Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Promocja eksportu

  Polska Gospodarka - stan i perspektywy.  
Wystąpienie Prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarczej 2 czerwca 2005 r.
Spis Treści
 
Proces oceny stanu gospodarki w KIG
Samorząd Gospodarczy a ustawodastwo
Główne wyzwania wobec polskiej gospodarki
E-gospodarka i e- administracja
Andrzej Arendarski
  Proces oceny stanu gospodarki w KIG

1. Monitorowanie

KIG analizuje programy rządu (np. program naprawy finansów publicznych) strategie rozwojowe, (np. NPR) programy działań legislacyjnych. Poprzez izby członkowskie prowadzi konsultacje z przedsiębiorcami i na tej podstawie przygotowuje oceny dokumentów przygotowywanych przez władze publiczne. Monitorujemy warunki prowadzenia firmy w Polsce i porównujemy z warunkami na rynkach konkurencyjnych.

2. Badanie opinii przedsiębiorców

Propozycje KIG, np. w zakresie zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, metodom ograniczania korupcji poprzedzane są badaniami opinii przedsiębiorców. Prowadzimy również badania ocen rezultatów procesów polityczno-gospodarczych, np. ocen integracji z UE, z których wynika, że 46% przedsiębiorców optymistycznie ocenia perspektywy biznesowe swoich firm, a tylko 16% pesymistycznie.

3. Ekspertyzy

KIG przygotowuje ekspertyzy dotyczące szeroko rozumianych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczą one np.. Finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych, finansowania badań, pracy cudzoziemców, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, systemu podatkowego i innych zagadnień istotnych dla przedsiębiorców

4. Stanowiska środowisk gospodarczych

W oparciu o wyniki dyskusji (w komitetach KIG, W izbach branżowych i regionalnych) tworzone są stanowiska odnoszące się do kluczowych problemów polskiej Gospodarki, takich jak stan budownictwa, reforma finansów publicznych, zmiany podatków.

  Samorząd Gospodarczy a ustawodastwo

1. Opinie dotyczące aktów prawnych

Jednym z zadań statutowych KIG jest udział w opiniowaniu aktów prawnych. Wypowiadamy się na temat wszystkich istotnych dla przedsiębiorców aktów prawnych. Braliśmy aktywny udział w pracach nad takimi aktami jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dzięki działaniom KIG udało się utrzymać kluczowe dla przedsiębiorców rozwiązania w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (obowiązujące interpretacje, ograniczenia kontroli. KIG konsekwentnie opowiadała się przeciwko objęciu obowiązkiem rejestracji w KRS wszystkich przedsiębiorców, również tych najmniejszych. Wychodziliśmy z założenia, że obowiązek ten nałoży na nich szereg dodatkowych obowiązków biurokratycznych i znacznie utrudni pracę sądów rejestrowych. Pozytywnie ocenialiśmy prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przez gminy Postępowanie ewidencyjne jest stosunkowo proste, wpisy i ich zmiany załatwiane są "od ręki". W rezultacie licznych wystąpień ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jednoznacznie stwierdza, że przedsiębiorcy mogą podjąć działalność również po uzyskaniu wpisu do Ewidencji do działalności gospodarczej. W ostatnim okresie nasza negatywna opinia o ustawie o podatku ekologicznym wpłynęła na odrzucenie projektu

2. Udział w pracach komisji sejmowych

Przedstawiciele KIG (przedsiębiorcy, eksperci) systematycznie biorą udział w pracach komisji sejmowych. Braliśmy i bierzemy udział w pracach nad kluczowymi regulacjami, takimi jak ustawy podatkowe, ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, wspierania inwestycji, promocji gospodarczej, pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, prawo pracy i in.

3.Prace w Radzie Przedsiębiorczości

KIG jest jednym z założycieli Rady Przedsiębiorczości. Działając wspólnie z kolegami z innych organizacji, które utworzyły Radę uzyskaliśmy korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania. Jednym z nich było wprowadzenie 19% podatku dochodowego dla wszystkich firm (osób prawnych i fizycznych). Zablokowaliśmy również niekorzystne dla firmy zmiany w zakresie ubezpieczenia społecznego przedsiębiorców.

4.KIG a ustawodawstwo Unii Europejskiej

KIG wpływa również na ustawodawstwo europejskie, poprzez Eurochambres, poprzez Związki branżowe, Eurodeputowanych. Działając poprzez Eurochambres udało nam się wpłynąc na odłożenie niekorzystnej dla polskich firm dyrektywy dot. Płacenie przez małe firmy podatku dochodowego według zasady kraju pochodzenia. Ostatnio podejmujemy działania, mające ograniczyć napływ tekstyliów z Chin. Będziemy budować silne przedstawicielstwo w Brukseli..

  Główne wyzwania wobec polskiej gospodarki

  I. Tworzenie nowych miejsc pracy

1. Liberalizacja kodeksu pracy

Liberalizacja jest niezbędna dla rozwoju rynku pracy. Prawo pracy powinno sprzyjać kreowaniu nowym miejsc pracy, głownie poprzez obniżenie pozapłacowych kosztów pracy- obciążeń administracyjnych. Sztywne prawo pracy szkodzi pracownikom i sprzyja zatrudnianiu w szarej strefie. Ci pracownicy pozostają poza ochroną jakiegokolwiek kodeksu pracy.

2. Rozwój niekonwencjonalnych form zatrudnienia

Konieczny jest rozwój takich form zatrudnienia, jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, elastyczny czas pracy (np. w okresie spiętrzenia prac w firmach), stopniowe przechodzenie na emeryturę, agencje pracy tymczasowej, praca kontraktowa, zespoły wirtualnych pracowników.

3. Obniżenie kosztów ZUS

Dla osób bezrobotnych większym złem jest pozostawanie bez pracy niż niższa emerytura. Osoby mające trudności na rynku pracy (młodzież, 45+) powinny płacić niższą składkę na ZUS. Docelowo należy opracować program obniżenia kosztów obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

4. Budowa dobrego klimatu dla biznesu

Poprawa wizerunku przedsiębiorców poprzez promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. KIG promuje etykę i kulturę przedsiębiorczości, tworząc standardy społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa i podnosząc bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

  II. Sprawne państwo

1. Lepsza jakość prawa

Konieczne jest ograniczenie "inflacji prawa", m.in. Dzięki lepszej jakości aktów prawnych, tak aby nie wymagały szybkiej nowelizacji. Wymaga to zmiany roli partnerów społecznych. w obrębie ministerstw powinny być tworzone wspólne grupy robocze specjalistów rządowych i ekspertów organizacji przedsiębiorców .Wspólne zespoły rządowo-biznesowe powinny następnie przedstawiać sprawy w parlamencie. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby już na początkowym etapie wyeliminować zasadnicze rozbieżności stanowisk. Do tego typu działań wzywa Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, przyjęta przez państwa członkowskie UE w 2003 roku.

2.Efektywny system wymiaru sprawiedliwości

Otwarcie zawodów prawniczych. Nowelizacja regulacji dotyczących krajowego Rejestru sądowego. Nowelizacja przepisów o wpisach w sprawach cywilnych. Przedsięwzięcia organizacyjne usprawniające pracę sądów i szybkość postępowania.

3. Rozwój sądownictwa polubownego

Rozwój sądownictwa polubownego w izbach regionalnych, w oparciu o doświadczenia KIG. Współpraca merytoryczna i organizacyjna. Objecie innych środowisk, np. pracodawcy, spółdzielczość.

4.Ograniczenie korupcji

Wyeliminowanie dowolności w rozstrzyganiu spraw. Osobista odpowiedzialność urzędników. Przejrzystość procedur administracyjnych. Wzmocnienie kontroli wewnętrznych w instytucjach publicznych. Wprowadzenie zasady wielu oczu czyli ograniczenie zakresu kompetencji pozostających w ręku jednego urzędnika i nie dopuszczenie do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach o dużym znaczeniu.

5.Poprawa bezpieczeństwa

Promowanie norm etycznych wśród przedstawicieli administracji. Brak tolerancji dla wszelkich form łamania prawa. Odbudowanie kontaktów policji ze społeczeństwem.

  III. Podnoszenie konkurencyjności

1.Stworzenie warunków dla rozwoju kapitału krajowego

Wprowadzenie podatkowych zachęt do oszczędzania, gromadzenia bogactwa i inwestowania kapitału w małe i średnie przedsiębiorstwa przez osoby osiągające oszczędności. Proponujemy wyłączyć z opodatkowania PIT kwoty przeznaczane na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa do limitów zbliżonych do innych przodujących w tym zakresie krajów.

2.Ułatwienia w dostępie do kapitału

Wprowadzenie programu ułatwień kapitalizacyjnych dla banków spółdzielczych. Wprowadzenie możliwości zakładania banków komunalnych przez władze samorządowe. Powołanie publicznych banków rozwojowych na poziomie regionów.

3. Zbudowanie stabilnego systemu podatkowego

Stworzenie prostego systemu podatkowego, z jednolitymi stawkami PIT, CIT i VAT, przy szerokim stosowaniu ryczałtów wobec mikroprzedsiębiorstw.

4.Edukacja dla przedsiębiorczości

Podniesienia statusu materialnego wyższych szkół technicznych i zmiany profilu kształcenia inżynierskiego z teoretycznego na nastawiony na rozwiązywanie praktycznych problemów.

5. Ograniczenie szarej strefy

Walka z szarą strefą poprzez obniżanie kosztów pracy i obciążeń fiskalnych. Przeciwstawianie się nowym obciążeniom, takim jak np. podatek na finansowanie produkcji filmowej. Ograniczenie szarej strefy na granicach.

6. Wsparcie dla włączenia krajowych firm w globalną gospodarkę

W latach 2001 - 2004 KIG zorganizowała 50 misji gospodarczych i wyjazdowych i zrealizowało program 139 misji zagranicznych odwiedzających Polskę oraz przygotowało udział polskich przedsiębiorstw w 36 targach i wystawach za granicą. Zamierzamy w sposób szczególny promować współpracę z partnerami na wschodzie.

7. Budowa wizerunku narodowego

KIG zainicjował prace nad koncepcją marketingu narodowego. Izba zwróciła się w tej sprawie do światowego eksperta ds. kreowania wizerunku narodowego, Walliego Olinsa i zespołu jego współpracowników. W ramach prac prowadzonych przez izbę rozpoznano najbardziej atrakcyjne dla cudzoziemców walory Polski opracowano założenia dla koncepcji marketingu Polski

8. Wejście do Strefy Euro

KIG podjął badania ekonometryczne, zmierzające do wyznaczenia optymalnego kursu Euro oraz wpływu poszczególnych wielkości kursu na najważniejsze wskaźniki ekonomiczne.

9. Promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie usług izb gospodarczych

Badanie przeprowadzone przez KIG wykazały, że usługi świadczone przez izby maja dobry stosunek jakości do ceny, zwłaszcza szkolenia. W ramach KIGNET będzie możliwość promowania najlepszych wzorów.

  IV. Gospodarka oparta na wiedzy

1.Restrukturyzacja infrastruktury naukowej i badawczej

Wyznaczenie docelowej strategii restrukturyzacji JBRów. Krajowe przedsiębiorstwa nie dysponują zintegrowanym własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, co przekłada się bezpośrednio tak na ich niską skłonność do ponoszenia wydatków na badania jak i niewielkie możliwości prowadzenia badań w oparciu o własne zasoby. W obecnych warunkach nie można liczyć na to, że CBR-y (mające powstać w następstwie planowanego pakietu zachęt podatkowych) zastąpią własne działy badawczo-rozwojowe krajowych korporacji. Dotychczas wiele wysiłku poświęcono tworzeniu instytucji pomostowych transferu technologii, zamiast przyspieszyć po prostu bezpośrednią inkorporację sektora jbr-ów przez najbardziej innowacyjne i największe firmy krajowe mające szanse wykorzystać taki potencjał w konkurencji technologicznej na scenie globalnej.

2.Transfer wiedzy do gospodarki

KIG będzie wspierał tworzenie platform technologicznych z ośrodkami badawczymi. Platformy Technologiczne, jako wspólne inicjatywy Komisji Europejskiej i przemysłu, z pomocą firm, instytucji naukowych, finansowych i grup decyzyjnych oraz odbiorców będą pełniły coraz większą rolę w mobilizacji masy krytycznej w transferze wiedzy. Ich zadaniem będzie opracowanie wspólnej wizji rozwoju wybranych technologii. Oczekuje się, ze PT odegrają główną rolę w mobilizacji badań i rozwoju technologicznego i innowacji w Europie.

3.Rozwój potencjału innowacyjnego

KIG przywiązuje duża wagę do wspierania działalności innowacyjnej. Efekty prac KIG, zostały wykorzystane w przesłanym do Sejmu przez rząd RP projekcie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. W projekcie wykorzystano m.in. pomysł kredytu technologicznego. Kredyt ten byłby przyznawany na sfinansowanie inwestycji w nowe technologie i częściowo umarzany z uzyskanych dodatkowo wpływów podatkowych. KIG będzie działać na rzecz wprowadzenia zachęt finansowych, umożliwiających inwestowanie w B+R, takich jak ulgi podatkowe. Oczekujemy, że wyniku wprowadzonych zmian, tempo rozwoju krajowego przemysłu ulegnie zwiększeniu, Średnie przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe coraz silniej zaczną przejmować innowacje z instytucji badawczych oraz tworzyć własne jednostki naukowo-badawcze. Polska staje się atrakcyjnym miejscem lokalizacji międzynarodowych centrów naukowo-badawczych

  E-gospodarka i e- administracja

Wdrożenie rozwiązań tele-informatycznych w administracji, zwłaszcza w zakresie regulowania należności podatkowych oraz w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego.

Samorząd gospodarczy


Andrzej Arendarski

Andrzej Arendarski - Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając 130 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.

Andrzej Arendarski jest także prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przewodniczy Radzie Fundacji Teraz Polska, Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości oraz jury Konkursu Mister i Junior Eksportu. Od czerwca 2002 r. jest przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. W latach 2002 - 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych był aktywnie zaangażowany w tworzenie warunków dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego i zmian ustrojowych. Działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą.

Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów. Teorię potrafi łączyć z praktyką. Cieszy się szacunkiem wielu osobistości życia ekonomicznego i politycznego, zarówno w kraju jak i za granicą.

Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu. Jest żonaty, ma córkę i trzech synów. Lubi Mazury i żeglarstwo. Ceni dobrą kuchnię, sam lubi gotować. Dużo czyta, zwłaszcza literaturę faktu i wspomnieniową.

Jego dewizą życiową jest eliminowanie agresji i poszukiwanie kompromisu. W opinii wielu osób po prostu lubi ludzi i umie ich słuchać.

Lubi nowe wyzwania; pokonywać ograniczenia - również własne; wykraczać poza schematy.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas