Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Finlandia05-08-05
     2005 :: Sygnały z gospodarki

Finlandia

Przemys?opuszcza Finlandi?/SPAN>

Przemys?opuszcza Finlandi? nadzieja gospodarki w usługach
Leaf, Efore, Persol, Salcomp, Wärtsil? to przykłady tylko kilku spółek, które w ostatnich tygodniach podały elektryzujące ich personel i całe społeczeństwo informacje o relokacji produkcji do krajów bardziej od Finlandii konkurencyjnych pod względem kosztów zatrudnienia. Przyszli bezrobotni nie s?w stanie pojąć, dlaczego firmy o wysokich wskaźnikach opłacalności decyduj?si?na przenoszenie produkcji za granic? powołując si?przy tym właśnie na względy opłacalności. Jeżeli takie trendy będ?kontynuowane, Finlandia przekształci si?w tzw. gospodark?afiliowan?- zakłady produkcyjne ucieka?będ?za granic? a na miejscu pozostan?wyłącznie oddziały wielkich koncernów zagranicznych.

Chodzi o restrukturyzacj?gospodarki. W niektórych branżach notuje si?na świecie nadmiar mocy produkcyjnych. W takim przypadku kapita?trafia tam, gdzie stopa przyrostu jest najwyższa. Można si?więc spodziewa? że w Finlandii zaniknie produkcja podstawowa. Nie możemy przecie?obniży?płac do poziomu obowiązującego chociażby w Chinach - wyjaśnia prof. Matti Pohjola z Wyższej Szkoły Handlowej w Helsinkach. Na dokonujące si?przeobrażenia Finlandia może zareagowa?na dwa sposoby: albo próbując je zahamowa? albo si?dostosowa? Pohjola opowiada si?za dostosowaniem, którego filarem powinna sta?si?będąca fundamentem dotychczasowego sukcesu gospodarczego Finlandii strategia nastawiona na wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności społeczeństwa. Jest to jednak wariant o tyle ryzykowny, że za kilkanaście lat prawie połowa fińskiej siły roboczej będzie legitymowa?si?dyplomem wyższej szkoły zawodowej lub innej szkoły wyższej. Jeżeli osoby te nie znajd?na miejscu pracy zgodnej z wykształceniem, będ?jej poszukiwa?za granic?

Budżet UE a dopłaty dla rolnictwa

Finlandia nie jest przygotowana na negocjacje nad redukcj?dopłat rolnych dla rolnictwa w związku z debat?nad kształtem budżetu UE na lata 2007-2013. Minister spraw zagranicznych Erkki Tuomioja powiedzia? że równie?inne kraje członkowskie sprzeciwiaj?si?wciągnięciu problematyki finansowania rolnictwa do i tak ju?trudnych rozmów nad budżetem. Finlandia wystąpiła z now?propozycj?w sprawie zwiększenia w następnej Perspektywie Finansowej ulg w składkach członkowskich największych płatników Unii - W. Brytanii, Niemiec, Holandii i Szwecji - z poprzednio wymienianej kwoty 21 mld do 34,5 mld euro. Na razie przewodniczący pracom UE Luksemburg nie uwzględni?fińskiego projektu w proponowanych rozwiązaniach.

Państwo odbiera dotacje przyznane przedsiębiorstwom

W pierwszej połowie bieżącego roku ministerstwo handlu i przemysłu odebrało rekordowe kwoty przyznanych w poprzednich latach przedsiębiorstwom dotacji inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami dotacje takie podlegaj?zwrotowi, jeżeli firma zlikwiduje dochodow?działalność w Finlandii po pięciu latach od chwili ich otrzymania. W oparciu o t?zasad?do budżetu państwa wróciło w tym roku ponad milion euro. W poprzednich trzech latach podobn?procedur?zastosowano w stosunku do 30 firm i odzyskano łącznie prawie 3 mln euro. Ważą si?losy dotacji przyznanych firmom przez Centrum Rozwoju Technologii TEKES na prace badawczo-rozwojowe. Zwrotowi nie podlegaj?dotacje, dzięki którym przedsiębiorstwa organizowały dla pracowników kursy podnoszenia kwalifikacji lub przeprofilowania zawodowego.

Fiński handel detaliczny ?raport Grupy Roboczej

Grupa Robocza Ministerstwa Handlu i Przemysłu ds. Handlu Detalicznego przekazała 15 czerwca 2005 r. swój raport na ręce ministra Mauri Pekkarinena. Zadaniem Grupy było przeanalizowanie sytuacji w zakresie konkurencyjności handlu detalicznego, zmian w prowadzeniu działalności oraz dostępu do usług związanych z handlem. Zwrócono uwag? że regulacje dotyczące handlu detalicznego będ?miały w przyszłości znaczący wpływ na internacjonalizacj?i konkurencyjność handlu.

Informacje w sprawie prowadzenia w niedziele handlu towarami codziennego użytku zebrane i przedstawione przez Grup?Robocz?wskazuj?na pozytywne nastawienie placówek handlowych, w przeciwieństwie do sklepów z towarami specjalnymi, które generalnie nie poparły takiego pomysłu.WEH - Helsinki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas