Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Szwecja

  Współpraca gospodarcza Polski ze Szwecją.  

Szwecja zajmuje 7 miejsce pod względem obrotów handlowych z krajami unijnymi oraz pod względem wielkości eksportu na rynek UE.

Chociaż Polska jest największym partnerem gospodarczym Szwecji spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to nasz udział w szwedzkim handlu zagranicznym jest niewielki i wynosi 1,5%.

Wyniki polsko - szwedzkiej wymiany handlowej w latach 1995-2001 wg statystyk polskich (dane CIHZ) obrazuje poniższe zestawienie. Wartości w mln USD:

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 10 m-cy
2001
2000=100 Szwecja
w hz Polski 2001r. (%)
Obroty 1490 1.580 1.886 2.034 2.123 2.267 1.963,3 103,6 2,72
Eksport 581 583 610 675 677 861 837,6 117,6 2,78
Import 909 997 1.276 1.359 1.446 1.406 1.125,7 95,3 2,69
Saldo -328 -414 -666 -683 -769 -545 -288,1 *** ***

Najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie do Szwecji w okresie I-X 2001 r.

  w mln USD Dynamika w % (2000=100) Udział w %
w 2001 r.
Udział w %
w 2000 r.
Eksport ogółem, w tym 837,6 117,6 100 100
Maszyny i urządzenia 194,7 124,8 23,2 21,8
Statki, łodzie 94,4 1315 11,3 0,9
Meble 93,9 110,7 11,2 11,9
Paliwa i oleje mineralne 83,2 105,0 9,9 10,7
Metale nieszlachetne i wyroby 81,7 68,1 9,8 16,9

Najważniejsze grupy towarowe w polskim imporcie ze Szwecji w okresie I-X 2001r.

  w mln USD Dynamika w % (1999=100) Udział w %
w 2001 r.
Udział w %
w 2000 r.
Import ogółem, w tym 1.125,7 95,3 100 100
Maszyny i urządzenia 250,6 73,1 22,3 29,1
Papier, tektura, wyroby 139,7 117,6 12,4 10,3
Pojazdy samochodowe, części 130,7 75,5 11,6 14,3
Metale nieszlachetne i wyroby 125,7 90,0 11,2 11,7

W ostatnich trzech latach wzrósł znacznie udział maszyn i urządzeń w polskim eksporcie na rynek szwedzki (z 18% w 1998 r. do ponad 23% w 2001 r.). Oprócz tego, duży udział miały paliwa i oleje mineralne, meble oraz metale nieszlachetne i wyroby z nich. We wrześniu 2001 r. znacząco wzrósł (11,3% udziału) eksport statków i łodzi. Pozycje te stanowiły w ciągu 10 miesięcy 2001 r. prawie 66% polskiego globalnego eksportu do Szwecji.

W imporcie ze Szwecji podstawową pozycją od kilku lat są maszyny i urządzenia, chociaż ich udział wykazuje tendencję spadkową na rzecz innych towarów m.in. wyrobów z papieru i tektury, samochodów i akcesoriów, metali nieszlachetnych oraz wyrobów. Pozycje te stanowiły w okresie styczeń - październik 2001 r. 57% globalnego importu Polski ze Szwecji.

Według danych PAIZ wysokość kapitału zainwestowanego w Polsce do końca czerwca 2001 r. przez firmy szwedzkie wyniosła 2.196 mln USD, zaś plany inwestycyjne wynosiły 332 mln USD. Dało to Szwecji 8. miejsce wśród zagranicznych inwestorów, z udziałem 4,5% w inwestycjach zagranicznych w Polsce ogółem. Na liście inwestorów powyżej 1 mln USD znajduje się 55 szwedzkich inwestycji. Działalność gospodarczą w Polsce prowadzi obecnie, według źródeł szwedzkich, około 900 firm szwedzkich.

Najwięksi szwedzcy inwestorzy w Polsce to:


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas