Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Chiny

  Gospodarka Chin w 2003 roku.  

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie 2002 2003
Powierzchnia (mln km2) 9,6 9,6
Liczba ludności (mln) 1284,5 1292,3
PKB (mld USD) 1237,1* 1406,0*
PKB (per capita w USD) 940,6* 1088,0*
Stopa wzrostu PKB (%) 8,0 9,1
Udział rolnictwa i leśnictwa w PKB (%) 14,53* 14,78*
Udział przemysłu w PKB (%) 51,75* 52,94*
Udział sektora usług w PKB (%) 33,72* 32,28*
Udział inwestycji w środki trwałe w PKB (%) 42,19* 47,23*
Wzrost inwestycji w środki trwałe (inwestycje dokonane) (%) 16,1 26,7
Stopa wzrostu wartości sprzedaży detalicznej (%) 8,8 9,1
Inflacja - ceny towarów konsumpcyjnych (%) - 0,8 1,2
Stopa bezrobocia - bezrobotni zarejestrowani w miastach (%) 4,0 4,3
Eksport (mld USD) 325,6 438,4
Stopa wzrostu eksportu (%) 22,3 34,6
Import (mld USD) 295,2 412,8
Stopa wzrostu importu (%) 21,2 39,9
Saldo (mld USD) + 30,4 +25,6
Obroty (mld USD) 620,8 851,2
Stopa wzrostu obrotów handlu zagranicznego (%) 21,8 37,1
Inwestycje zagraniczne wykorzystane (mld USD) 52,7 53,5
Inwestycje zagraniczne zadeklarowane (mld USD) 82,8 115,1
Rezerwy dewizowe (mld USD) 286,4 403,3
Kurs walutowy RMB/1USD (koniec roku) 8,2773 8,2767

Uwaga: Chińskie dane statystyczne publikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne ChRL nie zawsze są jednolite i konsekwentne.

Koniunktura i uwarunkowania rozwoju gospodarczego

W 2003 roku czynnikiem wewnętrznym, który miał istotny wpływ na aktywność gospodarczą była epidemia SARS. Zachorowania na SARS występowały od końca 2002 roku do połowy 2003 roku. Apogeum odnotowano w marcu - maju 2003 roku. W tym okresie ograniczeniu uległy kontakty oficjalne i gospodarcze z zagranicą. Na rynku wewnętrznym uwidoczniły się nieracjonalne zmiany popytu. Kupowano masowo towary pierwszej potrzeby, rezygnowano z usług (np. restauracji), wykupywano niektóre środki lecznicze i kosmetyki. SARS spowodował krótkookresowe pogorszenie wskaźników gospodarczych. Jednakże w drugim półroczu 2003 chińska gospodarka zaczęła odrabiać straty. W polityce gospodarczej kontynuowano reformy gospodarcze. W marcu przeprowadzono reorganizację instytucji rządowych m.in. przekształcono Ministerstwo Handlu i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (MOFTEC) w Ministerstwo Handlu (MOFCOM). Utworzono także resort skarbu - State-owned Assets Supervision and Administration Commission, którego zadaniem jest zarządzanie majątkiem państwowym.

Rok 2003 był drugim rokiem członkostwa Chin w WTO. Wprowadzano nowe regulacje wynikające z zobowiązań akcesyjnych oraz wymogów członkostwa w tej organizacji. Jednakże o ile w pierwszym roku członkostwa, Chiny w pełni realizowały zobowiązania to w świetle niektórych ocen w drugim roku, w części przypadków stosowano interpretację zobowiązań w sposób niekorzystny dla firm zagranicznych (dotyczy to głównie wprowadzania przepisów regulujących warunki działalności firm zagranicznych w Chinach). Generalnie - pomimo tych zastrzeżeń - należy powiedzieć, że realizowano zobowiązania taryfowe oraz zobowiązania o charakterze systemowym. Wśród czynników zewnętrznych korzystnie wpływały na gospodarkę chińską oznaki ożywienia w gospodarce światowej oraz niski kurs dolara. Kurs waluty chińskiej jest bowiem powiązany z walutą amerykańską. Tym samym niski kurs dolara stymulował wzrost eksportu.

W 2003 roku PKB osiągnął poziom 1405,95 mld USD i wzrósł o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że PKB per capita wg oficjalnych statystyk po raz pierwszy w historii przekroczył 1000 USD, wynosząc około 1080 USD. Tempo wzrostu gospodarczego w 2003 roku było zróżnicowane, zależnie od poszczególnych kwartałów. Po bardzo dynamicznym pierwszym kwartale, kiedy Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 9,9% nastąpiło wyhamowanie wzrostu gospodarczego do 6,7% w drugim kwartale. Spowodowane to było głównie SARS. Jednakże po opanowaniu zachorowań gospodarka zaczęła szybko się odradzać. W efekcie gospodarka chińska rozwijała się o 1,1 punktu procentowego szybciej niż w 2002 roku.

Niezależnie od bardzo korzystnych wskaźników gospodarczych w gospodarce Chin uwidoczniły się także problemy. Do głównych z nich można zaliczyć: niskie tempo wzrostu dochodów na wsi, rosnącą presję zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, nierównowagę na rynku energii i ujawniające się deficyty, przeinwestowanie w niektórych obszarach, ekstensywny i niski jakościowo wzrost niektórych branż przemysłu, rosnące rozwarstwienie dochodów różnych grup społecznych i trudności w utrzymaniu grup o niskich dochodach, a także znaczna presja na zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia w surowce oraz trudności w dostosowaniu do potrzeb ochrony środowiska.

Wyniki w głównych sektorach

Rolnictwo

Wartość PKB wytworzona w rolnictwie i dziedzinach pokrewnych (tzw. primary industry) wyniosła 207,80 mld USD. Odnotowano wzrost w wysokości 2,5%. Udział tego sektora w PKB ChRL wynosi 14,78%. W 2003 roku kontynuowano politykę dostosowania w zakresie produkcji rolniczej. Zmniejszono obszar zasiewów zbóż, roślin cukrowych. Jednocześnie wzrósł obszar uprawy bawełny, roślin oleistych i warzyw. Zmniejszyła się produkcja szeregu podstawowych artykułów rolniczych jak: zboża, bawełna, roślin oleistych i cukru. Wzrosła natomiast produkcja owoców i warzyw. Natomiast w zakresie hodowli odnotowano wzrost produkcji mięsa oraz mleka.

Przemysł i budownictwo

Produkcja przemysłowa jest podstawowym częścią składową notowanego wysokiego wzrostu gospodarczego Chin. Wartość PKB wytworzona w przemyśle i budownictwie (tzw. secondary industry) wyniosła 6177,8 mld USD i wzrosła o 12,5%. Tym samym udział tego sektora wyniósł 52,94% PKB Chin. W zakresie produkcji przemysłowej wartość dodana wyniosła 645,93 mld USD czyli więcej o 12,6% niż w roku poprzednim.

Wartym odnotowania jest dynamiczny wzrost branż wysokich technologii, który wyniósł 20,6% w przedsiębiorstwach o obrotach powyżej 600 mln USD. Produkcja sprzedana urządzeń dla telekomunikacji, optyki, urządzeń numerycznych i komputerów zwiększyła się o od 25,9% do 120%. Odnotowano zwiększenie produkcji surowców. W sektorze paliwowo - energetycznym zanotowano wzrost produkcji energii o 15,5% (1910,76 mld kwh). Wydobycie węgla wyniosło 1667 mln ton (wzrost o 15%), a produkcja ropy nadftowej osiągnęła 170 mln ton (+1,8%). Rosła także produkcja w sektorze metalurgii - w zakresie metali żelaznych o 22,6% a metali nieżelaznych o 18,1%. W tym produkcja stali walcowanej wyniosła 241 mln ton (+25,3%). Produkcja surowców i wyrobów chemicznych zwiększyła się o 14,1%.

Coraz ważniejszą rolę spełnia przemysł motoryzacyjny i środków transportu, którego produkcja zwiększyła się o 22,0%. Wyprodukowano 4,4 mln pojazdów tj. więcej o 36,7%. W tym wytworzono 2,02 mln samochodów, odnotowując imponujący wzrost o 85%.

Poprawiły się także wskaźniki przedsiębiorstw przemysłowych. Zyski przedsiębiorstw o obrotach powyżej 600 mln USD wyniosły 98,22 md USD tj. o 42,7% więcej niż w roku poprzednim.

Wzrost odnotowano także w budownictwie. Wartość dodana w tym dziale wyniosła 98,39 mld USD i była wyższa o 11,9%. Przy tym wzrosły też zyski przedsiębiorstw budowlanych o 23,8%.

Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego są inwestycje. Według oficjalnych danych inwestycje dokonane w środki trwałe wyniosły 664,07 mld USD - więcej o 26,7%. Ich udział w PKB wyniósł 47,2%. Przy tym szybszy wzrost nastąpił w zakresie inwestycji przemysłowych niż pozostałych. Odnotować można, że prawie 10% inwestycji ogółem stanowią inwestycje zagraniczne. Nadmienić można, że bodźcem do wzrostu inwestycji (szczególnie w Pekinie) są przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie, przy czym dotyczy to nie tylko obiektów sportowych ale całej infrastruktury i nieruchomości.

Usługi

Wartość PKB wytworzona w tym dziale (tzw. tertiary industry) wyniosła 453,84 mld USD zwiększając się o 6,7%. Stanowi to obniżenie tempa wzrostu o 0,8 punktu procentowego. Stosunkowo niskie tempo wzrostu w tym dziale może być spowodowane obawami przed SARS w pierwszej połowie roku. W tym dziale wzrost sektora bankowego i ubezpieczeń wyniósł 6,9%, handlu hurtowego i detalicznego oraz usług gastronomicznych o 6,6%, a nieruchomości o 5,3%.

Inflacja i bezrobocie

Wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w całym 2003 roku wyniósł 1,2%. Z tego na obszarach miejskich ceny konsumpcyjne zwiększyły się o 0,9% a na obszarach wiejskich o 1,6%. Ceny żywności wzrosły o 3,4%, usług o 2,2%. O 0,1% obniżyły się ceny detaliczne artykułów przemysłowych, natomiast wzrosły ceny produkcyjne wyrobów przemysłowych o 2,3%. Stosunkowo wysoki wzrost cen, wynoszący 4,8%, odnotowano w zakresie surowców. W końcu 2003 roku liczba zatrudnionych w Chinach wynosiła 744,32 mln osób tj. o 6,92 mln więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zwolniono 4,4 mln osób z przedsiębiorstw państwowych. Oficjalnie podawana stopa bezrobocia na terenach miejskich wynosiła 4,3% i była wyższa o 0,3 punktu procentowego. Należy zaznaczyć, że wskaźnik ten nie obejmuje znacznego bezrobocia ukrytego oraz bezrobocia na wsiach.

Handel zagraniczny

W 2003 roku wartość wymiany handlowej Chin z zagranicą wzrosła o 37,1% wynosząc 851,2 mld USD, w tym eksport o 34,6% (438,4 mld USD), a import o 39,9% (412,8 mld USD). Nadwyżka w handlu wyniosła 25,6 mld USD. Podkreślić należy, że w zakresie struktury towarowej importu znaczny wzrost odnotowano w przypadku surowców, w tym ropy o 31,3% (91,12 mln ton) i stali walcowanej o 51,8% (37,17 mln ton).

Struktura geograficzna handlu zagranicznego Chin pozostaje stabilna. Największymi partnerami ChRL były kraje Azji (eksport Chin 222,606 mld USD, import 272,934 mld USD, deficyt Chin -50,328 mld USD): Japonia, Hongkong, Tajwan, kraje ASEAN, Korea Płd., dalej kraje Europy (eksport Chin 88,273 mld USD, import 69,744; dodatnie saldo 18,529 mld USD): Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy; a następnie kraje Ameryki Północnej (eksport Chin 98,139 mld USD, import 38,258; dodatnie saldo 59,881 mld USD): USA i Kanada. Nadwyżka Chin w handlu z Europą i Ameryką Północną w ubiegłym roku wzrosła.

Bardzo ważnym partnerem dla Chin są kraje Unii Europejskiej. Wartość obrotów Chin z tymi krajami ustępuje jedynie Japonii (133,574 mld USD, w tym eksport 59,423; import 74,151) i USA (126,335, w tym eksport 92,474; import 33,861). Eksport Chin do Unii Europejskiej wyniósł 72,155 mld USD a import 53,062 mld USD. Obroty osiągnęły wartość 125,217 mld USD przy dodatnim saldzie Chin 19,093 mld USD.

Pod względem eksportu największymi odbiorcami towarów chińskich są USA (92,47 mld USD, wzrost o 32,2 %), Hongkong (76,29 mld USD, wzrost o 30,5%), kraje UE (72,15 mld USD, wzrost o 49,7%), Japonia (59,42 mld USD, wzrost o 22,7%), kraje ASEAN (30,92 mld USD, wzrost o 31,1%), Korea Południowa (20,10 mld USD, wzrost o 29,4%), Tajwan (9,00 mld USD, wzrost o 36,7%), Rosja (6,03 mld USD, wzrost o 71,4%).

Największymi eksporterami towarów do Chin w roku 2003 były: Japonia (wartość: 74,2 mld USD), kraje Unii Europejskiej (wartość: 53,1 mld USD), Tajwan (wartość: 49,4 mld USD), kraje ASEAN (wartość: 47,3 mld USD), Korea Południowa (wartość: 43,1 mld USD) i USA (wartość: 33,9 mld USD). Największy deficyt w handlu Chiny odnotowały z Tajwanem (-40,36 mld USD), Koreą Płd. (-23,04 mld USD), Japonią (-14,73 mld USD), Niemcami (-6,81 mld USD) i Rosją (-3,69 mld USD).

Najwyższą nadwyżkę w handlu Chiny zanotowały z następującymi krajami: Hongkong (+65,17 mld USD), USA (+58,61 mld USD), kraje Unii Europejskiej (+19,09 mld USD), Holandia (+11,57 mld USD) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (+4,26 mld USD).

Polski handel z Chinami według statystyk chińskich wyniósł w 2003 roku 1979,645 mln USD (+43,1%), w tym eksport 359,158 mln USD (+64,3%), import 1620,487 mln USD (+39,1%). Ujemne saldo zamknęło się kwotą 1261,329 mln USd i było wyższe o 33,3% niż rok wcześniej. Należy przy tym zaznaczyć, że statystyki polskie i chińskie znacznie różnią się między sobą, co wynika głównie z dużego udziału handlu pośredniego. Ze statystyk chińskich wynika, że wśród krajów Europy Centralnej, Polska notuje drugie co do wartości obroty towarowe z Chinami po Węgrzech - 2587,8 mln USD, a przed Czechami - 1578,8 mln USD oraz Rumunią - 975,7 mln USD. Podobnie wartość eksportu jest druga wśród krajów naszego regionu, ustępując Rumunii - 470,1 mln USD, a przewyższając eksport Węgier - 301,4 mln USD oraz Czech - 297,2 mln USD.

W roku 2003 nastąpił wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach. Zakontraktowany kapitał zagraniczny osiągnął wartość 115,1 mld USD i wzrósł o 39,0% w stosunku do roku 2002, a realnie wykorzystane inwestycje zwiększyły się o 1,4% i osiągnęły poziom 53,5 mld USD. Zarejestrowano 41081 spółek z kapitałem zagranicznym tj. więcej o 20,2% niż w roku poprzednim.

Na koniec roku rezerwy walutowe Chin wyniosły 403,3 mld USD i były znacznie wyższe w porównaniu z rokiem 2002, kiedy to miały wartość 286,4 mld USD.

W końcu września zadłużenie zagraniczne Chin wyniosło 184,085 mld USD. Znacznie szybszy jest wzrost kredytów zagranicznych udzielanych Chinom niż kredytów udzielanych przez Chiny. W efekcie napływ kredytów zagranicznych netto wyniósł 3,402 mld USD w ciągu pierwszych 3 kwartałów 2003 roku.

Wydział Ekonomiczno-Handlowy W Pekinie (Beijing)
Ambasada Rp w ChrlNo. 1 Ritan Road, Beijing 100600, P.R.China
Fax: (0086.10) 65324958, 65325364
Tel.: (0086.10) 65321888 (Sekretariat), 65321235 (Centrala Ambasady)
E-mail: polcom@public3.bta.net.cn
http://www.polecom.com.cn
Marek ŁYŻWA, Radca Minister
Tel.: (0086.10) 65321888 (Sekretariat), 6532.1235 w.318
E-mail: polcom@public3.bta.net.cn
Robert PAWLIK, I Sekretarz
Tel.: (0086.10) 65321235 w.328
E-mail: comoffrp@163bj.com , robert.pawlik@polecom.com.cn
Marek WITCZAK, I Sekretarz
Tel.: (0086.10) 65321235 w.325
E-mail: comoffmw@public3.bta.net.cn


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas