Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     2005 :: Jak MGiP wspiera polski eksport?

Polska

Corocznie MGiP wspiera finansowo promocję polskiego eksportu, m.in. działania podejmowane przez przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego oraz wydziały ekonomiczno-handlowe ambasad i konsulatów RP za granicą.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w oparciu o Program promocji gospodarczej Polski do 2005 r. przyjęty przez Radę Ministrów 2 września 2003 r., realizuje szereg działań promocyjnych. Służą one kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, rozwojowi współpracy gospodarczej z zagranicą, a przede wszystkim wzrostowi polskiego eksportu. W tym roku w budżecie MGiP w 2005 r. na promocję eksportu przeznaczono 73,3 mln zł.

Pomoc dla przedsiębiorców

Jednym z najważniejszych działań jest dofinansowywanie udziału polskich przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą. Pomoc udzielana jest tym przedsiębiorcom, którzy uczestniczyli w targach i wystawach znajdujących się na listach zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Lista, ustalona na dany rok kalendarzowy, jest ogłaszana na stronie internetowej www.eksporter.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz www.eksporter.gov.pl w dzienniku ogólnopolskim. Wysokość wsparcia na ten cel nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach i wystawach i wynieść jednorazowo więcej niż 20.000 zł.

Dofinansowanie przyznawane przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą nie może być wyższe niż połowa poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych netto, poniesionych przez uczestniczącego w misji przedsiębiorcę i wynieść więcej niż 7.500 zł.

Dofinansowanie kosztów udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą odbywa się w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Program zapewnia poza środkami budżetu państwa, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomoc ze środków MGiP przeznaczonych na promocję eksportu można uzyskać także na branżowe projekty promocyjne, m.in. pokazy, wystawy, spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i za granicą, mające na celu promocję produktów i usług bądź nawiązanie kontaktów handlowych, które zaowocują zwiększeniem eksportu. Maksymalną kwotę dofinansowania jednego projektu określono na 50.000 zł, nie więcej jednak niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danym projekcie wynosi 7. 500 zł.

Wsparcie z MGiP przedsiębiorcy mogą uzyskać również na zdobycie certyfikatu wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych na rynkach zagranicznych. Wielkość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Roczny limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 50 tys. zł. Pomoc nie obejmuje certyfikatów wymaganych na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Istnieje także możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu MGiP kosztów organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i imprez promocyjnych, jak również ubiegania się o zwrot do 50 % wybranych kosztów związanych z drukiem katalogów, informatorów i innych publikacji.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe ministerstwa, wspierane są wyłącznie wydawnictwa o charakterze zbiorowym, nie ma natomiast możliwości dofinansowania materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy.

Zasady i tryb uzyskania pomocy na realizację przedsięwzięć promujących polski eksport regulują:

Wszystkie wymienione programy pomocowe realizowane są według formuły de minimis, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10, 13.01.2001). Korzyści wynikające ze stosowania zasady de minimis (pomoc publiczna nie musi być notyfikowana w KE) wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Dofinansowanie dla jednego przedsiębiorcy nie może - łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną w ciągu ostatnich trzech lat - przekroczyć kwoty 100 tys. euro.

Z dofinansowania wyłączone są przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w sektorze transportu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Działania promocyjne MGiP

Oprócz wymienionych powyżej instrumentów wspierania i promocji eksportu polegających na udzielaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców MGiP prowadzi także własne działania promocyjne.

Od końca kwietnia 2003 r. funkcjonuje Portal Promocji Eksportu MGiP – www.eksporter.gov.pl . Zawiera on informacje m.in. o ofertach polskich eksporterów, możliwościach oferowania polskich produktów na rynkach międzynarodowych, warunkach dostępu do rynków międzynarodowych, dostępnym w Polsce instrumentarium wspierania eksportu dla przedsiębiorców.

Kolejnym ważnym obszarem działań MGiP, podejmowanych na rzecz polskich eksporterów, jest działalność promocyjna wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP za granicą. Ich zadaniem jest przygotowywanie analiz rynkowych i branżowych, analizowanie regulacji prawnych, organizacja seminariów, konferencji, udział w targach i wystawach, działalność wydawnicza. Zajmują się one m.in. wspomaganiem małych i średnich firm w ich kontaktach gospodarczych z partnerami w kraju urzędowania placówki.

MGiP bierze także udział w realizacji kompleksowych projektów promocyjnych. Największym w tym roku tego typu przedsięwzięciem jest udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 2005 w japońskim Aichi. Przedsięwzięcie to, na podstawie umowy z MGiP, realizuje Krajowa Izba Gospodarcza.

MGiP prowadzi także dziania w zakresie promocji i pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym także finansuje działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.MGiP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas