Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentUnia Europejska
     Przygotowanie MŚP do członkostwa w UE?

Polska Największe problemy małym i średnim przedsiębiorstwom sprawiają: biurokracja, brak dostępu do kapitału, pozwalającego na prowadzenie działalności i do pełnej, aktualnej informacji gospodarczej. Zatem najważniejsze są: zmiany systemu prawnego, upraszczające prowadzenie działalności, stworzenie systemu pozabankowych źródeł kapitału i ułatwienie dostępu do informacji. Przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga przeprowadzenia trudnego procesu dostosowawczego, pozwalającego sprostać polityczno-gospodarczym kryteriom Unii. Pełna integracja Polski z UE oznaczać będzie zniesienie barier i ograniczeń w przepływie towarów i usług, siły roboczej i kapitału oraz przyspieszenie procesów restrukturyzacji wielu sektorów. Będzie też wymagać wzrostu krótko i długookresowej konkurencyjności.
Najistotniejszym elementem z punktu widzenia dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej jest wdrażanie dyrektyw, które są aktami prawnymi wiążącymi wszystkie kraje członkowskie, określając cele legislacji i pozostawiając prawodawcy krajowemu sposób implementacji w ustalonym terminie do prawa narodowego. Sama dyrektywa nie ma mocy wiążącej w państwach członkowskich, ale prawo ustanowione na jej podstawie musi być z nią w pełni zgodne. Szczególnie istotne jest zapewnienie przedsiębiorcom pomocy w zdobyciu informacji na temat rodzaju i zakresu niezbędnych dostosowań oraz związanych z tym kosztów, a także w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. W tym celu Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki wydaje różnego rodzaju informatory i publikacje oraz organizuje seminaria i szkolenia.
Uruchomiona została również internetowa baza danych, zawierająca regulacje prawne, obowiązujące w UE, dzięki której przedsiębiorcy uzyskali dostęp do opracowanych w języku polskim syntez aktów prawnych Unii Europejskich, istotnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dużą rolę w udzielaniu informacji oraz pomocy doradczej na temat Unii Europejskiej, warunków i przepisów Wspólnot Europejskich, a także w umożliwieniu polskim MSP nawiązywania bezpośrednich kontaktów pełnią Centra Euro Info, powstałe w ramach realizacji III Wieloletniego Programu Unii Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Informacja: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas