Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Słowacja05-07-12
     2005 :: Słowacka strategia lizbońska

Słowacja

W ciągu ostatnich 15 lat w gospodarce słowackiej dokonały się głębokie przeobrażenia. Z gospodarki centralnie planowanej stała się gospodarką rynkową, konkurującą na jednolitym rynku europejskim. Jednocześnie, podobnie jak wszystkie kraje UE, staje ona przed nowymi problemami i wyzwaniami. Dlatego zaistniała potrzeba sformułowania odpowiedniej strategii dalszego rozwoju gospodarczego.

Jej realizacja powinna zapewnić wysokie i stabilne tempo wzrostu oraz wzmocnić pozycję konkurencyjną Republiki Słowackiej na arenie międzynarodowej. Będzie to wymagało przede wszystkim przeprowadzenia skutecznej modernizacji gospodarki i oparcia jej rozwoju głównie na wiedzy. Te cele i zadania są zbieżne ze strategicznymi celami UE, sformułowanymi w „Strategii Lizbońskiej". Dlatego też rząd RS określił przyjętą niedawno (przygotowaną przez Ministerstwo Finansów) Strategię Rozwoju Konkurencyjności jako „strategię lizbońską dla Słowacji" lub "narodową strategię lizbońską". Ma być ona podstawą opracowania sektorowych polityk i programów rozwojowych oraz resortowych planów działania. Nad projektem "Strategii" odbyła się szeroka dyskusja w kręgach ekspertów i polityków.

Według autorów "Strategii" koniecznym warunkiem poprawy konkurencyjności całej gospodarki jest dokończenie i ugruntowanie wyników reform strukturalnych - podatków, emerytur, zdrowia i edukacji.

I Kontynuacja reform

Słowacja już teraz należy do nielicznych krajów UE, które - zgodnie z zaleceniami "Strategii Lizbońskiej" - pomyślnie przeprowadzają reformy strukturalne. Chodzi jednak o ich konsekwentną implementację i dokonywanie właściwych korekt, kiedy okaże się to potrzebne. Dlatego rządowa strategia zakłada:

 1. w sferze ekonomicznej:
  • dalsze rozwijanie mechanizmów rynkowych i minimalizowanie interwencji państwa,
  • zmniejszanie deficytu finansów publicznych,
  • niepowiększanie stopy redystrybucji w gospodarce,
  • zachowanie przejrzystości i "neutralności" polityki podatkowej.
 2. w sferze społecznej:
  • położenie nacisku na współodpowiedzialność osób i rodzin za własną sytuację socjalną,
  • takie kształtowanie polityki społecznej, które nie będzie zniechęcało obywateli do pracy i aktywności zawodowej,
  • ograniczanie ubóstwa,
  • rozwijanie efektywnej sieci opieki społecznej,
  • utrzymanie właściwych proporcji między niezbędną opieką zdrowotną i minimum zabezpieczenia społecznego dla każdego obywatela a rzeczywistą wielkością świadczeń w zależności od zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i systemu emerytalnego.

II Priorytety rozwojowe

Najwyższym priorytetem ma być osiągnięcie znaczącego postępu w poziomie konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, a w konsekwencji - stopy życiowej mieszkańców Słowacji. Mając to na uwadze "Strategia" koncentruje się na czterech następujących dziedzinach:

W tych priorytetowych dziedzinach organy rządowe mają opracować i przedstawić wizje i zakres działań oraz zapewnić pożądany stopień ich koordynacji. Mając to na uwadze, autorzy "Strategii" zwracają uwagę na konieczne zmiany w podejściu do takich dziedzin, które przenikają praktycznie do wszystkich sfer życia gospodarczego. Chodzi głównie o ochronę środowiska naturalnego. Ich zdaniem musi nastąpić tzw. internalizacja enviromentalnych externalit, tzn. pełne wliczenie kosztów związanych z ochroną środowiska do cen towarów i usług. Państwo powinno, w tym przypadku, skorygować deformacje powstałe w wyniku gry rynkowej, bowiem bardzo często producenci zanieczyszczający środowisko utrzymują niskie ceny wyrobów i sztucznie podnoszą swoją konkurencyjność, ze szkodą dla społeczeństwa.

Natomiast, z drugiej strony państwo musi prowadzić bardzo umiejętną politykę udzielania pomocy publicznej. W przeciwnym przypadku będzie dochodziło do deformacji działań rynku.

Zasoby pracy i edukacja.

Głównym celem polityki państwa w tej dziedzinie powinno być tworzenie warunków sprzyjających ustawicznemu kształceniu obywateli. To z kolei będzie służyć zapobieganiu generacyjnej reprodukcji ubóstwa. Dlatego też "Strategia" uznaje za priorytetowe przede wszystkim:

Nowoczesna polityka edukacyjna. Podstawą takiej polityki powinna być swoboda wyboru szkoły przez uczniów i swoboda programowa szkół. Będzie to wymagało opracowania zasadniczo innego systemu oceny poziomu kształcenia. Ponadto przewiduje się podjęcie kroków na rzecz:

Szczególne działania mają być podjęte w szkolnictwie wyższym, które wymaga głębszej reformy (inicjatywy rządowe nie uzyskały - jak dotąd - aprobaty parlamentu). Dlatego "Strategia" rządowa przewiduje m.in.:

Konieczne jest też wypracowanie nowoczesnego modelu kształcenia ustawicznego. System jego finansowania powinien umożliwić łączenie środków publicznych ze środkami pracodawcy i samego pracownika.

Dochodzenie do wysokiej stopy zatrudnienia. Osiągnięcie wysokiej stopy zatrudnienia będzie zależało od pomyślnej realizacji całej "Strategii", potrzebne są jednak także specjalne przedsięwzięcia. Do najważniejszych z nich należy:

Społeczeństwo informatyczne.

Ukształtowanie społeczeństwa informatycznego staje się niezbędnym warunkiem tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Głównymi priorytetami tego procesu ma być:

Autorzy "Strategii" uważają, że jedną z przyczyn niedorozwoju informatyzacji okazał się brak jednolitego ośrodka decyzyjnego. Stąd też przewiduje się wzmocnienie instytucjonalne w tej dziedzinie np. poprzez transformację obecnego Ministerstwa Transportu, Poczt i Telekomunikacji. Nowy, naczelny organ administracyjny zajmowałby się przede wszystkim informatyzacją i miałby to w swojej nazwie.

Upowszechnienie podstaw informatyki. Priorytetowym zadaniem w dziedzinie informatyzacji staje się opanowanie podstaw informatyki przez wszystkie grupy społeczne, niezależnie od wieku i pozycji obywateli. Innymi słowy chodzi o likwidację "informatycznego analfabetyzmu". Ma to robić przede wszystkim szkolnictwo. Wszystkie szkoły zostaną odpowiednio zmodernizowane i dostosowane do potrzeb powszechnej informatyzacji. Mówi się o "informatyzacji edukacji". W tym celu szczególnie potrzebne będzie:

E-governance i usługi publiczne on-line. Państwo zamierza przede wszystkim usuwać wszelkie bariery utrudniające rozwój usług elektronicznych oferowanych przez firmy prywatne. Konieczny jest także rozwój elektronicznej obsługi ludności przez administrację publiczną. W szczególności powinno następować:

Szeroka dostępność Internetu. Zakłada się, że najważniejsze będzie kształtowanie warunków rozszerzenia konkurencji w sferze rynku internetowego. Dzięki temu powinny obniżyć się ceny świadczonych usług. Ponadto potrzebne będą niektóre inne działania. M.in. chodzi o:

Środowisko przedsiębiorczości

Właściwe środowisko przedsiębiorczości musi umożliwiać skuteczną konkurencję. Instytucje publiczne muszą działać na rzecz dynamizowania i upraszczania, a nie komplikowania życia gospodarczego. Z punktu widzenia instrumentów, które mają wpływ na finanse publiczne, najważniejszą preferencją rządu powinno być obniżanie zarówno podatkowych jak i składkowych obciążeń w stosunku do wszystkich przedsiębiorców.

Wszelka ogólna czy też indywidualna pomoc publiczna będzie udzielana tylko w wyjątkowych i ściśle określonych przypadkach. Główne priorytety rządowe w sferze przedsiębiorstw są następujące:

Skuteczne przestrzeganie prawa

Brak przestrzegania prawa stanowi kluczową przeszkodę w rozwoju przedsiębiorczości na Słowacji. Przestrzeganie prawa musi mieć miejsce we wszystkich stadiach procesu gospodarczego. Można to osiągnąć zwłaszcza poprzez następujące działania:

Infrastruktura i usługi dostaw sieciowych

Rząd będzie swoimi działaniami wspierać taki rozwój infrastruktury (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, transport, wodociągi, poczta i ciepłownictwo), który zapewni odbiorcom produkty i usługi po umiarkowanych cenach. To da się osiągnąć przede wszystkim poprzez wzrost konkurencji w zakresie dostaw sieciowych i rzeczywiste otwarcie słowackiego rynku, tak aby wszyscy odbiorcy krajowi, w tym także gospodarstwa domowe, zyskali możliwość wyboru dostawców. Do podstawowych priorytetów należy:

Instytucje publiczne jako partnerzy przedsiębiorczości

Celem działania instytucji publicznej powinno być minimalizowanie obciążeń podatkowych i quasi podatkowych, które nadmiernie obciążają kapitał ludzki i finansowy. W tym celu potrzebne będzie:

Dostęp do rynku kapitałowego

Niezbędnym warunkiem długo-okresowego rozwoju gospodarki, a zwłaszcza innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, jest poczynienie wyraźnego postępu w ich dostępie do rynku kapitałowego i pozabankowych źródeł finansowych. Polityka rządowa musi zatem wytwarzać warunki sprzyjające tworzeniu kapitału wysokiego ryzyka oraz ułatwieniu dostępu firm słowackich do rynku kapitałowego. Przy czym chodzi o rzeczywisty dostęp do rynku kapitałowego, niezależnie, gdzie się ten rynek znajduje. Ze względu na małe rozmiary słowackiej gospodarki i wysoki stopień jej integracji z rynkiem europejskim, nie ma sensu koncentracja na rozwoju krajowej giełdy papierów wartościowych. Zamiast tego potrzebna jest integracja słowackiego rynku kapitałowego z europejskim, a zwłaszcza tworzenie regionalnego środkowoeuropejskiego rynku kapitałowego. W związku z tym potrzebne będą następujące działania:WEH - Bratysława

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas