Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportFinanse
     2010 - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Polska

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jest instytucją wspierającą przedsiębiorców i instytucje finansujące eksport towarów i usług, przy pomocy ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych. W swojej ofercie posiada ubezpieczenia oraz gwarancje realizowane w ramach działalności komercyjnej spółki, czyli na rachunek własny zakładu ubezpieczeń oraz ubezpieczenia i gwarancje gwarantowane przez Skarb Państwa.

Oferowane przez KUKE S.A. ubezpieczenia należności eksportowych mogą dotyczyć:

  1. kredytów eksportowych
  2. kontraktów eksportowych
  3. inwestycji bezpośrednich za granicą
  4. kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu.

Ubezpieczenie kredytów i kontraktów eksportowych obejmuje szkody poniesione w następstwie zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe oraz zdarzeń mających charakter polityczny lub w odniesieniu do ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa również siły wyższej (wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, zamieszek, powstania, rewolucji, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awaria nuklearna oraz jej skutki). W przypadku inwestycji bezpośrednich za granicą ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie zdarzeń o charakterze politycznym. Natomiast ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu obejmuje uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu na wypadek niezawarcia z kontrahentem zagranicznym na danym rynku zamierzonego kontraktu eksportowego, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy krajowego.

W ramach ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte wszystkie kredyty eksportowe o okresie spłaty 2 i więcej lat, a także kredyty eksportowe o okresie spłaty poniżej 2 lat, które są ubezpieczane od tzw. ryzyka nierynkowego. W ramach tej grupy ryzyka eksporter zabezpiecza się od bankructwa i zwłoki w płatnościach, jak również zdarzeń mających charakter polityczny i siły wyższej.
Oferta KUKE S.A. dla eksporterów przedstawia się następująco:

w ramach produktów komercyjnych:

w ramach produktów gwarantowanych przez Skarb Państwa:

Częściowa charakterystyka oferty KUKE S.A. dla eksporterów:

Europolisa - Adresatem produktu są małe i średnie przedsiębiorstwa, których wysokość obrotów do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro rocznie. Jeśli dodatkowo ich obrót krajowy nie przekracza rocznie 5 mln złotych mogą ubezpieczyć należności od kontrahentów krajowych. Z Europolisy skorzystać mogą także mali przedsiębiorcy działający tylko na rynku krajowym. Przedmiotem ubezpieczenia są należności z tytułu dostaw towarów i/lub wykonania usług, z zapłatą w kredycie do 180 dni. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: utrata należności, jeśli nastąpiła w wyniku prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub zwłoki w zapłacie (ryzyko handlowe).

Pakietowe ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych - Adresatem produktu są przedsiębiorstwa realizujące transakcje związane ze sprzedażą krajową oraz eksportem towarów lub realizacją usług poza terytorium Polski. Istotne jest, że w ramach tego produktu klient może ubezpieczyć zarówno należności krajowe jak i należności zagraniczne. Przedmiotem ubezpieczenia są należności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług płatne w terminie poniżej 2 lat w przypadku sprzedaży eksportowej i poniżej 1 roku w przypadku sprzedaży krajowej. Taka forma ubezpieczenia należności jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców realizujących sprzedaż cykliczną. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: utrata należności, jeśli nastąpiła w wyniku prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub zwłoki w zapłacie (ryzyko handlowe) oraz dodatkowo (w przypadku eksportu) utrata należności, na skutek decyzji i przepisów prawnych kraju dłużnika, moratorium płatniczego, uniemożliwienia transferu należności oraz decyzji w kraju Ubezpieczyciela, które uniemożliwiają realizację kontraktu lub świadczenia zamówionych usług.

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie kontraktów eksportowych od ryzyka nierynkowego ; ryzyko kredytu - wypłata odszkodowania gwarantowana przez Skarb Państwa. Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorców krajowych realizujących kontrakty eksportowe z kontrahentami z grupy krajów o podwyższonym ryzyku. Przedmiotem ubezpieczenia są należności eksportowe z tytułu dostaw krajowych towarów i/lub usług, z zapłatą w kredycie poniżej 2 lat. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: utrata należności, jeśli nastąpiła w wyniku faktycznej niewypłacalności dłużnika, prawnie stwierdzonej niewypłacalności, zwłoki w zapłacie, jednostronnego zerwania kontraktu przez dłużnika, jak również zdarzeń mających charakter polityczny i siły wyższej. Istnieje możliwość ubezpieczenia zarówno obrotów cyklicznych jak i pojedynczej transakcji czy kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu dostawcy - wypłata odszkodowania gwarantowana przez Skarb Państwa. Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorców krajowych realizujących kontrakty eksportowe. Przedmiot ubezpieczenia: należności z tytułu realizacji kontraktu eksportowego, dotyczącego dostaw krajowych towarów i/lub usług, w kredycie dostawcy o okresie spłaty 2 i więcej lat. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: straty poniesione w wyniku realizacji kontraktu eksportowego spowodowane zaistnieniem ryzyka o charakterze politycznym (obejmującym także ryzyka związane z siłą wyższą) oraz ryzyka handlowego, które wystąpiły przed wysyłką towarów lub realizacją usług (ryzyko produkcji), jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług (ryzyko kredytu).

Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu - wypłata odszkodowania gwarantowana przez Skarb Państwa. Adresatem produktu są przedsiębiorcy krajowi (prowadzący działalność nie krócej niż 3 lata, których roczne przychody netto nie są większe niż 50 mln EUR), planujący wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu. Przedmiot ubezpieczenia: koszty i wydatki ponoszone w związku z rozpoczęciem sprzedaży towarów i/lub realizacji usług na nowych rynkach, jej rozszerzeniem o nowe towary lub usługi, bądź nowych odbiorców. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: niezawarcie z kontrahentami z ubezpieczonych rynków kontraktów eksportowych o wartości wystarczającej do pokrycia poniesionych kosztów i wydatków.

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą - wypłata odszkodowania gwarantowana przez Skarb Państwa. Adresatem produktu są przedsiębiorcy krajowi, czyli mający miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy planują nowe inwestycje za granicą. Przedmiot ubezpieczenia: nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, dokonane przez Ubezpieczającego w zagraniczne przedsiębiorstwo, które upoważniają do udziału w zyskach, w masie upadłościowej, gwarantują prawo głosu, nadzoru i współzarządzania.. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: straty poniesione przez krajowych inwestorów w następstwie zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne, powstałe w kraju inwestycji. Ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka handlowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe:

Gwarancja przetargowa. Gwarancje wystawia się na zlecenie polskich przedsiębiorców na rzecz zagranicznych organizatorów przetargów. Przedmiotem gwarancji jest zapłata organizatorowi przetargu (beneficjentowi gwarancji) określonej w gwarancji kwoty, w przypadku zgłoszenia żądania zapłaty stwierdzającego, że zleceniodawca, który wygrał przetarg, odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszył zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu. Gwarancja przetargowa jest składana jako wadium przez przystępującego do przetargu.

Gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje wystawia się na zlecenie polskich przedsiębiorców na rzecz importerów zagranicznych. Przedmiotem gwarancji jest zwrot zaliczki wpłaconej przez importera polskiemu eksporterowi w przypadku zgłoszenia przez importera żądania zapłaty stwierdzającego, że eksporter nie wywiązał się ze zobowiązań wobec importera i nie zwrócił zaliczki.

Gwarancje wykonania kontraktu. Gwarancje wystawia się na zlecenie polskich przedsiębiorców na rzecz importerów zagranicznych. Przedmiotem gwarancji jest zapłata importerowi określonej w gwarancji kwoty, w przypadku zgłoszenia żądania zapłaty stwierdzającego, że zleceniodawca (eksporter) nie wykonał, bądź nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody, zrekompensowania straty bądź też zapłacenia kar umownych.

Gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Gwarancje wystawia się na zlecenie polskich przedsiębiorców na rzecz importerów zagranicznych. Przedmiotem gwarancji jest zapłata importerowi określonej w gwarancji kwoty, w przypadku zgłoszenia żądania zapłaty przez importera stwierdzającego, że zleceniodawca (eksporter) odmówi naprawienia szkody, bądź też zrekompensowania straty w okresie rękojmi.

Regwarancje. Korporacja udziela regwarancji będących zabezpieczeniem gwarancji wystawionych przez bank. Regwarancja może być wykorzystana przez eksportera jako zabezpieczenie dla banku wystawiającego gwarancję kontraktową na rzecz importera.

Gwarancje celne. Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorców realizujących także import. Przedmiot gwarancji: zabezpieczenie zapłaty kwoty należności z długu celnego, które - po przedłożeniu izbie celnej - umożliwia wprowadzenie towaru na obszar celny Unii Europejskiej bez potrzeby uprzedniego dokonywania stosownych opłat oraz objęcie go procedurą celną (dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, składu celnego, odprawy czasowej, zawieszenia poboru akcyzy). Korporacja jest gwarantem akceptowanym przez wszystkie izby celne.

Więcej informacji na stronie Korporacji: www.kuke.com.plInformacja: KUKE

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas