Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Chiny

  Wymiana handlowa Polska - Chiny w 2003 roku.  

Wartość wymiany handlowej

Według polskich statystyk w 2003 roku polsko - chińskie obroty handlowe przekroczyły po raz pierwszy wartość 3 mld USD, wynosząc 3104,3 mln dolarów. Z tego na polski eksport przypadało 248,6 mln USD, a import 2855,7 mln USD. Ujemne saldo osiągnęło wartość 2607,1 mln USD.

Dane te znacznie różnią się od statystyk chińskich, co wynika przede wszystkim z dużej wartości handlu pośredniego, różnicy w kosztach transportu oraz przesunięć pomiędzy okresami związanych z innym czasem wysyłki towaru i jego dostawy (np. towary wysyłane są w grudniu i docierają w styczniu, tym samym zaliczane są do różnych okresów). Należy przy tym podkreślić, że zarówno statystyki polskie jak i chińskie podają dane według kraju pochodzenia i przeznaczenia. Dane chińskie można więc traktować jako cenne z punktu widzenia określenia pełnej wartości i struktury (handel bezpośredni i pośredni) polskiego eksportu do Chin. W dalszej części przedstawiono analizę dwustronnej wymiany handlowej w oparciu o statystyki chińskie.

Według chińskich statystyk celnych (General Administration of Customs) wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami w 2003 roku kształtowała się następująco:

  2002
mln USD
2003
mln USD
Zmiana
(+/- %)
Eksport z Polski 218,648 359,158 +64,3
Import do Polski 1164,705 1620,487 +39,1
Obroty 1383,353 1979,645 +43,1
Saldo -946,057 -1261,329 +33,3
Relacja eksport/import 1 : 5,3       1 : 4,5   

Cechą polsko - chińskiej wymiany handlowej jest drastyczny brak równowagi przy bardzo niskim poziomie polskiego eksportu. Z danych tych wynika jednakże, że następują pozytywne tendencje w handlu dwustronnym, choć nie są one zadowalające. Dynamicznie rośnie wartość wzajemnego handlu, a eksport z Polski zwiększa się w tempie szybszym niż import.

Struktura geograficzna

Szczegółowe dane dotyczące wymiany handlowej z poszczególnymi prowincjami Chin przedstawiono w tabelach w Aneksie. Generalnie, Polska prowadzi wymianę handlową głównie z prowincjami leżącymi na geograficznym wschodzie Chin. Prowincje o największych obrotach to Zhejiang, Guangdong, Fujian i Jiangsu. Na region Chin wschodnich przypada 2/3 handlu (są to prowincje Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong tj. regiony najlepiej rozwinięte. Kolejnym, jest region środkowo - południowy, głównie dzięki dużej wymianie z prowincją Guangdong (Kanton). Liczącym się także obszarem są Chiny północne. Udział poszczególnych regionów w 2003 roku w obrotach z Polską przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: General Administration of Customs of the People's Republic of China

Natomiast pod względem polskiego eksportu przodują Pekin, Guangdong i Jiangsu. Szczególnie ważną rolę odgrywa Pekin, na który przypada bez mała 1/3 polskiego eksportu. Z Pekinem osiągamy ponadto nadwyżkę. Generalnie polski eksport jest kierowany głównie do prowincji Chin wschodnich oraz Chin północnych. Roli region Chin zachodnich nie odgrywa większej. Udział poszczególnych regionów w 2003 roku w eksporcie z Polski przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: General Administration of Customs of the People's Republic of China

Również import z Chin pochodzi najczęściej z prowincji wschodnich Chin. Najwięcej kupujemy z prowincji Zhejiang (prawie 1/4 importu). Ponadto ważna rolę odgrywają Guangdong, Fujian i Jiangsu. Na region tzw. Chin wschodnich (Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong) przypada aż 70% importu z Chin. Istotne znaczenie ma także region środkowo - południowy, co spowodowane jest znacznym importem z prowincji Guangdong. Udział poszczególnych regionów w 2003 roku w imporcie z Chin przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: General Administration of Customs of the People's Republic of China

Reasumując, kluczowymi dla naszego handlu z Chinami są prowincje najwyżej rozwinięte, znajdujące się w pasie nadmorskim. Znikomy jest udział słabo rozwiniętych prowincji zachodnich. Dodać przy tym należy, że zasadniczo pokrywa się to także ze strukturą handlu zagranicznego Chin i generalnie ani w handlu chińskim, ani w handlu z Polską nie zachodzą pod tym względem istotne i szybkie zmiany.

Struktura towarowa

Dane dotyczące struktury towarowej handlu pomiędzy Polską a Chinami zamieszczono w tabeli w Aneksie.

Po stronie polskiego eksportu występuje znacząca koncentracja. Naszą główną sekcją w eksporcie są metale nieszlachetne i wyroby, stanowiące prawie 40% eksportu. Obejmuje to przede wszystkim miedź rafinowaną i stopy z miedzi, których eksport przekroczył 92 mln USD. Towar ten stanowi aż 1/4 polskiego eksportu. Należy przy tym dodać, że udział miedzi spada na przestrzeni ostatnich lat. Drugą istotną pozycją w tej sekcji towarowej są wyroby z żelaza. W handlu w tej sekcji towarowej uzyskaliśmy nadwyżkę.

Drugą ważną sekcją towarową polskiego eksportu są produkty przemysłu chemicznego, stanowiące prawie 1/4 naszego eksportu z czego najwięcej sprzedano chemikaliów organicznych. Warto podkreślić, że również w handlu chemikaliami notujemy nadwyżkę.

Trzecią istotna sekcją są maszyny i urządzenia których udział w sprzedaży do Chin wyniósł około 14%. Udział każdej z pozostałych sekcji nie przekracza 10%. Świadczy to o znacznej koncentracji naszego eksportu na niektórych towarach. Udział głównych sekcji towarowych w eksporcie, obrazujący stopień jego koncentracji przedstawiono poniżej. Jednakże należy dodać, że następuje korzystna tendencja zwiększania asortymentu eksportu. O ile bowiem w 2001 roku w eksporcie było 560 pozycji towarowych to w 2003 roku ich liczba wzrosła do 780 pozycji towarowych.

Źródło: General Administration of Customs of the People's Republic of China

Stopień koncentracji po stronie importu z Chin jest mniejszy. Największy udział ma sekcja materiałów i wyrobów włókienniczych z udziałem 33%. Na drugim miejscu są maszyny i urządzenia a następnie import obuwia. Udział głównych sekcji w imporcie przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: General Administration of Customs of the People's Republic of China

Może dodać, że również pod względem importu następuje rozszerzenie asortymentu. Obecnie obejmuje on 2400 pozycje towarowych a w 2001 roku 2036 pozycji towarowych.

Aneks

Tabela 1. Handel Polska Chiny w 2003 roku w podziale na prowincje (tys. USD)

Wyszczególnienie Eksport z Polski Udział w eksporcie Import do Polski Udział w imporcie Obroty Udział w obrotach Saldo
Chiny ogółem, w tym: 359 157,512 100,00% 1 620 290,225 100,00% 1 979 447,737 100,00% -1 261 132,71
Pekin 107 471,731 29,92% 18 688,687 1,15% 126 160,418 6,37%        88 783,04
Tianjin 13 407,319 3,73% 21 494,597 1,33% 34 901,916 1,76% -8 087,28
Hebei 1 403,475 0,39% 51 614,968 3,19% 53 018,443 2,68% -50 211,49
Shanxi 4,461 0,00% 3 564,233 0,22% 3 568,694 0,18% -3 559,77
Mongolia Wewnętrzna 1 505,229 0,42% 3 078,672 0,19% 4 583,901 0,23% -1 573,44
Liaoning 8 314,832 2,32% 22 995,311 1,42% 31 310,143 1,58% -14 680,48
Jilin 2 368,315 0,66% 5 797,823 0,36% 8 166,138 0,41% -3 429,51
Heilongjiang 615,302 0,17% 2 756,039 0,17% 3 371,341 0,17% -2 140,74
Szanghaj 39 455,658 10,99% 131 364,470 8,11% 170 820,128 8,63% -91 908,81
Jiangsu 53 176,646 14,81% 177 156,707 10,93% 230 333,353 11,64% -123 980,06
Zhejiang 38 537,558 10,73% 419 427,386 25,89% 457 964,944 23,14% -380 889,83
Anhui 3 635,025 1,01% 20 468,348 1,26% 24 103,373 1,22% -16 833,32
Fujian 2 798,672 0,78% 253 943,092 15,67% 256 741,764 12,97% -251 144,42
Jiangxi 310,794 0,09% 14 343,007 0,89% 14 653,801 0,74% -14 032,21
Shandong 7 982,701 2,22% 126 805,222 7,83% 134 787,923 6,81% -118 822,52
Henan 6 992,756 1,95% 14 467,637 0,89% 21 460,393 1,08% -7 474,88
Hubei 3 621,365 1,01% 24 448,208 1,51% 28 069,573 1,42% -20 826,84
Hunan 1 776,570 0,49% 15 404,691 0,95% 17 181,261 0,87% -13 628,12
Guangdong 54 516,575 15,18% 238 953,911 14,75% 293 470,486 14,83% -184 437,34
Guangxi 1 292,044 0,36% 10 290,046 0,64% 11 582,090 0,59% -8 998,00
Hainan 2 596,930 0,72% 1 272,458 0,08% 3 869,388 0,20% 1 324,47
Chongqing 860,117 0,24% 8 926,057 0,55% 9 786,174 0,49% -8 065,94
Sichuan 458,349 0,13% 12 217,611 0,75% 12 675,960 0,64% -11 759,26
Guizhou 0,000 0,00% 1 211,454 0,07% 1 211,454 0,06% -1 211,45
Yunnan 257,004 0,07% 3 171,158 0,20% 3 428,162 0,17% -2 914,15
Tybet 0,000 0,00% 74,850 0,00% 74,850 0,00% -74,85
Shaanxi 1 457,998 0,41% 9 459,445 0,58% 10 917,443 0,55% -8 001,45
Gansu 0,000 0,00% 2 669,497 0,16% 2 669,497 0,13% -2 669,50
Qinghai 1,605 0,00% 938,118 0,06% 939,723 0,05% -936,51
Ningxia 0,000 0,00% 338,400 0,02% 338,400 0,02% -338,40
Xinjiang 4 338,481 1,21% 2 948,122 0,18% 7 286,603 0,37% 1 390,36

Tabela 2. Handel Polska Chiny w 2003 roku w podziale na regiony (tys. USD)

Wyszczególnienie Eksport z Polski Udział w eksporcie Import do Polski Udział w imporcie Obroty Udział w obrotach Saldo
Chiny łącznie 359 157,512 100,00% 1 620 290,225 100,00% 1 979 447,737 100,00% -1 261 132,71
Chiny Północne 123 792,215 34,47% 98 441,157 6,08% 222 233,372 11,23%        25 351,06
Północny Wschód 11 298,449 3,15% 31 549,173 1,95% 42 847,622 2,16% -20 250,72
Chiny Wschodnie 145 897,054 40,62% 1 143 508,232 70,57% 1 289 405,286 65,14% -997 611,18
Region Środkowo-Południowy 70 796,240 19,71% 304 836,951 18,81% 375 633,191 18,98% -234 040,71
Południowy Zachód 1 575,470 0,44% 25 601,130 1,58% 27 176,600 1,37% -24 025,66
Północny Zachód 5 798,084 1,61% 16 353,582 1,01% 22 151,666 1,12% -10 555,50

Podział administracyjny i regionalny Chińskiej Republiki Ludowej Chińska Republika Ludowa pod względem administracyjnym dzieli się na 31 jednostek na prawach prowincji oraz dwa Specjalne Regiony Administracyjne: Hongkong i Makao. Na wspomnianych 31 jednostek administracyjnych składają się:

Dla uproszczenia wszystkie te jednostki administracyjne są dalej zwane "prowincjami". Zależnie od przyjętych kryteriów prowincje te można pogrupować następująco:

 1. podział geograficzny: prowincje wschodnie, centralne i zachodnie.
  • Do prowincji wschodnich zalicza się: Pekin, Tianjin, Hebei, Liaoning, Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, Guangxi, Hainan, Jilin, Heilongjiang.
  • Do prowincji centralnych zalicza się: Shanxi, Mongolia Wewnętrzna, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan.
  • Do prowincji zachodnich zalicza się: Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tybet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang.

  Drugim sposobem podziału geograficznego jest wyróżnienie prowincji: wschodnich pasa nadmorskiego, północno - centralnych oraz zachodnich. Różnica polega na zaliczeniu prowincji Jilin i Heilongjiang do części północno - centralnej. W poprzednim podziale zaliczano je do części wschodniej. Tym samym w części wschodniej pozostają tylko te prowincje, które mają dostęp do morza oraz Pekin.

 2. podział tradycyjny na następujące regiony (poza kryterium geograficznym wpływ na takie rozróżnienie mają także inne względy, w tym historyczne i kulturowe):
  • Chiny Północne (Hua Bei): Pekin, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Wewnętrzna.
  • Północny Wschód (Dong Bei): Liaoning, Jilin, Heilongjiang.
  • Chiny Wschodnie (Hua Dong): Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong.
  • Środkowo - Południowy (Zhong Nan): Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan.Południowy Zachód (Xi Nan): Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tybet.
  • Północny Zachód (Xi Bei): Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang.

 3. podział z punktu widzenia polityki gospodarczej. Od kilku lat głoszona jest strategia przyspieszenia rozwoju Chin zachodnich. Wyróżniono więc 12 najsłabiej rozwiniętych prowincji, które ma objąć wspomniana strategia. Są to: Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tybet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang oraz Mongolia Wewnętrzna. W tym znaczeniu określenie "Chiny zachodnie" obejmuje więc także prowincje położone na geograficznym wschodzie (Guangxi) oraz w centrum (Mongolia Wewnętrzna).
Tabela 3. Struktura towarowa handlu Polska - Chiny w podziale na sekcje towarowe w 2003 roku wg danych chińskich i polskich (mln. USD)
Sekcja towarowa Dane chińskie Dane polskie
Eksport z Polski Udział w eksporcie Import do Polski Udział w imporcie Saldo Eksport z Polski Udział w eksporcie Import do Polski Udział w imporcie Saldo
Ogółem 359,157 100,00% 1 620,484 100,00% -1 261,33 252,961 100,00% 2 890,033 100,00% -2 637,07
I
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
1,005 0,28% 141,884 8,76% -140,88 4,814 1,90% 131,501 4,55% -126,69
II
Produkty pochodzenia roślinnego
11,222 3,12% 27,040 1,67% -15,82 1,798 0,71% 49,308 1,71% -47,51
III
Tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce
0,000 0,00% 0,038 0,00% -0,04 0,000 0,00% 0,058 0,00% -0,06
IV
Gotowe artykuły spożywcze
0,057 0,02% 12,434 0,77% -12,38 0,300 0,12% 16,390 0,57% -16,09
V
Produkty mineralne
4,405 1,23% 3,191 0,20% 1,21 1,833 0,72% 22,450 0,78% -20,62
VI
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
84,546 23,54% 55,696 3,44% 28,85 58,064 22,95% 102,883 3,56% -44,82
VII
Tworzywa sztuczne i wyroby
5,348 1,49% 32,338 2,00% -26,99 6,998 2,77% 77,070 2,67% -70,07
VIII
Skóry i wyroby skórzane
0,027 0,01% 63,379 3,91% -63,35 0,165 0,07% 64,140 2,22% -63,98
IX
Drewno i wyroby z drewna
1,936 0,54% 5,050 0,31% -3,11 1,430 0,57% 13,009 0,45% -11,58
X
Ścier drzewny, papier i tektura
12,148 3,38% 2,096 0,13% 10,05 12,543 4,96% 12,613 0,44% -0,07
XI
Materiały i wyroby włókiennicze
1,396 0,39% 533,353 32,91% -531,96 0,775 0,31% 398,631 13,79% -397,86
XII
Obuwie, nakrycia głowy i parasole
0,001 0,00% 159,806 9,86% -159,81 0,051 0,02% 123,498 4,27% -123,45
XIII
Wyroby z kamieni, gipsu, cementu i szkała
2,532 0,70% 37,934 2,34% -35,40 4,439 1,75% 80,681 2,79% -76,24
XIV
Perły, kamienie szlachetne, biżuteria
0,022 0,01% 1,586 0,10% -1,56 0,045 0,02% 6,549 0,23% -6,50
XV
Metale nieszlachetne i wyroby
135,573 37,75% 89,530 5,52% 46,04 99,558 39,36% 179,792 6,22% -80,23
XVI
Maszyny i urządzenia
52,491 14,62% 292,274 18,04% -239,78 45,827 18,12% 1 202,508 41,61% -1 156,68
XVII
Pojazdy i urządzenia transportowe
33,166 9,23% 67,355 4,16% -34,19 11,028 4,36% 82,536 2,86% -71,51
XVIII
Przyrządy optyczne, aparaty fotograficzne
1,942 0,54% 17,746 1,10% -15,80 2,615 1,03% 85,457 2,96% -82,84
XIX
Broń i amunicja
0,080 0,02% 0,157 0,01% -0,08 0,000 0,00% 0,428 0,01% -0,43
XX
Wyroby różne
11,260 3,14% 77,566 4,79% -66,31 0,678 0,27% 240,203 8,31% -239,53
XXI
Dzieła sztuki
0,000 0,00% 0,031 0,00% -0,03 0,000 0,00% 0,325 0,01% -0,33
Towary nie sklasyfikowane 0,000 0,00% 0,000 0,00%          0,00 0,000 0,00% 0,003 0,00%          0,00

Wydział Ekonomiczno-Handlowy W Pekinie (Beijing)
Ambasada Rp W ChrlNo. 1 Ritan Road, Beijing 100600, P.R.China
Fax: (0086.10) 65324958, 65325364
Tel.: (0086.10) 65321888 (Sekretariat), 65321235 (Centrala Ambasady)
E-mail: polcom@public3.bta.net.cn
http://www.polecom.com.cn
Marek ŁYŻWA, Radca Minister
Tel.: (0086.10) 65321888 (Sekretariat), 6532.1235 w.318
E-mail: polcom@public3.bta.net.cn
Robert PAWLIK, I Sekretarz
Tel.: (0086.10) 65321235 w.328
E-mail: comoffrp@163bj.com , robert.pawlik@polecom.com.cn
Marek WITCZAK, I Sekretarz
Tel.: (0086.10) 65321235 w.325
E-mail: comoffmw@public3.bta.net.cn


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas