Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Mozambik05-01-01
     Polonia :: Klub Przyjaciół Polski w Mozambiku

Afryka
Klub Przyjaciół Polski

Klub Przyjaciół Polski

Garstka Polek odnalazła się w Mozambiku i postanowiła połączyć się w myśli przewodniej zacieśniania więzów z korzeni pochodzenia, a jednocześnie szerzenia dobrego imienia Polski.

Pierwsze grupowe polonijne spotkanie zorganizowano w Maputo, przy okazji pobytu Konsula Generalnego Ambasady RP w Pretorii. Korzystając ze sposobności pobytu w Mozambiku, zorganizował on spotkanie, na którym byli obecni: Polki mieszkające w Mozambiku, ich mężowie oraz inni absolwenci polskich uczelni wyższych, w sumie ponad 20 osób.

Konsul znając inspiracje obecnych, zaproponował wówczas utworzenie Koła lub Stowarzyszenia, podpowiedział, w jaki sposób można czynności tych dokonać i obiecał wsparcie. Po jego wyjeździe został powołany Klub Przyjaciół Polski (CPA). Inspiracja wynikała z dobrej współpracy Ambasady RP w Pretorii i Polaków oraz mozambickich absolwentów polskich szkół.

Polska nie miała własnej reprezentacji w Mozambiku a potrzeby obywatelskie zradzają się z dnia na dzień, jednak odległość nie stanowiła problemu, gdyż Ambasada troszczyła się o tą wspólnotę, tworzoną przez Polki mieszkające w Mozambiku i ich mężów oraz dzieci.

Klub rozpoczął swoją oficjalną działalność dnia 5 maja 2000 r., z okazji uroczystych obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja, z udziałem konsula generalnego Ambasady RP w RPA, przedstawicieli rządu Mozambiku i delegatów Towarzystwa Przyjaźni Między Narodami (AMASP).

Powołanie komórki klubu, było dla nas najlepszym rozwiązaniem. Natomiast Klub Polonii i przyjaciół (CPA), był wynikiem przesłanki, że oprócz Polaków są również mile widziani w jego składzie mozambijczycy (absolwenci szkół polskich). Pragnieniem członków CPA jest by klub się nadal rozrastał tak więc widoczna jest otwartość na propozycje przyjmowania w poczet członków osoby zainteresowane, osoby mające sympatie do Polski albo te, które chciałyby tworzyć grupę przyjaciół Polski.
Przez dwa lata klub nie rozrósł się znacząco w swojej liczbie, jednak na co dzień przestrzegana jest idea pielęgnowania tradycji polskiej np. rozmowy w jęz. polskim. Wysławiając się po polsku, realizowane są jednocześnie cele klubu takie jak: pielęgnacja tradycji, kultury i języka, ale nie tylko poprzez mowę, również śpiew czy literaturę lub choćby serwowane polskie dań. Wiele z tych zachowań jest jak gdyby samoistnych, ponieważ są one dla członków CPA bardzo istotne, bo dzięki nim wzmaga się poczucie bliskości Polski.

Dokonania członków Klubu Przyjaciół Polski są dowodem i potwierdzeniem faktu, że nawet niewielka, ale jednomyślnie funkcjonująca grupa, może coś zdziałać. W ciągu czasu istnienia klubu zorganizowane zostały:

Pierwsza uroczystość, którą zorganizował CPA w siedzibie AMASP (Towarzystwo Przyjaźni Między Narodami) w Maputo, były obchody Święta 3 – go Maja, z udziałem Ambasady RP w RPA. Przedsięwzięcie to było niezwykle ciekawe dla widza mozambickiego. Odbiorcy byli pełni podziwu dla heroizmu i dzielności Polaków. Na uroczystości podkreślano, iż była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Sytuacje polityczne oraz geograficzne ograniczały zakres działań Polaków i faktem jest, że do uchwalenia tej konstytucji potrzebna była wielka odwaga. Sekretarz generalny AMASP była dumna z wystąpienia i wykazała chęć poparcia dla działalności Klubu oraz pomoc np. w postaci umożliwienia korzystania z lokalu Towarzystwa dla potrzeb CPA. Zgoda na korzystanie z sal Towarzystwa jest bardzo ważna dla członków Klubu, ponieważ jest to zagwarantowane miejsce na potrzeby dalszych imprez kulturalnych a także do nauczania jęz. polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym (Sz. P. K.).

W styczniu 2001, rozpoczęto zajęcia w jęz. polskim dla roku zerowego w Sz. P. K. działającym w ramach działalności CPA, pod patronatem Ambasady RP w RPA. Wiele osób w Mozambiku docenia i popiera celowość działania Sz. P. K.

Na zakończenie roku szkolnego wszystkie prace dzieci wysyłane są do Ministerstwa Edukacji w Polsce i tam są oceniane. Oceny wpisywane są do świadectw szkolnych. Dzieci mają do dyspozycji salę lekcyjną, wyposażoną zgodnie z wymogami szkolnymi. Zajęcia odbywają się w soboty raz w miesiącu, a podstawowa praca polega na ćwiczeniach językowych w formie polecanych zadań do przerabiania z rodzicami w domach. Rok szkolny trwa wraz z okresem nauki w szkołach w Polsce. Dzieci ukończyły z bardzo dobrymi wynikami klasę pierwszą i drugą po uprzednim zakwalifikowaniu się przez ukończenie klasy zerowej. Wszystkie zajęcia odbywają się z dobrej woli nauczycieli (zajęcia prowadzą dwie nauczycielki) i rodziców, gdyż całe przedsięwzięcie organizowane jest bezpłatnie.

Także od stycznia 2001 r., dzięki hojności Ambasady Polskiej w RPA, która dostarczyła książki, działa biblioteka polska. Książek tych jest niewiele, lecz z każdym kolejnym rokiem, liczba ich wzrasta o 2 lub 3, przysyłane są przez życzliwych Polaków z różnych zakątków świata, jak również wzbogaca się o magazyny polskie.

Realizując uroczystości Mikołajkowe, których urzeczywistnienie klub znacznie zawdzięcza zainteresowaniu Ambasady RP w RPA, jak również szczególnej opiece Konsula Honorowego Polski w Maputo, udało się ukazać jedną z pięknych tradycji, nawiązującą do okresu Świąt, św. Mikołaja, ale i ich specjalnego znaczenia. Corocznie, klub obdarował upominkami dzieci z rodzin o bardzo niskiej kondycji materialnej, które w okresie Świąt nie marzyły o jakimkolwiek podarunku. Widząc płynącą z głębi serc wdzięczność dzieci, klub postanowił pielęgnować tę piękną tradycję w kolejnych latach.

Dwukrotnie miało miejsce spotkanie handlowe biznesmenów z Polski i Mozambiku, odbywające się każdorazowo w Izbie Handlowej Maputo, z udziałem władz obu krajów. Inspiracja zorganizowania spotkań gospodarczych była intencją zjednoczenia się we współpracy między tymi krajami w różnych dziedzinach. Obecność przedstawicieli polskiego handlu w Mozambiku była również zasługą Ambasady RP w RPA, z dużym zaangażowaniem Konsula Handlowego w Johannesburgu. Celem spotkań było poznanie realiów Mozambiku ze strony polskich przedsiębiorców, zmiana poglądów z przedstawicielami firm mozambickich i poszukiwanie możliwości inwestowania czy współpracy, w różnych dziedzinach w Mozambiku.

Wielu starań w realizacji misji gospodarczej dołożyła Izba Handlowa Mozambiku, która była niezwykle zaangażowana i udostępniała swoje pomieszczenia na ten cel. Rząd Mozambiku, także był aktywny w tym działaniu, na drugim zjeździe biznesmenów, umożliwił ich spotkanie z Dyrekcją Ministerstwa Przemysłu i Handlu kierowanego przez Ministra w siedzibie tego Ministerstwa. CPA docenia znaczenie szerzenia dobrego imienia Polski na świecie i jest otwarty na wszelkie inicjatywy zmierzające do włączenia się Polaków w działania promocyjne Ojczyzny, zarówno w sferze socjo-kulturowej jak i gospodarczej. To główne znaczenie działalności Klubu Przyjaciół Polski bowiem z jednej strony dla byłych studentów wyższych szkół polskich to pewna forma wdzięczności za tak cenny dar, jakim jest wykształcenie, a dla Polek możliwość "zmniejszenia" odległości do Polski.

Ogromne znaczenie ma klub dla kobiet polskich przebywających w Mozambiku, bez których nie zostałby powołany. Grupka niewiast nie poprzestała na spotkaniach na "kawie", ale zaangażowała się w działanie na rzecz swojej Ojczyzny, jak również zmobilizowała swoich mężów, którzy chętnie podjęli się odpowiedzialnego zadania, jakim jest szerzenie dobrego imienia Polski. Obecnie Klubu Przyjaciół Polski , mimo iż niewielki w swej liczbie (16 osób,) nie tylko jest aktywny na niwie socjo - kulturowej jak i gospodarczej krajów Polska - Mozambik, ale również tworzy w Mozambiku rodzinę z korzeni pochodzenia, gdzie piastunkami ogniska domowego są Polki.
Działania podejmowane na rzecz promocji i szerzenia dobrego imienia Polski w Mozambiku, zrodziły możliwość utworzenia tam funkcji Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaszczytną funkcję Konsula Honorowego powierzono Panu dr Alberto T. Mabjaia, wielkiemu aktywiście wdrażającemu liczne programy współpracy na rzecz obu narodów. Uroczyste wręczenie listów komisyjnych dla Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w dniu 29 listopada 2002 roku w Maputo. Na maszcie powiewały flaga Polska obok flagi Mozambiku, a akt ten dopełniony został przez odśpiewanie hymnu narodowego Mozambiku i Polski. Występy chóru były wprowadzeniem do ceremonii, koncentrując uwagę zebranych. Listy zostały odczytane uroczyście najpierw w tradycyjnym języku dyplomacji - j. francuskim, a następnie w j. polskim i tłumaczone na j. portugalski. Ekscelencja Pan Ambasador Nadzwyczajny Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Mozambiku wręczył uroczyście listy komisyjne nowo powołanemu Konsulowi Honorowemu. W odpowiedzi dr Alberto T. Mabjaia wystąpił ze swoim przemówieniem, w którym podziękował za powierzenie mu tak odpowiedzialnej misji, zapewnił o szczególnej sympatii dla narodu Polskiego oraz jego kultury i wyraził pragnienie dalszego rozwoju wzajemnych kontaktów. Mowę zakończył przysięgą. Przedsięwzięcie zostało poświęcone przez Eminencję Arcybiskupa Nuncjusza Apostolskiego w Mozambiku. Doniosła część ceremonii podkreślona została toastem, po którym Konsul Honorowy zaprosił gości do poczęstunku przy akompaniamencie popisów wokalnych lokalnego chóru i występów tradycyjnych tańców Narodowej Grupy Teatralnej. Gesty te były skierowane jako wyraz szacunku Konsula Honorowego do zaproszonych gości.

Zasługi dr Alberto T. Mabjaia podkreślają działania w ramach współpracy i rozwoju stosunków mozambicko - polskich, które zostały poszerzone o nowe obowiązki na rzecz niesienia pomocy obywatelom Polskim.

Wyróżnienie, którym naród Polski obdarza naród Mozambiku jest symbolem niezłomnego braterstwa i przyjaźni miedzy tymi krajami.
Zadaniem Konsula Honorowego jest:

- umacnianie tej przyjaźni;
- promocja współpracy handlowej i działalności gospodarczej pomiędzy tymi krajami.
- popieranie inicjatyw w dziedzinie wymiany naukowej, technicznej, kulturalnej
- oraz inne działania zmierzające do przybliżenia tych narodów i umacnianie stosunków dwustronnych.

Stworzenie Placówki Konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w Mozambiku jest niezwykle ważne dla rozwoju stosunków gospodarczych, naukowych, kulturalnych pomiędzy tymi krajami.

44 DECYCJA NR 16
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Maputo.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i poz. 1800) postanawia się, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się urząd konsularny pod nazwą: „Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maputo”, kierowany przez konsula honorowego.
2. Siedzibą urzędu konsularnego, o którym mowa w ust. 1, jest Maputo.
§ 2. Okręg konsularny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Maputo obejmuje terytorium Republiki Mozambiku.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz CimoszewiczPani Agnieszka Magaia

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas