Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Project Management

Poniżej chciałbym przypomnieć podstawowe etapy i zasady realizacji projektu.

  Etapy realizacji projektu
  Pojęcia związane z nadzorowaniem i wykonywaniem projektu

Kodeks Etyczny Kierownika Projektu

Wstęp:

Osoby zajmujące się Zarządzaniem Projektami, realizując cele tego zawodu, wpływają na jakość życia wszystkich ludzi w naszym społeczeństwie. Dlatego, istotne jest, by osoby reprezentujące zawód Project Managera wykonywały swą pracę w sposób etyczny, zapewniający zdobycie i utrzymanie zaufania członków zespołu, kolegów, pracowników, pracodawców, klientów i społeczeństwa.

Artykuł I: Osoby zajmujące się Zarządzaniem Projektami zobowiązane są postępować zgodnie z najwyższymi osobistymi i zawodowymi normami etycznymi oraz:

 1. brać na siebie odpowiedzialność za swe działania;
 2. podejmować się przedsięwzięć tylko wtedy, kiedy posiada się kwalifikacje wynikające z wykształcenia lub doświadczenia;
 3. podnosić swe umiejętności zawodowe zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i mieć świadomość konieczności dokształcania się i ciągłego rozwoju osobistego;
 4. podnosić prestiż zawodu poprzez wykonywanie go w sposób godny i przykładny;
 5. przestrzegać kodeksu i zachęcać kolegów i współpracowników do postępowania zgodnego z nim;
 6. wspierać środowisko zawodowe poprzez swoje aktywne uczestnictwo oraz zachęcać do takiego uczestnictwa kolegów i współpracowników;
 7. przestrzegać prawa kraju, w którym wykonywana jest praca.

Artykuł II: Osoby zajmujące się Zarządzaniem Projektami zobowiązane są w swej pracy:

 1. sprawować kierownictwo projektu, mając na celu promowanie maksymalnej efektywności, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów;
 2. stosować najnowocześniejsze narzędzia i techniki w zakresie Zarządzania Projektami, by zapewnić realizację celów zgodnych z założeniami planu Projektu a dotyczących jakości, kosztu i czasu wykonania;
 3. traktować sprawiedliwie wszystkich członków zespołu, kolegów i współpracowników wykonujących projekt bez względu na rasę, religię, płeć, preferencje osobiste i kulturowe, wiek lub narodowość;
 4. zapewniać członkom zespołu wykonującego projekt odpowiednie warunki pracy;
 5. poddawać pracę uczciwej ocenie, bezstronnie wysłuchiwać innych racji oraz w należny sposób uznawać wkład innych osób;
 6. wspierać członków zespołu, kolegów i współpracowników wykonujących projekt w ich rozwoju zawodowym.

Artykuł III: W relacjach z pracodawcami i klientami osoby zajmujące się Zarządzaniem Projektami zobowiązane są:

 1. działać jako lojalni przedstawiciele swych pracodawców i klientów w zakresie powierzonych im spraw zawodowych i handlowych;
 2. zachowywać poufność informacji na temat spraw handlowych lub procesów technicznych pracodawcy lub klienta w trakcie zatrudnienia, a także po ustaniu zatrudnienia, do czasu gdy informacje takie zostają udostępnione;
 3. informować swych pracodawców, klientów, organizacje zawodowe lub instytucje publiczne o jakichkolwiek okolicznościach, które mogłyby prowadzić do sprzeczności interesów;
 4. wystrzegać się działalności, która mogłaby być uznana lub stwarzać choćby tylko wrażenie korupcji, i otwarcie wyrażać swój sprzeciw wobec takich działań;
 5. rzetelnie i realistycznie przedstawiać jakość, koszt i czas projektu.

Artykuł IV: W wypełnianiu swych obowiązków wobec społeczeństwa osoby zajmujące się Zarządzaniem Projektami zobowiązane są:

 1. chronić bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobro społeczeństwa i otwarcie wypowiadać się przeciwko naruszaniu tych wartości.
 2. dążyć do rozpowszechniania wiedzy na temat Zarządzania Projektami oraz by zawód Kierownika Projektu i uzyskiwane osiągnięcia były doceniane.

       

Stowarzyszenie Project Management Polska jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów oraz instytucje chcące się doskonalić w dziedzinie zarządzania projektami, portfelami i programami projektów. Jest częścią International Project Management Association(IPMA) jako organizacja narodowa.

Project Management dynamicznie rozwija się na całym świecie od wielu lat, również i szczególnie, w czasach kryzysów gospodarczych.

Zarządzanie projektami jest nauką i sztuką realizacji wartościowych przedsięwzięć wdrażających zmiany.


Krzysztof Drupka

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas