Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-05-30
     GSP :: Jak uzyskać pozwolenie

Z dniem 1 maja 2004 r. polscy przedsiębiorcy dokonujący obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej z wykorzystaniem gospodarczych procedur celnych muszą stosować przepisy wspólnotowe, które zastąpiły ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie Kodeksu celnego. Obecnie przepisy odnoszące się do warunków ekonomicznych są zawarte w rozporządzeniu Rady Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzeniu Komisji Nr 2454/93 wprowadzającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Przypisy wspólnotowe przewidują, iż korzystanie z gospodarczych procedur celnych nie może prowadzić do naruszenia interesów producentów prowadzących działalność w krajach członkowskich. Korzystanie z gospodarczej procedury celnej wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia organu celnego, z zachowaniem uregulowań w zakresie warunków ekonomicznych. Definicja warunków ekonomicznych stanowi, że pozwolenie na gospodarczą procedurę celną jest udzielane jeżeli procedura ta przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia nie wywiera ujemnego wpływu na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty.

Wymóg badania spełnienia warunków ekonomicznych przed udzieleniem pozwolenia odnosi się do następujących trzech gospodarczych procedur celnych:

  Procedura uszlachetniania czynnego.

W przypadku procedury uszlachetniania czynnego, spełnienie warunków ekonomicznych będzie polegało na stwierdzeniu np. konieczności zastosowania towarów importowanych ze względu na brak dostępności towarów wspólnotowych lub towary są dostępne ale ich wykorzystanie uczyniłoby operację przetwarzania nieopłacalną. Spełnienie warunków ekonomicznych będzie miało miejsce także w związku z koniecznością zapewnienia zgodności z postanowieniami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej.
Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania czynnego uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów w stosunku do których przepisy wspólnotowe przewidują wymóg obligatoryjnego badania warunków ekonomicznych. Dotyczy to głównie produktów rolnych objętych WPR, rybołówstwa oraz produktów przemysłowych będących wynikiem przetworzenia produktów rolnych.
W praktyce odbywać się to będzie w ten sposób, że przedsiębiorca wnioskujący o objęcie towarów niewspólnotowych procedurą uszlachetniania czynnego będzie musiał wpisać we wniosku o wydanie pozwolenia stosowny kod warunku. Lista tych kodów znajduje się w przepisach wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Oprócz tego wnioskodawca będzie dołączał do wniosku stosowane dokumenty stwierdzające spełnienie danego warunku. Przykładowa lista takich dokumentów została podana w materiale informacyjno-szkoleniowym przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Wpisanie przez przedsiębiorcę kodu i dołączenie stosownych dokumentów przyjmowane będzie na zasadzie oświadczenia. W stosunku do towarów przemysłowych warunki ekonomiczne po wpisaniu kodu i przedstawieniu stosownych dokumentów uważa się za spełnione bez konieczności badania.

  Procedura przetwarzania pod kontrolą celną

Badanie warunków ekonomicznych powinno ustalić czy wykorzystanie surowców, półproduktów spoza Wspólnoty pozwala na rozwijanie i utrzymywanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. Dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną regulacje unijne określają listę towarów i przetworzeń, dla których automatycznie uznaje się spełnienie warunków. Towary nie objęte tą listą oraz podlegające cłom antydumpingowym i wyrównawczym podlegają badaniu w ramach Komitetu Kodeksu Celnego działającego w ramach Komisji UE. Wniosek wraz z całą dokumentacją powinien być przedłożony przez organ celny bezpośrednio do Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.

  Procedura uszlachetniania biernego

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji, udzielenie pozwolenia przez organ celny na stosowanie procedury uszlachetniania biernego nie wymaga badania warunków ekonomicznych. Jedynie musi być zachowana zasada, iż udzielenie pozwolenia nie może naruszać interesu przetwórców wspólnotowych. Dla procedury uszlachetniania biernego nie określono ani szczegółowych warunków, ani grup towarów, które podlegają badaniu. Obowiązkiem badania przez organy celne jest objęte pozwolenie jeśli wnioskujący o jego udzielenie wywozi towary bez organizowania operacji przetworzenia.

Szczegóły dotyczące przepisów regulujących zasady i tryb badania warunków ekonomicznych odnoszących się gospodarczych procedur celnych będą w najbliższym czasie dostępne na stronach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów: www.clo.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Mystkowska - Naczelnik Wydziału Regulacji Celnych, tel: (022) 693 46 63, e-mail: dormys@mg.gov.plInformacja rządowa

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas