Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Arabia Saudyjska06-07-05
     2006 :: rozwój eksportu do Królestwa Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

Istniejący potencjał przemysłowo-ekonomiczny Polski i Arabii Saudyjskiej oraz rola obu krajów w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, zwłaszcza Polski w ramach Unii Europejskiej oraz Arabii Saudyjskiej w ramach Rady Współpracy Państw Zatoki, jak i relatywnie wysoka komplementarność obu gospodarek - przemawiają za istotnym rozszerzeniem skali dwustronnej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, które rozwijają się dynamicznie od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1995 r. W latach 2004-5 r. nastąpił rekordowy wzrost obrotów handlowych między Polską i Arabią Saudyjską, które osiągnęły wysokość ponad 220 mln USD w porównaniu do 95 mln USD w 2003 r. Było to przede wszystkim wynikiem dynamicznego przyrostu polskiego eksportu do poziomu 120 mln USD w 2004 r. oraz 100 mln USD w 2005 r. ( a uwzględniając reeksport poprzez ZEA i Kuwejt - ok. 130 mln USD) w porównaniu do 66 mln USD w 2003 r. Saudyjski eksport do Polski wzrósł skokowo z 29 mln USD w 2003 r. do wysokości 130 mln USD w 2005 r. (60 mln USD w 2004 r.), stając się ważnym źródłem zaopatrzenia surowcowego kraju. Dane za I kwartał 2006 r. (polski eksport - 33,4 mln USD; import - 31,2 mln USD) potwierdzają fakt, iż rynek saudyjski jest największym odbiorcą polskich towarów wśród wszystkich krajów regionu Zatoki. Powyższe dane HZ sytuują również Arabię Saudyjską w gronie państw będących największymi pozaeuropejskimi partnerami handlowymi Polski. Arabia Saudyjska - podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu czołowych państw członkowskich UE - również dla Polski staje się jednym z ważniejszych rynków zbytu oraz źródłem znaczących inwestycji, a także cennym partnerem we współpracy na rynkach krajów trzecich. Priorytetowe znaczenie ma systematyczne zwiększanie wolumenu polskiego eksportu i rozszerzanie współpracy kooperacyjnej w formie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) oraz przyciągniecie znaczących inwestycji saudyjskich do Polski.

1. Analiza sektorowa możliwości rozwoju polskiego eksportu do AS oraz współpracy naukowo-technicznej w wybranych sektorach:

Sektor rolno-spożywczy. W 2005 r. dostarczył on 40 % całości polskiego eksportu towarowego do AS (w I kw. 2006 - ok. 35 %); w tym: 18,2 % stanowiły zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, głównie sery przetworzone, mleko w proszku i śmietanki oraz masło; 22 % - gotowe artykuły spożywcze: wyroby cukiernicze i przetwory spożywcze. Według statystyk saudyjskich Polska zajmuje III miejsce w importowej grupie produktów mleczarskich, po Australii i Danii, wyprzedzając m.in. Holandię i Francję. Biorąc pod uwagę fakt, iż AS jest największym rynkiem w regionie Bliskiego Wschodu pod względem artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych, jak również wyposażenia restauracyjnego oraz maszyn i urządzeń dla małych zakładów przetwórczych, a wartość saudyjskiego importu w tym sektorze wynosi ok. 7 mld USD rocznie można wskazać na duże możliwości plasowania polskiego eksportu w zakresie:

Przemysł surowców mineralnych, chemiczny, meblarski i papierniczy.

Produkty tego sektora stanowiły i stanowią nadal 22 % całości polskiego eksportu do AS, w tym wyroby meblarskie - 6,1 %; ścier drzewny, papier workowy, artykuły higieniczne - 5,9 %; tworzywa sztuczne i gumowe, m. in. opony samochodowe - 5,4 %; produkty chemiczne, w tym perfumy i wody toaletowe - 4,6 %. Perspektywy rozwoju eksportu w tym sektorze wynikają z faktu, iż AS jest największym w regionie Bliskiego Wschodu - ponad 2,3 mld USD rocznie - rynkiem samochodowych akcesoriów i części zamiennych. Warunki klimatyczne sprawiają, iż rocznie importuje się ponad 4 mln opon do samych samochodów osobowych, nie licząc pojazdów ciężarowych i autobusów. Ze względów kulturowych istotne znaczenie ma import kosmetyków, zwłaszcza perfum i wód toaletowych. Również saudyjski rynek mebli i wyposażenia wnętrz jest oceniany jako największy na Bliskim Wschodzie i szacowany na ponad 600 mln USD rocznie. Rozwijana jest także produkcja rodzimego przemysłu meblarskiego oraz obserwuje się dynamiczny wzrost rynku wydawniczego. Można prognozować wzrost następującego eksportu:

Przemysł hutniczy. Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, w tym dwuteowniki, ceowniki z żeliwa lub stali niestopowej oraz inne produkty stalowe stanowiły 21,3 % polskiego eksportu do AS w 2005 r. (W I kw. 2006 r. wzrost do 30,2% całości eksportu). Uwzględniając obecny boom budowlany w gospodarce saudyjskiej w rezultacie częściowej repatriacji saudyjskiego kapitału z zagranicy po 11.09.2001 oraz wysokich bieżących dochodów naftowych (wartość importu samych materiałów budowlanych w 2005 r. wyniosła ponad 4,5 mld USD, a suma inwestycji zagranicznych i krajowych w sektorze nieruchomości przekroczyła 300 mld USD) oraz planowane nakłady inwestycyjne w sektorze infrastruktury w wysokości 140 mld USD do 2020 roku można wskazać na następujące możliwości współpracy dwustronnej:

Sektor energii elektrycznej i gospodarki wodnej (ochrony środowiska).

Dostawy urządzeń elektrycznych i maszynowych, w tym zespołów prądotwórczych stanowiły 11,3 % (I kw. 2006 - 9%) całości polskiego eksportu towarowego do AS. Władze saudyjskie planują nakłady inwestycyjne w tym sektorze w wysokości 88,9 mld USD w okresie najbliższych 20 lat. Przewiduje się m.in. budowę czterech wielkich zakładów odsalania wody morskiej i produkcji energii elektrycznej oraz stacji przesyłowych i linii transmisyjnych. Zdolności produkcyjne energetyki AS wynoszą obecnie 23 400 MW, a zapotrzebowanie do roku 2010 jest szacowane na dodatkowe 20 tys. MW. Z zakresu gospodarki wodnej obecnie w trakcie realizacji znajdują się projekty o łącznej wartości 7,73 mld USD, a w budżecie na 2006 r. wydzielono ponad 4,5 mld USD na modernizację zakładów odsalających wodę morską, zbiorników wodnych, stacji uzdatniania wody i linii wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. Istnieją szerokie możliwości dla polskiego eksportu towarowego i usługowego w zakresie:

Inne dziedziny rozwoju polskiego eksportu do AS. Import saudyjski w 2005 r. wyniósł ok. 50 mld USD, obejmując praktycznie wszystkie dobra inwestycyjne i artykuły konsumpcyjne. W budżecie na 2006 r. za główne cele uznano m.in. rozbudowę górnictwa poza-naftowego, rozwój sektora turystyki, IT i telekomunikacji, edukację i opiekę zdrowotną . Przewidują one najwyższe w historii AS planowane wydatki państwowe w wysokości 90 mld USD. W związku z powyższym można wskazać na potencjalne dziedziny eksportu do AS:

Przemysł maszynowy:

Budownictwo drogowe i kolejnictwo:

Lotnictwo cywilne:

Gospodarka morska:

Telekomunikacja i IT:

Ochrona zdrowia:

Turystyka:

2. Czynniki sprzyjające rozwojowi polskiego eksportu i dwustronnej współpracy naukowo-technicznej oraz wzajemnym inwestycjom kapitałowym

Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim (25 %PKB całego świata arabskiego), dysponującym znacznymi zasobami kapitałowymi. Zgodnie z danymi MWF, PKB osiągnął w 2005 r. wartość 337,3 mld USD, a jego wysokość na 1 mieszkańca wyniosła ok. 13,6 tys. USD. Wysokie dochody naftowe w wysokości 163 mld USD (2005 r.) wygenerowały znaczące nadwyżki rezerw finansowych. Nadwyżka bilansu płatniczego wzrosła do 102 mld USD (odpowiadając wysokości 24-miesięcznego importu), a nadwyżka budżetowa wyniosła 57 mld USD. Saudyjska Generalna Agencja Monetarna (SAMA - odpowiednik banku centralnego) poinformowała o wzroście jej aktywów do łącznej wysokości 199,7 mld USD (XII 2005), w tym aktywów zagranicznych do poziomu 153 mld USD;

Istniejący potencjał współpracy ekonomiczno-handlowej oraz komplementarność gospodarcza (zapotrzebowanie gospodarki AS na maszyny i urządzenia oraz usługi techniczne sektora elektro-energetycznego i gospodarki wodnej, sektora naftowego i gazowego, przemysłu stoczniowego i stalowego oraz rosnący import artykułów konsumpcyjnych /jego wolumen w 2005 r. wyniósł ok. 50 mld USD i obejmował wszystkie grupy towarowe poza produktami petrochemicznymi/;

Ożywiony dialog polityczny w połączeniu z dwustronnymi kontaktami gospodarczym sprawiają, iż Polska jest postrzegana przez biznes saudyjski jako kraj przyjazny i otwarty na kontakty handlowe i inwestycje saudyjskie oraz perspektywicznie ważny - z punktu widzenia saudyjskich interesów - członek UE;

Obniżenie importowych stawek celnych AS w wyniku zawarcia umowy celnej z UE (2003 r.) oraz działań dostosowawczych w ramach akcesji do Światowej Organizacji Handlu (XII 2005);

Obowiązywanie (od 2004 r.) podpisanej w październiku 2003 r. Umowy Ramowej między Polską i Arabią Saudyjską, dającej traktatowe podstawy rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych i współpracy naukowo-technicznej.Ambasada RP w Rijadzie

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas