Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
« Rosja
« Azja
« Kazachstan

Kazachstan

  Współpraca gospodarcza Polski i Kazachstanu.  

Wartość polskiego eksportu do Kazachstanu wykazywała stałą tendencję wzrostową, osiągając w roku 1998 ponad 80 mln USD (dynamika 146 proc.), natomiast import wykazywał tendencję spadkową osiągając ca 22 mln USD (dynamika 76 proc.). Dodatnie dla Polski saldo handlowe w 1998 r. wyniosło ca 58 mln USD. W roku 1999 nastąpił istotny spadek wartości polskiego eksportu (dynamika 63 proc.), natomiast odnotowano prawie podwojenie wartości importu (dynamika 193 proc.). Dodatnie saldo obrotów zmniejszyło się do 8,6 mln USD. W 2000 roku wzajemne obroty handlowe ponownie wzrosły (dynamika 151, 6 proc.), przy czym dynamika eksportu wyniosła 122,4 proc., a importu - 186,8 proc. W wyniku takiego wzrostu ukształtowało się ujemne dla Polski saldo obrotów w wysokości 16,7 mln USD.

Po sześciu miesiącach 2001 roku polski eksport do Kazachstanu wyniósł 27,5 mln USD (dynamika 103,7 proc.), zaś import - 43,8 mln USD (dynamika 126,2 proc.), co przełożyło się na ujemne saldo w wysokości - 16,3 mln USD.

W wymianie handlowej Kazachstanu z partnerami zagranicznymi udział Polski w kazachstańskim eksporcie stanowi 0,8 proc. (14 miejsce), natomiast w imporcie 1,2 proc. (12 miejsce).

Struktura towarowa wzajemnych dostaw jest w zasadzie stabilna. Wahaniom, w nieznacznym stopniu, ulega tylko udział procentowy poszczególnych pozycji towarowych. W eksporcie przeważają maszyny, urządzenia, kable i sprzęt oświetleniowy - 31,8 proc.; farmaceutyki, perfumeria i kosmetyki - 14, 7 proc.; metalurgia czarna i kolorowa - 6,9 proc.; tytoń -6,5 proc.; drewno - produkty - 5,6 proc.; papier, karton - 5 proc.; produkty spożywcze - 4,7 proc.; opakowania szklane - 3,4 proc.; materiały budowlane - 3,3 proc.; chemia - 2,1 proc.; gumy, opony -1,5 proc.; odzież, obuwie, tkaniny - 1,2 proc.

W imporcie zdecydowanie dominuje ropa, gaz i produkty ropopochodne (93,3 proc.); fosfor - 3,24 proc.; metale czarne i kolorowe - 2,66 proc.; produkty zbożowe - 0,4 proc. (3 tys. ton); bawełna- 0,18 proc. (200 ton). Szczególnie wzrosła wartość artykułów ropopochodnych.

 

Obroty towarowe między Polską i Kazachstanem /w tys. USD/

  1995r. 1996r. Dyna-
mika
%
1997 r Dyna-
mika
%
1998 r. Dyna-
mika
%
1999 r Dyna-
mika
%
2000r. Dyna-
mika
%
Obroty 93.841 71.551 76 83.828 117 102.291 122 93.071 91 141.107 151,6
Eksport 32.744 36.812 112 55.105 150 80.458 146 50.831 63 62.207 122,4
Import 61.097 34.739 57 28.723 83 21.833 76 42.239 193 78.900 186,8
Saldo -28.352 2.073 --- 26.382 --- 58.625 --- 8.592 --- -16.793 ---

W 1997 roku została utworzona Polsko-Kazachstańska Komisja Mieszana ds. Współpracy Gospodarczej i Handlu. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia Komisji; pierwsze w Kazachstanie (28.11.1997 r), drugie w Warszawie (29-30.03.1999 r). W trakcie obu posiedzeń pozytywnie oceniono osiągnięte porozumienia prawno-traktatowe i plany ich rozszerzenia. Określono perspektywiczne dziedziny współpracy: rolnictwo i gospodarka żywnościowa, transport, przemysł, budownictwo, usługi i handel, a także współpraca finansowo-bankowa.

Polska jest zainteresowana importem z Kazachstanu nośników energii, surowców mineralnych i rolnych, natomiast Kazachstan - importem z Polski wyrobów przemysłu lekkiego, spożywczego, farmaceutycznego i maszynowego. Uznając wiodący charakter współpracy inwestycyjnej, strony określiły swoje zainteresowanie inwestycjami w priorytetowych sektorach gospodarki Kazachstanu, jak: Strona polska podejmuje dalsze inicjatywy współpracy poprzez udział polskich firm w targach specjalistycznych w Ałmaty (rolnictwo i przemysł spożywczy, meble), w międzynarodowych konferencjach specjalistycznych, w tym inwestycyjnych, dotyczących m.in. budowy ropociągów i gazociągów na terenie Kazachstanu.

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas