Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportUnia Europejska
     Handel zagraniczny po wejściu Polski do UE

Spis Treści
Wstęp
Administrowanie kontyngentami
Tekstylia
Stal
Wyroby nietekstylne z Chin
Towary podwójnego zastosowania

Wstęp

Z dniem wejścia Polski do UE Kodeks celny zostanie zastąpiony przepisami unijnymi. Całość taryfy celnej, kontyngentów, zawieszeń i środków ochronnych jest dostępna w internetowej bazie danych TARIC we wszystkich językach unijnych (np. po angielsku http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN).

W języku polskim TARIC będzie dostępny od maja 2004 r.
Jeśli chodzi o eksport z UE do krajów trzecich, to przydatnym narzędziem jest "Market Access Database" - unijna internetowa baza danych zawierająca informacje o formalnościach, stawkach celnych i ewentualnych ograniczeniach przy eksporcie poszczególnych towarów do danego kraju dostępna pod adresem: http://mkaccdb.eu.int
Baza danych zostanie oficjalnie otwarta dla krajów przystępujących w dniu 1 stycznia 2004 r. Korzystanie z niej jest bezpłatne i nie wymaga żadnych formalności (rejestracja itp.).


Administrowanie kontyngentami

Kontyngenty administrowane zgodnie z zasadą "kto pierwszy, ten lepszy" obsługiwane będą bezpośrednio przez organy celne na granicy. W ramach systemu nie ma pozwoleń. Procedura opiera się ściśle na zasadach obowiązujących w UE. Importer przy odprawie celnej na granicy wypełnia w dokumencie SAD numer kontyngentu, o który się stara, po czym - w razie udzielenia zgody przez Komisję Europejską (odbywa się to drogą elektroniczną między służbami celnymi a DG ds. Ceł i Podatków) - w urzędzie celnym uzyskuje informację o ewentualnym przydzieleniu kontyngentu.

Znając kod CN towaru można sprawdzić, czy jest on objęty kontyngentem oraz stopień wykorzystania kwoty na stronie: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
Administrowane poprzez licencjonowanie w przypadku towarów rolnych dokonywane będzie przez ARR. Licencjonowaniem objęta będzie część kontyngentów taryfowych na produkty rolne wynikających z umów preferencyjnych (szczególnie w przypadkach gdy różnica w stawce KNU i preferencyjnej przekracza 10%).
Szczegółowe zestawienie kontyngentów administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego zostanie zamieszczone na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Wszystkie kontyngenty na towary przemysłowe administrowane są na granicy z wyjątkiem niżej wymienionych tzw. kontyngentów ograniczających administrowanych poprzez licencjonowanie. Punkt zbierania wniosków i wydawania licencji będzie się znajdował w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.


Tekstylia

Ograniczenia ilościowe w sektorze tekstylnym, zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie tekstyliów i odzieży, zostaną zniesione dla krajów członkowskich WTO
1 stycznia 2005 r. Niemniej jednak od maja do grudnia 2004 r. będą obowiązywać ilościowe ograniczenia stosowane do czasu rozszerzenia UE. Zgodnie z postanowieniami GATT/WTO ograniczenia te powinny uwzględniać dotychczasowy import wszystkich stron tworzonej unii celnej.
Kraje przystępujące zostaną objęte dwustronnymi umowami w sprawie handlu tekstyliami, jakie UE zawarła z krajami trzecimi nie będącymi członkami WTO (Białoruś, Wietnam, Serbia i Czarnogóra, Azerbejdżan, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan). Obecnie strona unijna pracuje nad propozycjami wielkości kontyngentów po rozszerzeniu UE o nowe kraje. Będzie to kompromis między oczekiwaniami importerów a interesami producentów. Prawdopodobnie kwoty zostaną niewiele rozszerzone.

Administrowanie kontyngentami, stosownie do postanowień zawartych umów z krajami trzecimi, są objęte pojedynczą (licencje importowe), podwójną (licencje importowe i eksportowe) lub potrójną (licencje importowe, eksportowe i weryfikacja elektroniczna - SIGL) kontrolą.
Do zarządzania kontyngentami tekstylnymi w UE został stworzony zintegrowany system licencjonowania SIGL łączący Komisję Europejską z urzędami wydającymi pozwolenia przywozu w krajach członkowskich (http://sigl.cec.eu.int).


Stal

Import stali do UE jest objęty środkami ochronnymi. Obszerna informacja oraz tekst Rozporządzenie UE określającego zakres towarowy i wielkość kontyngentu znajduje się na stronie http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/steel/legis/pr_270302.htm . Zachowano kontyngent bezcłowy w wysokości średniej z importu z ostatnich 3 lat plus 10%.

Kontyngent bezcłowy administrowany jest na granicy. Wykorzystanie kontyngentów dla konkretnych produktów (wg kodów CN) można sprawdzić na stronie internetowej DG ds. Ceł i Podatków w bazie danych TARIC (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN).
Powyższe środki ochronne nie obejmują importu stali z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Administrowanie kontyngentami ograniczającymi z tych państw zarządzane jest za pomocą zintegrowanego systemu licencjonowania SIGL (http://sigl.cec.eu.int).


Wyroby nietekstylne z Chin

UE stosuje również kontyngenty na pochodzące z Chin obuwie, zastawę stołową oraz zestawy kuchenne.

Zakres towarowy kontyngentów ilościowych obejmuje: obuwie (kody: 6402 99, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6404 11, 6404 19 10 - pełen opis wyłączeń w oryginalnych wersjach językowych - rozporządzenie Komisji nr 1351/2003 ustanawiające sposób zarządzania I częścią kontyngentów od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r.), zestawy kuchenne i naczynia stołowe z porcelany (6911 10) oraz zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany (6912 00).

Część przeznaczona dla importerów tradycyjnych pochodzących z krajów przystępujących (w tym z Polski) jest dzielona proporcjonalnie do ilości importu dokonanego w latach 2001 albo 2002 (okres odniesienia). Część przeznaczona dla importerów nietradycyjnych jest dzielona proporcjonalnie do wielkości wnioskowanej, z tym zastrzeżeniem, że nie można udzielić licencji na ilość większą niż transza. Wielkość nierozdysponowana na rzecz importerów nietradycyjnych zasili drugą część tego kontyngentu tj. przewidzianą dla importerów tradycyjnych i zostanie rozdzielona na ich rzecz.


Towary podwójnego zastosowania

Po akcesji zezwolenia w zakresie obrotu z zagranicą towarami podwójnego zastosowania nadal będzie wydawał Departament Kontroli Eksportu. Zmiany w porównaniu do dotychczas stosowanej w Polsce procedury będą niewielkie. Zezwolenia indywidualne na eksport oraz import broni i uzbrojenia będzie wydawał Departament Kontroli Eksportu zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami.

Państwa członkowskie UE mają własne, narodowe uregulowania w zakresie eksportu i importu broni i uzbrojenia, w których zobowiązane są uwzględniać postanowienia Kodeksu Postępowania UE w eksporcie broni, Wspólnego stanowiska Rady UE w sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią oraz przyjąć wspólną listę uzbrojenia UE. Polska ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państw spełnia te wymogi.

Po akcesji, w eksporcie towarów i technologii podwójnego zastosowania procedury oraz mechanizmy pozostaną niezmienione dla zezwoleń indywidualnych. Zostaną wprowadzone globalne i generalne zezwolenia na eksport. Monitorowanie importu (automatyczna rejestracja) zastąpi dotychczasową kontrolę importu. Kontrola tranzytu będzie się odbywała na zasadach określonych w Kodeksie Celnym UE. Obecnie trwają prace nad nowelizacją w/w ustawy, w części dotyczącej towarów podwójnego zastosowania.

W państwach członkowskich w zakresie kontroli eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy reżim kontroli eksportu tych dóbr oraz narodowe regulacje, stanowiące uzupełnienie tego rozporządzenia oraz umożliwiające wprowadzenie w życie jego postanowień. Podobnie w Polsce, będzie obowiązywało rozporządzenie unijne oraz znowelizowana polska ustawa o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w części dotyczącej towarów technologii podwójnego zastosowania.Informacja: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas