Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-05-30
     Organizacje gospodarcze Narodów Zjednoczonych

Świat

Zadaniem organizacji gospodarczych systemu NZ - UNCTAD, UNDP, UNEP, UNIDO i inne - jest pomaganie krajom rozwijającym się oraz krajom w trakcie przemian gospodarczych w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych w zglobalizowanym świecie. Organizacje te zajmują się wykorzystywaniem wiedzy, umiejętności, zasobów informacji oraz technologii w celu promowania zatrudnienia, konkurencyjnej gospodarki oraz zdrowego otoczenia gospodarczego. Jako wyspecjalizowane agencje NZ, koncentrują swoje działania na zapobieganiu ubóstwu poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego oraz wydajności.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy pełni w administracji rządowej rolę koordynatora w sprawach dotyczących współpracy z UNIDO, Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych. Polska przystąpiła do UNIDO na mocy uchwały Rady Państwa PRL z r. 1985 w związku z wydaniem Oświadczenia Rządowego z 11.10.1985 r. w sprawie wejścia w życie Konstytucji UNIDO, sporządzonej w Wiedniu 8.4.1979 r. Polskie członkostwo w UNIDO ma przede wszystkim charakter polityczny wynikający z utrzymywania więzi z krajami rozwijającymi się.

  UNIDO

W 1985 r. UNIDO uzyskało status wyspecjalizowanej agencji systemu NZ. Do tego czasu, przez okres 20 lat, UNIDO było strukturą zintegrowaną z ONZ, nadzorowaną przez Zgromadzenie Ogólne NZ i finansowaną z budżetu ONZ. Niezależnie od formalnego statusu i usytuowania rolą UNIDO było działanie w charakterze centralnej instytucji koordynującej w ramach systemu NZ wysiłek na rzecz uprzemysłowionych krajów o niskim poziomie rozwoju.

Do połowy lat 90. UNIDO stanowiło w znacznej mierze forum polityczne, na którym ścierały się interesy bloków politycznych w ubieganiu się o wpływy w krajach Trzeciego Świata. Po roku 1989 aspekt polityczno-ideologiczny ustąpił miejsca zagadnieniom gospodarczym, wpisującym się w układ szerszych relacji: Północ – Południe, przedmiotem których jest współpraca na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, w tym przemysłowego.

Business Plan on the Future Role and Functions of UNIDO.

Wobec zmieniającego się otoczenia polityczno-gospodarczego i pojawiających się nowych wyzwań kraje członkowskie uzgodniły i zatwierdziły w r. 1997 pakiet reform zatytułowany: Business Plan on the Future Role and Functions of UNIDO. Pakiet ten skoncentrował działalność UNIDO na ograniczonej liczbie zagadnień merytorycznych oraz spowodował redukcję budżetu, racjonalizację struktur organizacyjnych i zarządzania. Celem reform było podwyższenie efektywności i wydajności działań UNIDO. Od momentu ogłoszenia przez Sekretarza Generalnego ONZ K. Annana założeń i kierunków reformy ONZ kierownictwo UNIDO przystąpiło do poszukiwania środków i sposobów umożliwiających ściślejszą integrację z innymi agencjami systemu NZ o profilu gospodarczo-społecznym (UNCTAD, UNDP, UNEP). Celem reformy UNIDO jest uzyskanie korzyści synergicznych w zakresie rozwoju przemysłowego.

UNIDO organizuje ponadto przetargi w ramach własnego systemu zakupów publicznych dla przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją konkretnych projektów i programów pomocowych. Szczegółowe informacje na temat planowanych przetargów oraz sposobu rejestracji przedsiębiorstwa w rosterze UNIDO można znaleźć na stronie internetowej www.unido.org (procurement).Opracowanie rządowe

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas