ich terenie izbami handlowo-przemysłowymi, KIG ułatwiała naszym firmom handlowym wejście na te rynki, a firmom stamtąd na rynek polski.
Stałą formą umożliwiającą firmom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych jest organizacja misji wyjazdowych, w których biorą udział przedstawiciele polskiego biznesu. Każdego roku organizowane jest od 15 do 20 takich misji. Jednocześnie KIG przyjmuje także kilkadziesiąt misji przyjazdowych rocznie, w których uczestniczą producenci i handlowcy z wielu krajów szukający u nas partnerów handlowych, kooperantów itp. KIG jest organizatorem forum gospodarczych, w których biorą udział przedstawiciele najwyższych władz różnych krajów, składających oficjalne wizyty w Polsce.
Inną formą prezentacji dorobku i możliwości eksportowych polskich firm jest organizacja każdego roku przeciętnie 15 imprez targowo-wystawienniczych we wszystkich regionach geograficznych świata.
Dużym sukcesem KIG była organizacja na zlecenie Ministerstwa Gospodarki polskiego uczestnictwa na Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. Organizacja tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia została oceniona bardzo wysoko zarówno przez organizatorów EXPO jak i licznych gości z ponad 3,2 mln zwiedzających polski pawilon. Ta wysoka ocena udanego ze wszech miar przedsięwzięcia promocyjnego i zdobyte przy nim doświadczenie sprawiło, że KIG powierzono ponownie organizację tegorocznego wystąpienia na EXPO 2005 w Aichi (Japonia).
Promocja Polski, a zwłaszcza polskiej gospodarki za granicą jest jednym ze strategicznych celów działania Krajowej Izby Gospodarczej. Jest ona realizowana w ramach wewnętrznego podziału kompetencji przez różne komórki organizacyjne KIG. W sposób szczególny KIG angażowała się w promocję polskiej gospodarki w krajach europejskich, w okresie poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej. Wypracowano koncepcję realizacji kompleksowych programów promocji Polski w kolejnych, aktualnie sprawujących prezydencję, krajach Unii Europejskiej. Te wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia realizowane przy współfinansowaniu i pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, obejmowały promocję w danym kraju polskiej gospodarki, turystyki, kultury i sztuki, osiągnięć nauki itp. Takie masowe imprezy odbyły się m.in. w Belgii i Luksemburgu, Hiszpanii, Danii, Austrii, Szwecji itp. W wielu tych imprezach uczestniczył polski żaglowiec „Dar Młodzieży”, na pokładzie którego odbywały się też spotkania gospodarcze, konferencje prasowe itp.
W roku 2003 Polska sprawowała przewodnictwo w Inicjatywie Środkowo Europejskiej IŚE (CEI-Central European Initiative) – najstarszej i największej organizacji współpracy regionalnej w Europie. IŚE zrzesza aktualnie 17 państw i funkcjonuje na trzech płaszczyznach współpracy: parlamentarnej, rządowej oraz samorządów gospodarczych. Zgodnie z tym w 2003 r. Krajowa Izba Gospodarcza pełniła przewodnictwo w Inicjatywie Środkowo Europejskiej Izb Gospodarczych – CECCI - Central European Chambers of Commerce Initiative.
W czasie rocznego przewodnictwa w CECCI, KIG organizował i był głównym koordynatorem kilkunastu imprez bilateralnych oraz multibilateralnych (seminaria, konferencje, work shops, itp.) w Warszawie oraz wybranych krajach członkowskich IŚE.
Kulminacyjnym punktem polskiej prezydencji w IŚE oraz KIG w CECCI było VI Forum Ekonomiczne IŚE, zwane inaczej Szczytem Rządowym i Gospodarczym, który odbył się w Warszawie w dniach 19-21 listopada 2003 r.
Jak wynika z tych kilku tylko przykładów z rozlicznej działalności KIG w ramach współpracy międzynarodowej, jej celem jest podejmowanie działalności służącej wspieraniu eksportu polskich przedsiębiorstw, promocji Polski i polskich firm oraz produktów na arenie międzynarodowej, a także umacnianie współpracy z samorządem gospodarczym krajów Unii Europejskiej dla wspólnej prezentacji postulatów środowisk gospodarczych, obrony interesów przedsiębiorców i tworzenia warunków dla rozwoju równoprawnej konkurencji.
Od 1 sierpnia 2002 r. działa w KIG Biuro do spraw Unii Europejskiej. Misją tego biura jest wspieranie izb gospodarczych zrzeszonych w KIG jak i generalnie polskich przedsiębiorstw w procesie integracji Polski z Unią. Zadania te realizowane są poprzez szerokie akcje informacyjno-szkoleniowe w zakresie funkcjonowania UE jak i wspólnotowego rynku, doradztwo ekonomiczne dla poszczególnych firm i branż, prowadzenie badań wśród przedsiębiorców, na podstawie których formułowane są opinie i stanowiska środowiska biznesu itp.

Z pomocą przedsiębiorcom
Rolą samorządu gospodarczego jest pomoc firmom i przedsiębiorcom w codziennej działalności. Stąd z jednej strony organizacja szkoleń oraz doradztwo w zakresie najważniejszych tematów wiążących się z prowadzeniem firmy zarówno w kraju jak i na rynkach Unii Europejskiej oraz rynkach międzynarodowych, a z drugiej praktyczna pomoc sprowadzająca się do usług w zakresie np. wywiadowni gospodarczej, wydawania karnetów ATA, legalizacji dokumentów handlowych, a także sądownictwa polubownego, udzielania porad prawnych itp.
Właśnie przy Krajowej Izbie Gospodarczej funkcjonuje Sąd Arbitrażowy, najstarszy i posiadający renomę najbardziej znaczącego sądu polubownego w Polsce, powołany do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe o charakterze międzynarodowym i krajowym oraz do prowadzenia postępowań mediacyjnych. Na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego znajduje się aktualnie 160 osób – uznanych autorytetów z wielu dziedzin prawa i gospodarki, w tym 19 z zagranicy.
Zespół wywiadowni gospodarczej funkcjonujący pod nazwą handlową InfoData dostarcza przedsiębiorstwom informacje o partnerach handlowych oraz sprawdza wiarygodność kontrahentów. Jako wywiadownia gospodarcza InfoData Sp. z o.o. utrzymuje swoją pozycję wśród pięciu największych na polskim rynku. W ciągu 14 lat działalności wydano ponad 100 tys. raportów handlowych o firmach.
Przy KIG działa także zespół radców prawnych służących przedsiębiorstwom poradami prawnymi.
Na podstawie porozumienia pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Ceł a KIG, władze celne Polski upoważniły Krajową Izbę Gospodarczą do wydawania karnetów ATA oraz do działania w charakterze gwaranta Konwencji. Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Rocznie wydaje się ok. 4 tys. tych karnetów. Ponadto wydaje także zaświadczenia o polskim pochodzeniu towarów, legalizuje faktury i inne dokumenty związane z obrotem międzynarodowym.
Centrum Promocji KIG z kolei organizuje udział polskich firm w licznych wystawach i targach na świecie, a także organizuje własne programy wystawiennicze. Każdego roku w wystawach tych bierze udział kilkaset firm zainteresowanych poszczególnymi rynkami zbytu.
Krajowa Izba Gospodarcza jest również wydawcą pisma „Rynki
Zagraniczne” i „Partner z Polski”, które przynoszą ważne informacje dla polskich firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie gospodarczym, a w swych wydaniach obcojęzycznych promują polskie firmy i produkty.

Promocja polskiej przedsiębiorczości
Jak już powiedziano wcześniej, jednym z najważniejszych zadań KIG jest promowanie Polski, polskich firm i produktów. Nie sposób jest nawet wymienić wszystkich działań podejmowanych na tym polu przez KIG. Informujemy o nich szczegółowo na naszych łamach, przypomnijmy więc tylko najważniejsze z nich.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas