Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Branże
· Przemysł elektroenergetyczny po 2001 roku

* Przemysł elektroenergetyczny *
  Przemysł elektroenergetyczny po 2001 roku.  

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2001 r. wyniosła 145.655 GW-h, wykazując w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 0,3 proc. Wartość produkcji sprzedanej osiągnęła 35.839,4 mln zł, wykazując wzrost wg cen stałych o 3,6 proc. Był to jeden z wyższych wskaźników wzrostu wśród sektorów przemysłu. Przychody sektora z całokształtu działalności wyniosły 64.721,4 mln zł, wykazując jeden z najwyższych w przemyśle wskaźników dynamiki - 114,9 proc., o 13 pkt. procentowych powyżej dynamiki dla całego przemysłu. Na wysokiej dynamice, zwłaszcza przychodów ze sprzedaży produktów i usług, zaważył m.in. wzrost w 2001r. cen dla odbiorców finalnych średnio o 14,6 proc. - podaje Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.

Wartość eksportu zwiększyła się o 39,8 proc., do 204 mln USD, co w przeliczeniu złotówkowym stanowiło 2,4 proc. produkcji sprzedanej sektora. Import, mimo wyższej dynamiki wzrostu, kształtował się na poziomie niższym od eksportu - dodatnie saldo wynosiło w 2001 r. 128 mln USD. Handel zagraniczny energią elektryczną ograniczał się do krajów sąsiednich.

Na sprzedaży energii elektrycznej podsektory elektroenergetyki zawodowej uzyskały znacznie korzystniejsze wyniki niż w 2000 r., co jednakże w podsektorach przesyłu i dystrybucji, z uwagi na ujemne wyniki pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej, nie spowodowało poprawy końcowych wyników finansowych brutto i netto. Łącznie w skali sektora wyniki finansowe brutto i netto kształtowały się korzystniej niż w 2000 r., na czym zaważyła wysoka poprawa w zakładach wytwarzania elektroenergetyki zawodowej. Łącznie wynik finansowy brutto sektora zwiększył się o 25,2 proc., a wynik finansowy netto o 2,9 proc.

Mimo poprawy wyników finansowych wskaźniki rentowności sektora nie uległy praktycznie zmianie i kształtowały się na bardzo niskim poziomie: wskaźnik obrotu brutto wynosił 1,2 proc., a netto - 0,28 proc.

W 2001 r. wartość majątku obrotowego sektora elektroenergetyki była o 21,9 proc. wyższa niż na koniec 2000 r. i wynosiła 14.481,5 mln zł. W największym stopniu powiększyła się wartość płynnych środków obrotowych (o 32,8 proc.) oraz należności i roszczeń, których udział w strukturze majątku obrotowego wynosił powyżej 70 proc. Wartość środków pieniężnych, pomimo wzrostu, nie zapewniała jednak bieżącej płynności finansowej.

Zadłużenie sektora elektroenergetycznego powiększyło się w 2001 r. o 1.973,9 mln zł, tj. o 8,5 proc., do wysokości 25.086 mln zł, jednakże w relacji do przychodów, stopień zadłużenia uległ zmniejszeniu: w 2000r. zadłużenie sektora stanowiło równowartość 4,9 średniomiesięcznych przychodów ogółem, w 2001 r. wskaźnik ten wyniósł 4,7.

Spośród podsektorów elektroenergetyki zawodowej najbardziej zadłużony był podsektor wytwarzania, na który w 2001 r. przypadało 64,3 proc. zadłużenia ogółem sektora, w najmniejszym stopniu podsektor dystrybucji, którego udział w zadłużeniu ogółem sektora wynosił 18,6 proc.

Po spadku w 2000 r. nakładów inwestycyjnych w elektroenergetyce o 6,6 proc., w roku 2001 r. nastąpił ich ponowny wzrost o 17,4 proc., w tym na zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń o 26,6 proc. Pozwalało to, z niewielką tylko nadwyżką, na odtworzenie umorzonych w okresie rocznym środków trwałych.

Zaangażowanie kapitału zagranicznego w sektorze elektroenergetyki jest niewielkie. Inwestycje zagraniczne w sekcji zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły do końca 2001 r. 1.491,8 mln USD, co stanowiło 6,4 proc. inwestycji zagranicznych w działalności przemysłowej. W roku 2001 w sekcji tej inwestycje zagraniczne wyniosły 437,1 mln USD.

Przeciętne w skali 2001 r. zatrudnienie w sektorze elektroenergetycznym, 100,1 tys. osób, wykazywało spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 1,8 proc., tj. o około 1,9 tys. osób, jednakże liczba pracujących w sektorze na koniec 2001 r. (ponad 105,9 tys. osób) była wyższa niż na koniec 2000r. o 4,9 tys. osób, tj. o 4,9 proc., na co wpłynął przyrost liczby pracowników w październiku o 5,1 proc. w stosunku do października poprzedniego roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 3.242,7 zł i było wyższe o 9 proc., niż w 2000 roku i o 40,5 proc. w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w przemyśle ogółem.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas