Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Słowacja05-07-14
     2005 :: Postulaty Zrzeszenia Przedsiębiorców Słowacji

Słowacja

Zrzeszenie Przedsiębiorców Słowacji (ZPS) będące reprezentatywn?organizacj?przedsiębiorców systematycznie zgłasza swoje postulaty związane z popraw?środowiska ekonomicznego na Słowacji. Maj?one z reguły kompleksowy charakter i nie pozostaj?bez echa w kołach rządowych i parlamentarnych. Tym razem prezydent ZPS przedstawi?postulaty, projekty i opinie podczas kolejnej dyskusji odbywanej - z udziałem przedstawicieli rządu - w ramach Słowackiego Forum Ekonomicznego.

Według niego poprawa środowiska ekonomicznego musi przede wszystkim oznacza?działania na rzecz wolnej przedsiębiorczości. Dlatego te?- zdaniem ZPS - w najbliższych latach powinny zosta?podjęte odpowiednie przedsięwzięcia w następujących płaszczyznach:

I. Pozycja sektora prywatnego w gospodarce

Głównym celem powinien sta?si?wzrost udziału tego sektora w tworzeniu PKB poprzez zakończenie przekształce?własnościowych rozpoczętych na początku lat 90. W związku z tym niezbędne jest:

Jak najszybsze dokończenie prywatyzacji tych firm, które zostały aktualnie wystawione na sprzeda?

II. Bariery administracyjne przedsiębiorczości

Zniesieniu lub przynajmniej ograniczeniu barier administracyjnych mogłaby służy?- zdaniem ZPS - realizacja dwóch projektów:

Ponadto ZPS proponuje:

III. Bariery finansowe

Pokonanie istniejących barier i obciąże?finansowych (w postaci podatków, składek i opłat) przedsiębiorstw wymaga:

IV. Regulowanie sfery przedsiębiorczości

Zmniejszenie zakresu regulacji prywatnego biznesu wymaga:

V. Funkcjonowanie rynku czynników produkcji oraz kluczowych towarów i usług

Konieczne jest kontynuowanie działa?na rzecz poprawy funkcjonowania tych rynków. Chodzi zwłaszcza o:

VI. Funkcjonowanie zarządzanych przez państwo majątków i usług

Pożądane jest zasadnicze zreformowanie systemu świadcze?społecznych oraz zwiększenie efektywności finansowanych przez państwo instytucji świadczących usługi przedsiębiorstwom. Wymaga to:

VII. Ramy legislacyjne przedsiębiorczości

Konieczna jest poprawa jakości i wzrost przewidywalności przedsięwzięć legislacyjnych. W tym celu należy:

VIII. Przestrzeganie prawa

Zdaniem ZPS ju?w najbliższym czasie trzeba podjąć zdecydowane działania na rzecz przestrzegania prawa. Dlatego konieczne jest:WEH - Bratysława

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas