Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Francja

  Handel Polski z Francją do 2001 roku.  

Polsko-francuskie obroty handlowe w latach 1997 - 2001 przedstawiały się następująco(w mln USD):

  1997 1998 1999 2000 2001
Eksport 1.133,8 1.326,3 1.328,4 1.643,8 1.953,73
Import 2.502,1 3.033,4 3.133,7 3.151,7 3.421,79
Saldo -1.368,3 -1.707,1 -1.805,3 -1.507,9 -1.468,06

W 2001 r. Francja była czwartym partnerem handlowym w łącznych obrotach Polski z udziałem 5,4% w eksporcie i 6,8% w imporcie (kraj ten zajmował drugą pozycję na liście odbiorców polskiego eksportu).

Głównym problemem w polsko-francuskich obrotach handlowych jest utrzymujące się wysokie ujemne dla Polski saldo handlowe. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest silny wzrost inwestycji francuskich na rynku polskim, któremu towarzyszy wysoka dynamika dostaw francuskich wyrobów przemysłowych; bardziej niepokojący jest deficyt wynikający z importu towarów konsumpcyjnych, m.in. samochodów.

W 2001 r. utrzymywała się korzystna tendencja w polsko-francuskich obrotach handlowych; zanotowano znacznie większą dynamikę polskich sprzedaży do Francji (+18,9%) aniżeli importu z tego kraju (+8,6%), co doprowadziło do niewielkiej jedynie redukcji deficytu handlowego.

O ile w poprzednich latach polsko-francuskie obroty handlowe, głównie nasz eksport, charakteryzowały się wysokim stopniem koncentracji na kilku grupach towarowych, aktualnie obserwuje się oznaki większej dywersyfikacji wymiany handlowej.

W sprzedażach eksportowych coraz bardziej istotną pozycję zajmują inwestorzy zagraniczni, w tym francuscy.

W eksporcie do Francji dominowały następujące grupy towarowe: maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektryczny (32,2%), produkty przemysłu metalurgicznego (12,9%) oraz sprzęt transportowy (12,3%).

W imporcie z Francji czołową pozycję zajmowała grupa maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego (27,1%), na kolejnych miejscach plasowały się produkty chemiczne i tworzywa sztuczne (20%) oraz sprzęt transportowy (17,3%).

Największy deficyt handlowy wystąpił w branży produktów chemicznych, w sprzęcie transportowym oraz w grupie maszyn i urządzeń.

Zdecydowanie dodatnie saldo handlowe miało miejsce w produktach drzewno-papierniczych i paliwowo-energetycznych (węgiel), zaś zrównoważone obroty mają miejsce w przypadku wyrobów przemysłu lekkiego.

Według danych PAIZ na dzień 31.12.2001 r. wartość zainwestowanego w Polsce kapitału francuskiego wyniosła 10,2 mld USD, co daje Francji pierwszą pozycję na liście krajów - zagranicznych inwestorów w Polsce. Wśród inwestycji francuskich, których wartość przekracza 1 mln USD znajduje się 87 firm. Główni inwestorzy francuscy to: France Télécom, Vivendi, Saint-Gobain, Lafarge, Alstom, Thomson, Accor, Michelin, Alcatel, Casino, Auchan. W grupie banków francuskich - Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais oraz Crédit Agricole.

Francuskie firmy kontynuowały w 2001 r. ekspansję inwestycyjną w Polsce, m.in. w sektorze bankowym, energetycznym oraz w branży hotelarskiej i w handlu detalicznym.

Francja jest jednym z głównych krajów Unii Europejskiej, które angażują się w tworzenie w Polsce warunków systemowych i prawnych, związanych z jej przyszłym członkostwem w tym ugrupowaniu. Pomoc ta realizowana jest m.in. za pośrednictwem stowarzyszenia pod nazwą „Fundacja Francja-Polska”. O ile poprzednio finansowanie tej pomocy opierało się na środkach z budżetu francuskiego, o tyle aktualnie stowarzyszenie to pod nazwą „Francja-Polska dla Europy” prowadzi swą działalność na zasadzie samofinansowania.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas