Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Słowacja05-07-12
     2005 :: Słowacka strategia lizbońska

Słowacja

W ciągu ostatnich 15 lat w gospodarce słowackiej dokonały si?głębokie przeobrażenia. Z gospodarki centralnie planowanej stała si?gospodark?rynkow? konkurując?na jednolitym rynku europejskim. Jednocześnie, podobnie jak wszystkie kraje UE, staje ona przed nowymi problemami i wyzwaniami. Dlatego zaistniała potrzeba sformułowania odpowiedniej strategii dalszego rozwoju gospodarczego.

Jej realizacja powinna zapewni?wysokie i stabilne tempo wzrostu oraz wzmocni?pozycj?konkurencyjn?Republiki Słowackiej na arenie międzynarodowej. Będzie to wymagało przede wszystkim przeprowadzenia skutecznej modernizacji gospodarki i oparcia jej rozwoju głównie na wiedzy. Te cele i zadania s?zbieżne ze strategicznymi celami UE, sformułowanymi w „Strategii Lizbońskiej". Dlatego te?rząd RS określi?przyjęt?niedawno (przygotowan?przez Ministerstwo Finansów) Strategi?Rozwoju Konkurencyjności jako „strategi?lizbońsk?dla Słowacji" lub "narodow?strategi?lizbońsk?. Ma by?ona podstaw?opracowania sektorowych polityk i programów rozwojowych oraz resortowych planów działania. Nad projektem "Strategii" odbyła si?szeroka dyskusja w kręgach ekspertów i polityków.

Według autorów "Strategii" koniecznym warunkiem poprawy konkurencyjności całej gospodarki jest dokończenie i ugruntowanie wyników reform strukturalnych - podatków, emerytur, zdrowia i edukacji.

I Kontynuacja reform

Słowacja ju?teraz należy do nielicznych krajów UE, które - zgodnie z zaleceniami "Strategii Lizbońskiej" - pomyślnie przeprowadzaj?reformy strukturalne. Chodzi jednak o ich konsekwentn?implementacj?i dokonywanie właściwych korekt, kiedy okaże si?to potrzebne. Dlatego rządowa strategia zakłada:

 1. w sferze ekonomicznej:
  • dalsze rozwijanie mechanizmów rynkowych i minimalizowanie interwencji państwa,
  • zmniejszanie deficytu finansów publicznych,
  • niepowiększanie stopy redystrybucji w gospodarce,
  • zachowanie przejrzystości i "neutralności" polityki podatkowej.
 2. w sferze społecznej:
  • położenie nacisku na współodpowiedzialność osób i rodzin za własn?sytuacj?socjaln?
  • takie kształtowanie polityki społecznej, które nie będzie zniechęcało obywateli do pracy i aktywności zawodowej,
  • ograniczanie ubóstwa,
  • rozwijanie efektywnej sieci opieki społecznej,
  • utrzymanie właściwych proporcji między niezbędn?opiek?zdrowotn?i minimum zabezpieczenia społecznego dla każdego obywatela a rzeczywist?wielkości?świadcze?w zależności od zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i systemu emerytalnego.

II Priorytety rozwojowe

Najwyższym priorytetem ma by?osiągnięcie znaczącego postępu w poziomie konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, a w konsekwencji - stopy życiowej mieszkańców Słowacji. Mając to na uwadze "Strategia" koncentruje si?na czterech następujących dziedzinach:

W tych priorytetowych dziedzinach organy rządowe maj?opracowa?i przedstawi?wizje i zakres działa?oraz zapewni?pożądany stopie?ich koordynacji. Mając to na uwadze, autorzy "Strategii" zwracaj?uwag?na konieczne zmiany w podejściu do takich dziedzin, które przenikaj?praktycznie do wszystkich sfer życia gospodarczego. Chodzi głównie o ochron?środowiska naturalnego. Ich zdaniem musi nastąpi?tzw. internalizacja enviromentalnych externalit, tzn. pełne wliczenie kosztów związanych z ochron?środowiska do cen towarów i usług. Państwo powinno, w tym przypadku, skorygowa?deformacje powstałe w wyniku gry rynkowej, bowiem bardzo często producenci zanieczyszczający środowisko utrzymuj?niskie ceny wyrobów i sztucznie podnosz?swoj?konkurencyjność, ze szkod?dla społeczeństwa.

Natomiast, z drugiej strony państwo musi prowadzi?bardzo umiejętn?polityk?udzielania pomocy publicznej. W przeciwnym przypadku będzie dochodziło do deformacji działa?rynku.

Zasoby pracy i edukacja.

Głównym celem polityki państwa w tej dziedzinie powinno by?tworzenie warunków sprzyjających ustawicznemu kształceniu obywateli. To z kolei będzie służy?zapobieganiu generacyjnej reprodukcji ubóstwa. Dlatego te?"Strategia" uznaje za priorytetowe przede wszystkim:

Nowoczesna polityka edukacyjna. Podstaw?takiej polityki powinna by?swoboda wyboru szkoły przez uczniów i swoboda programowa szkół. Będzie to wymagało opracowania zasadniczo innego systemu oceny poziomu kształcenia. Ponadto przewiduje si?podjęcie kroków na rzecz:

Szczególne działania maj?by?podjęte w szkolnictwie wyższym, które wymaga głębszej reformy (inicjatywy rządowe nie uzyskały - jak dotąd - aprobaty parlamentu). Dlatego "Strategia" rządowa przewiduje m.in.:

Konieczne jest te?wypracowanie nowoczesnego modelu kształcenia ustawicznego. System jego finansowania powinien umożliwi?łączenie środków publicznych ze środkami pracodawcy i samego pracownika.

Dochodzenie do wysokiej stopy zatrudnienia. Osiągnięcie wysokiej stopy zatrudnienia będzie zależało od pomyślnej realizacji całej "Strategii", potrzebne s?jednak także specjalne przedsięwzięcia. Do najważniejszych z nich należy:

Społeczeństwo informatyczne.

Ukształtowanie społeczeństwa informatycznego staje si?niezbędnym warunkiem tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Głównymi priorytetami tego procesu ma by?

Autorzy "Strategii" uważaj? że jedn?z przyczyn niedorozwoju informatyzacji okaza?si?brak jednolitego ośrodka decyzyjnego. Stąd te?przewiduje si?wzmocnienie instytucjonalne w tej dziedzinie np. poprzez transformacj?obecnego Ministerstwa Transportu, Poczt i Telekomunikacji. Nowy, naczelny organ administracyjny zajmowałby si?przede wszystkim informatyzacj?i miałby to w swojej nazwie.

Upowszechnienie podstaw informatyki. Priorytetowym zadaniem w dziedzinie informatyzacji staje si?opanowanie podstaw informatyki przez wszystkie grupy społeczne, niezależnie od wieku i pozycji obywateli. Innymi słowy chodzi o likwidacj?"informatycznego analfabetyzmu". Ma to robi?przede wszystkim szkolnictwo. Wszystkie szkoły zostan?odpowiednio zmodernizowane i dostosowane do potrzeb powszechnej informatyzacji. Mówi si?o "informatyzacji edukacji". W tym celu szczególnie potrzebne będzie:

E-governance i usługi publiczne on-line. Państwo zamierza przede wszystkim usuwa?wszelkie bariery utrudniające rozwój usług elektronicznych oferowanych przez firmy prywatne. Konieczny jest także rozwój elektronicznej obsługi ludności przez administracj?publiczn? W szczególności powinno następowa?

Szeroka dostępność Internetu. Zakłada si? że najważniejsze będzie kształtowanie warunków rozszerzenia konkurencji w sferze rynku internetowego. Dzięki temu powinny obniży?si?ceny świadczonych usług. Ponadto potrzebne będ?niektóre inne działania. M.in. chodzi o:

Środowisko przedsiębiorczości

Właściwe środowisko przedsiębiorczości musi umożliwia?skuteczn?konkurencj? Instytucje publiczne musz?działa?na rzecz dynamizowania i upraszczania, a nie komplikowania życia gospodarczego. Z punktu widzenia instrumentów, które maj?wpływ na finanse publiczne, najważniejsz?preferencj?rządu powinno by?obniżanie zarówno podatkowych jak i składkowych obciąże?w stosunku do wszystkich przedsiębiorców.

Wszelka ogólna czy te?indywidualna pomoc publiczna będzie udzielana tylko w wyjątkowych i ściśle określonych przypadkach. Główne priorytety rządowe w sferze przedsiębiorstw s?następujące:

Skuteczne przestrzeganie prawa

Brak przestrzegania prawa stanowi kluczow?przeszkod?w rozwoju przedsiębiorczości na Słowacji. Przestrzeganie prawa musi mie?miejsce we wszystkich stadiach procesu gospodarczego. Można to osiągnąć zwłaszcza poprzez następujące działania:

Infrastruktura i usługi dostaw sieciowych

Rząd będzie swoimi działaniami wspiera?taki rozwój infrastruktury (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, transport, wodociągi, poczta i ciepłownictwo), który zapewni odbiorcom produkty i usługi po umiarkowanych cenach. To da si?osiągnąć przede wszystkim poprzez wzrost konkurencji w zakresie dostaw sieciowych i rzeczywiste otwarcie słowackiego rynku, tak aby wszyscy odbiorcy krajowi, w tym także gospodarstwa domowe, zyskali możliwość wyboru dostawców. Do podstawowych priorytetów należy:

Instytucje publiczne jako partnerzy przedsiębiorczości

Celem działania instytucji publicznej powinno by?minimalizowanie obciąże?podatkowych i quasi podatkowych, które nadmiernie obciążaj?kapita?ludzki i finansowy. W tym celu potrzebne będzie:

Dostęp do rynku kapitałowego

Niezbędnym warunkiem długo-okresowego rozwoju gospodarki, a zwłaszcza innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, jest poczynienie wyraźnego postępu w ich dostępie do rynku kapitałowego i pozabankowych źróde?finansowych. Polityka rządowa musi zatem wytwarza?warunki sprzyjające tworzeniu kapitału wysokiego ryzyka oraz ułatwieniu dostępu firm słowackich do rynku kapitałowego. Przy czym chodzi o rzeczywisty dostęp do rynku kapitałowego, niezależnie, gdzie si?ten rynek znajduje. Ze względu na małe rozmiary słowackiej gospodarki i wysoki stopie?jej integracji z rynkiem europejskim, nie ma sensu koncentracja na rozwoju krajowej giełdy papierów wartościowych. Zamiast tego potrzebna jest integracja słowackiego rynku kapitałowego z europejskim, a zwłaszcza tworzenie regionalnego środkowoeuropejskiego rynku kapitałowego. W związku z tym potrzebne będ?następujące działania:WEH - Bratysława

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas