Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Ukraina05-12-14
     Ukraiński rynek papieru

Ukraina

Ukraina jest zarówno dużym producentem jak i konsumentem wyrobów celulozowo-papierniczych, w tym pochodzących z importu. Według danych za rok 2003 – produkcja papieru na Ukrainie wynosiła 155 tys. ton (wobec 369 tys. ton w roku 1990), a kartonów – 463 tys. ton (543 tys. ton w roku 1990).

W ujęciu asortymentowym produkcja papieru gazetowego wynosiła 31,8 tys. ton, papieru opakowaniowego 11,8 tys. ton, a sanitarno-higienicznego 92,2 tys. ton. W tymże samym roku sprzedaż detaliczno-hurtowa papieru gazetowego wynosiła 350 mln UAH, papieru drukarskiego 358,4 mln UAH, a papieru offsetowego 352 mln UAH (średni kurs: 1 USD=5,33 UAH). Danych ilościowych statystyki ukraińskie nie podają. Dla celów produkcyjnych w roku 2003 importowano masę celulozową wartości 824,6 mln USD, przy eksporcie ukraińskim w tym asortymencie wartości 317,7 mln USD.

Produkcja papieru i wyrobów papierniczych na Ukrainie opiera się na dwóch surowcach, tj. celulozie i makulaturze, przy czym udział celulozy stanowi zaledwie 17%, a makulatury około 83% (relacja 1:5 na korzyść makulatury, częściowo importowanej). Roczne zapotrzebowanie przemysłu celulozowo-papierniczego szacuje się aktualnie na poziomie 100 tys. ton celulozy (w roku 2004 wynosiło ono 110 tys. ton). Uwzględniając jednak systematycznie rosnący popyt na wyroby celulozowo-papiernicze – dla zaspokojenia zaopatrzenia ukraińskich przedsiębiorstw potrzebna jest produkcja rzędu 300 tys. ton celulozy.

Realizacja tego celu nie jest obecnie możliwa, gdyż wymagałaby inwestycji rzędu 500 mln USD, a chętnych do zainwestowania na razie brak. Ponadto Ukraina nie dysponuje odpowiednimi zasobami surowców drzewnych do produkcji, gdyż lasy zajmują jedynie 16% powierzchni kraju. By zwiększyć obszar lasów – potrzebne są także znaczne inwestycje, a środków na ten cel jest relatywnie mało.

Największym i jedynym producentem celulozy na Ukrainie jest Żydaczewski Kombinat Celulozowo-Papierniczy w Żydaczewie, w obwodzie lwowskim, wchodzący w skład koncernu „Osnowa”. Produkuje on tylko jeden rodzaj celulozy – celulozę siarczanową niebieloną. Wzrost produkcji celulozy wzrasta równolegle ze wzrostem produkcji gotowej.

Głównymi producentami papieru, kartonów i wyrobów papierniczych, a równocześnie konsumentami celulozy są:

Ważne miejsce w zapewnieniu potrzeb surowcowych przedsiębiorstw przemysłu celulozowo-papierniczego zajmuje import. Według danych „Ukrbumpromu” (Ukraińskiego Przemysłu Papierniczego) – import celulozy papierniczej w roku 2003 wynosił 71,7 tys. ton, przy czym 80% tego importu pochodziło z Rosji, a 20% z innych krajów, w tym z Finlandii, Austrii i Czech. Głównymi importerami są: Kijowski Kombinat Papierniczy (33% wartości globalnej importu celulozy), Kombinat Rubieżański (15%), koncern „Osnowa” (13%), Dniepropietrowska Fabryka Papieru (18%), Malińska Fabryka Papieru (10%) i inne (11%).

Sytuację na ukraińskim rynku papierów i wyrobów papierniczych charakteryzuje równowaga podaży i popytu, stabilny, kilkuprocentowy ich wzrost, w skali ostatnich 3-4 lat niewielkie ruchy cenowe w górę, stabilna struktura asortymentowa dostaw i sprzedaży, brak istotnych zmian w strukturze podmiotowej produkcji, tradycyjna struktura asortymentowo-geograficzna eksportu i importu.

Ta ogólna ocena nie oznacza, że w bogatej gamie asortymentowej nie następują żadne zmiany, np. na rzecz zwiększenia popytu na artykuły droższe, ale lepszej jakości z importu. W wybranych segmentach rynku sytuacja przedstawia się następująco:

Coraz większym konsumentem papieru i kartonu o specyficznych parametrach jakościowo-użytkowych jest przemysł poligraficzny. Dotyczy to produkcji wizytówek i kart pocztowych, skoroszytów i teczek, blankietów i kopert, plakatów itp. Zarówno popyt jak i podaż w tym segmencie rynku wykazują tendencje wzrostu. Ukraiński rynek papieru.Mikołaj Oniszczuk, WEH – Kijów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas