Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentFirmy - liderzy
     Polska Nagroda Jakości :: za wdrażanie filozofii TQM

Polska

Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie przedsiębiorstwa na początku lat dziewięćdziesiątych, wymagała opracowania przez nie nowej wizji, strategii i polityki oraz podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania.
Wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Jakość - ZPJ (Total Quality Management - TQM) w polskiej gospodarce było zatem bardzo ważnym elementem dla jej rozwoju.

W związku z tym zrodziła się idea ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości - PNJ, która byłaby przyznawana przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość.
Koncepcja powyższa została przedłożona w Krajowej Izbie Gospodarczej, przez grupę specjalistów: prof. dr. hab. inż. Edwarda Kindlarskiego, dr. inż. Mirosława Recha, mgr. inż. Marka Kłoczko i mgr. inż. Witolda Modlińskiego. Opracowali oni również model kryteriów oraz regulamin konkursu Polskiej Nagrody Jakości - PNJ.
Komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), w dniu 7 czerwca 1994 roku, przyjął tą inicjatywę i powołał Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Jakości, którego zadaniem było analiza i poprawa zgłoszonych przez ww. grupę projektów. Podkomitet wyłonił 7 osobowy zespół specjalistów w składzie:

Konsultantami zespołu zostali:

Dokumenty opracowane przez dr. inż. Mirosława Recha i mgr. inż. Witolda Modlińskiego, przy współpracy z prof. dr. hab inż. Edwardem Kindlarskim i mgr. inż. Markiem Kłoczko i poprawione przez Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Jakości, zostały przedstawione w dniu 7 marca 1995 roku, na pierwszym posiedzeniu Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyjął przedłożone dokumenty uchwałą Nr 1/1995
Komitet ten został powołany przez dr. Andrzeja Arendarskiego Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej w porozumieniu z dr. inż. Januszem B. Berdowskim Dyrektorem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, mgr. Bogdanem Chojną Prezesem Zarządu Fundacji Teraz Polska , prof. Edwardem Kindlarskim Przewodniczącym Komitetu Jakości KIG i dr. Inż. Mirosławem Rechą Sekretarzem Komitetem Jakości KIG.

Przy opracowaniu dokumentów i materiałów wykorzystano:

Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości, ponieważ była ona najbliższa koncepcji autorów niniejszego opracowania.

Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI, FUNDACJĘ TERAZ POLSKA .

W kategorii zespołowej, w IX Edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, przyznane mogą być następujące Nagrody i Wyróżnienia:

Nagrody zespołowe przyznawane są przedsiębiorstwom, które osiągnęły najwyższą ocenę u ekspertów i sędziów oraz członków Komitetu PNJ. Dotyczy to także wyróżnień i dyplomów dla przedsiębiorstw uczestniczących w finale V Edycji konkursu PNJ.

Nagrody Zespołowe i Wyróżnienia oraz dyplomy dla finalistów przyznawane będą tym przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie TQM (Zarządzania przez Jakość) osiągnęły znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników oraz osób związanych z tymi przedsiębiorstwami, w okresie ostatnich lat oraz znaczącą poprawę: jakości pracy, procesów, wyrobów, usług, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, satysfakcji władz i społeczeństwa lokalnego.

Przedsiębiorstwa, które uzyskały Certyfikaty na Systemy Zapewnienia Jakości, zgodne z normami ISO serii 9000 i Certyfikaty Zarządzania środowiskowego zgodne z normami ISO serii 14000 , będą miały preferencję w procesie selekcji zgłoszeń o Nagrody, Wyróżnienia i dyplomy dla finalistów.

Polska Indywidualna Nagroda Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego będzie przyznawana osobom, które wniosły znaczący wkład w opracowanie TQM (Zarządzania przez Jakość) w Polsce, osiągnęły znaczące wyniki we wdrożeniu koncepcji TQM w przedsiębiorstwie albo osiągnęły sukces przy przeprowadzeniu szkolenia w zakresie systemów jakości, zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym lub wyróżniły się znacząco w promocji Polskiej Nagrody Jakości. Pod uwagę są brane również: wdrażanie nowatorskich procesów i miar oraz znaczące publikacje z zakresu jakości.

Kryteria Nagród Indywidualnych zostały podane w oddzielnym dokumencie pod nazwą "Polska Indywidualna Nagroda Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego".

SEKRETARIAT POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

00-074 WASZAWA, ul. Trębacka 4 pokój 329
telefony: Sekretariat (022) 630 96 63
Faks: (022) 826 35 06
sekretariat - pnj@kig.pl
http://www.pnj.pl/http://www.pnj.pl/

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas