Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Arabia Saudyjska06-07-05
     2006 :: Perspektyw rozwoju polskiego eksportu do Omanu

Arabia Saudyjska

1. Czynniki sprzyjające rozwojowi polskiego eksportu

2. Bariery i utrudnienia w wymianie handlowej

Ze strony omańskiej brak jest specjalnych barier dostępu do rynku (Oman jest członkiem Światowej Organizacji Handlu od 2000 r. oraz zawarł umowę o wolnym handlu z USA - 19.01.2006). Głównym utrudnieniem jest odległość geograficzna i brak bezpośrednich połączeń lotniczych i morskich. Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane w 1990 r., jednakże brak placówki dyplomatycznej i handlowej w Muskacie. Opieka nad rynkiem omańskim została przejęta przez Ambasadę RP w Rijadzie w 2004 r. Z powyższych względów występuje w omańskich kręgach gospodarczych stosunkowo słaba wiedza o możliwościach eksportowych polskiej gospodarki Swoje znaczenie ma też brak rozwiniętego systemu dostępu do informacji handlowych oraz danych statystycznych w Omanie. Poważną barierą dostępu dla polskich towarów konsumpcyjnych w Omanie jest brak miejscowych sieci handlowych i hurtowni. Istotnym utrudnieniem dla zagranicznych podmiotów gospodarczych jest brak jednolitych przepisów, regulujących dostęp do sfery zakupów publicznych oraz dostęp do odpowiednich informacji oraz poziom przejrzystości zasad regulujących ww. obszar działalności gospodarczej. Należy także wskazać na wysokie koszty udziału w imprezach targowych i wystawienniczych na terenie Omanu (ceny stoisk, promocji towarów, biletów lotniczych i hoteli).

Ze strony polskiej do barier subiektywnych należy zaliczyć słabą znajomość rynków regionu Zatoki Arabskiej oraz procedur handlowych. Brakuje także woli długofalowego zaangażowania na rynku, gdzie jest to podstawowym warunkiem zaufania biznesowego oraz konsekwencji w kontynuowaniu nawiązanych kontaktów. Do barier typu instytucjonalnego należą m.in. niespójna polityka gospodarcza wobec partnerów z krajów Azji i Afryki, w tym brak skutecznego systemu promocji eksportu (kredytów, ubezpieczeń i dopłat, obecności omańskich targów i wystaw na liście imprez dotowanych) oraz niedostateczna aktywność ze strony polskich instytucji i organizacji oraz brak koordynacji ich poczynań (KIG, Wspólna Rada Biznesu oraz Polsko-Arabska Izba Gospodarcza), a także niedostatek regionalnych inicjatyw eksportowych, inwestycyjnych i turystycznych. Występuje brak znajomości - szczególnie w kręgach rodzimego biznesu - znaczenia rynków państw naftowych regionu Zatoki Arabskiej.

3. Poziom konkurencyjności polskiego eksportu

Na konkurencyjność wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, referencje użytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie lub kredyt kupiecki, termin dostawy i - w przypadku nieznanych dotąd na rynku produktów - gotowość dostarczenia darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni nowi członkowie UE, jest postrzegana jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, jednakże po odpowiednio tańszych, konkurencyjnych cenach.

W aspekcie cenowym na rynku omańskim, generalnie pozytywnie można ocenić polską konkurencyjność cenową w takich grupach towarowych, jak: wyroby hutnicze, zwłaszcza stalowe; materiały budowlane, w tym drewniane panele podłogowe, drzwi i okna oraz szkło budowlane; urządzenia energetyczne i sprzęt elektryczny, meble i sprzęt oświetleniowy; artykuły spożywcze, zwłaszcza produkty mleczarskie oraz niektóre rodzaje sprzętu wojskowego i logistycznego (w tym telekomunikacyjnego), jak przede wszystkim w zakresie usług technicznych w sektorze nafty i gazu oraz energetycznym i stoczniowym. Konkurencyjność jest gorsza w przypadku tych dziedzin, w których produkty krajów azjatyckich (Chiny i Indie, które przeważają na rynku omańskim) spełniają podstawowe wymogi jakościowe.

Stosunkowo słaba promocja polskich marek wynika m.in. z częstego korzystania z zagranicznych pośredników, którzy sprzedają do krajów regionu polskie produkty pod własną marką. Wynika to przede wszystkim z niechęci (a przeważnie z braku możliwości finansowych) polskich producentów do ponoszenia niemałych kosztów promocji swoich produktów na odległych rynkach i niewystarczającego wsparcia ze strony państwa. Niestety, polskie firmy rzadko wyrażają zgodę na dostarczanie do testowania darmowych próbek swoich produktów, co w przypadku firm amerykańskich, zachodnio-europejskich, japońskich i południowo-koreańskich jest regułą. Nie uczestniczenie polskich firm w targach i wystawach w krajach regionu Zatoki Arabskiej jest w znacznej mierze spowodowane brakiem tych imprez na liście objętych częściową refundacją.

4. Potencjalne dziedziny rozwoju handlu i współpracy gospodarczej obejmują:

5. Wnioski

A. Zwiększenie skali wymiany towarowej i inwestycji kapitałowych do poziomu odpowiadającego potencjałowi przemysłowo-ekonomicznemu Polski (i jej roli w UE) oraz Omanu wymaga intensyfikacji bezpośrednich kontaktów biznesu obu krajów i stałej obecności na rynku we współpracy z miejscowymi partnerami.

B. Koncentracji na usuwaniu barier po naszej stronie winno towarzyszyć wdrażanie rozwiązań systemowych obejmujących m.in.:

C. Ograniczenia w handlu i współpracy gospodarczej występujące po stronie omańskiej odnoszą się w równej mierze do wszystkich partnerów gospodarczych. Stosunkowo zasobny i chłonny rynek jest otwarty dla wszystkich państw (bojkotowany jest jedynie Izrael). Międzynarodowa konkurencja zmusza do stałej troski o cenę i jakość towarów oraz do utrzymywania bezpośrednich, osobistych kontaktów z partnerami omańskimi.Ambasada RP w Rijadzie

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas