Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Lokalne instytucjie otoczenia biznesu

Spis Treści
Fundusz poręczeń kredytowych
Fundusz pożyczkowy
Inkubator przedsiębiorczości
Gminne Centrum Informacyjne
Agencja Rozwoju Lokalnego
Park technologiczny
Park przemysłowy
Centrum obsługi inwestora
Regionalne Instytucje Finansujące
Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD)

Fundusz poręczeń kredytowych

Fundusz poręczeń kredytowych jest instytucją, której misją jest ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, a konkretnie kredytów bankowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowym narzędziem prawnym, za pomocą którego instytucja ta realizuje wyznaczony cel, jest umowa poręczenia, zawierana z bankiem udzielającym kredytu. W ten sposób fundusz zobowiązuje się wobec banku do zwrotu poręczonego kredytu lub jego części w przypadku, gdy kredytobiorca nie dopełnił obowiązku spłaty zaciągniętego kredytu. W rezultacie bank otrzymuje dodatkowe, wiarygodne zabezpieczenie, a kredytobiorca możliwość dostępu do oferowanych przez banki środków finansowych umożliwiających realizację planowanego przedsięwzięcia. Oferta finansowa funduszy poręczeń kredytowych skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze poręczeń kredytowych pełnią istotną funkcję w lokalnej / regionalnej strukturze gospodarczej. Obok podstawowego celu, jakim jest ułatwienie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do bankowych środków finansowych przynoszą one korzyści bankom w postaci budowania klienteli banku. Ponadto instytucje te przyczyniają do pobudzenia inwestycji lokalnych, a w dalszej perspektywie do tworzenia nowych miejsc pracy. Fundusze poręczeń kredytowych prowadzone są przez rozmaite instytucje, które różnią się między sobą zarówno wielkością kapitałów będących w ich dyspozycji, jaki procedurami udzielania poręczeń. Również forma prawna, pod jaką prowadzić można fundusz poręczeń kredytowych, nie jest ograniczona. Instytucje prowadzące fundusz poręczeń kredytowych mogą przybierać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Fundusze poręczeń kredytowych prowadzone są również przez stowarzyszenia, fundacje i związki gmin. Instytucja prowadząca fundusz może mieć charakter wyspecjalizowany. Oznacza to, iż fundusz stanowi jedyny rodzaj prowadzonej działalności. Zazwyczaj jednak fundusz przybiera postać wewnętrznej komórki organizacyjnej w strukturze określonego podmiotu prawnego, który prowadzi fundusz obok innych form działalności. Podstawą funkcjonowania funduszu jest statut lub umowa spółki (w zależności od formy prawnej instytucji go prowadzącej), a także regulamin określający m.in. szczegółowe warunki i procedury udzielania poręczeń. Zakres terytorialny funkcjonowania funduszu w przypadku lokalnych funduszy poręczeń kredytowych ograniczony jest zwykle do gminy, kilku gmin lub powiatu. Oznacza to, iż potencjalni adresaci oferty funduszu muszą zwykle posiadać siedzibę na obszarze, w którego granicach funkcjonuje fundusz lub prowadzić na tym terenie działalność gospodarczą. Działalność funduszy poręczeń kredytowych zdeterminowana jest także wielkością posiadanego kapitału. Stanowi on bowiem wyznacznik ich wiarygodności oraz decyduje o ilości i wielkości udzielanych poręczeń. Podstawowym źródłem finansowania funduszy poręczeniowych jest prowadzona działalność oraz kapitał wniesiony przez założycieli funduszu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to budżet gminy. Instytucje prowadzące fundusze poręczeniowe w celach innych niż osiągnięcie zysku mogą aplikować o ich dokapitalizowanie z krajowych środków publicznych oraz ubiegać się o wsparcie finansowe z prowadzonego przy Banku Gospodarstwa krajowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Wsparcie to polega na objęciu akcji/udziałów lokalnych instytucji prowadzących fundusze poręczeniowe przez BGK i odbywa się to w trybie konkursowym. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wsparcie finansowe w celu dokapitalizowania funduszy poręczeń kredytowych pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego. Ponadto, po akcesji do Unii Europejskiej, instytucje prowadzące fundusze będą mogły występować o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów projektów poprawiających ich ofertę, a także sfinansowanie części kosztów projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania funduszy. Atrakcyjnym źródłem finansowania funduszy poręczeń kredytowych może okazać się też kapitał prywatny pochodzący ze źródeł bankowych. Zachętą dla banków komercyjnych jest bowiem możliwość preferencyjnego traktowania przez fundusz kredytów udzielanych przez bank, co stanowi czynnik zwiększający popyt na środki finansowe banku, udostępniane w formie kredytów.


Fundusz pożyczkowy

Pod pojęciem funduszu pożyczkowego należy rozumieć instytucję nie będącą bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Poprzez umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy (np. przedsiębiorcy) określoną ilość pieniędzy. Ten ostatni zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. W zamian za pożyczkę pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających formę oprocentowania. W rezultacie fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów. Obok zaspokajania potrzeb finansowych swych klientów, fundusze pożyczkowe świadczą szereg usług, takich jak pomoc swoim klientom w przygotowaniu wniosków pożyczkowych oraz biznes planów przedsięwzięcia. Oferują również pomoc doradczą przy zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie i prowadzą szkolenia w tej dziedzinie. Oferta funduszu pożyczkowego skierowana jest do przedsiębiorców przede wszystkim małych). Fundusze udzielają też pożyczek osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą. Fundusze pożyczkowe w istotnym stopniu wpływają na rozwój sektora małych i średnich firm, pomagając w przezwyciężeniu problemów związanych z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania. Wynikiem ich działalności jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Sprzyja to rozwojowi działalności gospodarczej i tworzeniu nowych miejsc pracy. Fundusze pożyczkowe mają bardzo zróżnicowany charakter. Wyróżnić można fundusze udzielające pożyczek o bardzo niskim oprocentowaniu poprzez szereg instytucji oferujących różny stopień preferencyjności, aż po instytucje stricte komercyjne. Prowadzą one działalność wykorzystując rozmaite formy prawne. Najczęściej są to stowarzyszenia i fundacje. W dalszej części wymienię należy spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusze pożyczkowe mogą być prowadzone także przez gminę oraz samorząd gospodarczy. Najczęściej fundusze usytuowane są przeróżnego rodzaju organizacjach pozarządowych i lokalnych instytucjach wspierania przedsiębiorczości. Obok działalności pożyczkowej prowadzą one również działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości takie jak doradztwo czy szkolenia. Instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe mogą mieć również charakter wyspecjalizowany. Przypadki prowadzenia przez fundusze działalności skoncentrowanej wyłącznie na udzielaniu pożyczek są jednak incydentalne. W obrębie funduszy pożyczkowych wyodrębnić można też tzw. fundusze mikropożyczkowe. Instytucje te charakteryzuje uproszczony tryb przyznania pożyczki oparty na zindywidualizowanej, bardzo dokładnej analizie wiarygodności i rzetelności pożyczkobiorcy (w praktyce rozmowa z doradcą), przy której analiza finansowa ma drugorzędne znaczenie lub jest pomijana (tzw. character based lending). Drugie, istotne podejście to tzw. step lending, polegające na tym, iż pierwsza pożyczka ma zawsze niewielką wartość. Kwota każdej kolejnej pożyczki jest sukcesywnie zwiększana (wraz ze wzrostem wiarygodności pożyczkobiorcy). Zaletą tego typu instytucji jest bliska współpraca z klientem i uproszczona do minimum dokumentacja (wniosek o pożyczkę ogranicza się z reguły do 1 strony). Klientami funduszy pożyczkowych są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. bezrobotni) oraz mikroprzedsiębiorstwa mające trudności w uzyskaniu kredytu. Stąd też fundusze pożyczkowe stosują nietypowe formy zabezpieczenia, polegające m.in. na tworzeniu tzw. grup pożyczkowych, gdzie poszczególne osoby zaciągające pożyczkę poręczają sobie nawzajem. Podobnie jak w przypadku funduszy poręczeń kredytowych, zakres terytorialny działania lokalnych funduszy pożyczkowych ograniczony jest do jednej, kilku gmin lub powiatu. Również i w tym przypadku, działalność zdeterminowana jest wielkością posiadanego kapitału. Podstawowym źródłem finansowania funduszy pożyczkowych jest kapitał wniesiony przez założycieli oraz dochody z bieżącej działalności. Dokapitalizowanie tego typu instytucji w postaci dotacji na powiększenie funduszu prowadzone jest corocznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej fundusze pożyczkowe będą mogły aplikować o wsparcie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto jako instytucje otoczenia biznesu będą one mogły ubiegać się o środki unijne przeznaczone na poprawę oferty oraz realizację projektów inwestycyjnych, niezbędnych z punktu widzenia poprawy warunków prowadzenia działalności. Inaczej także przedstawia się kwestia zaangażowania kapitałów prywatnych, szczególnie banków. Ze względu na konkurencyjny w stosunku do banków komercyjnych profil działalności ich zainteresowanie inwestycjami w fundusze pożyczkowe jest raczej znikome.

Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Pożyczkowy przy Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida. W ramach struktury organizacyjnej Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida, jako osobna jednostka organizacyjna, wyodrębniony został Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości. Jego utworzenie stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z funduszu Phare, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Skarbu Państwa. W celu utworzenia Funduszu zaangażowano także środki własne. Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości składa się z dwóch linii: Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych i administrowany jest przez Zarząd Fundacji. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Rada Fundacji. Organem opiniodawczym Funduszu jest 5-osobowa Komisja Kwalifikacyjna. Beneficjentem Funduszu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa, w których udział kapitału krajowego wynosi nie mniej niż 51


Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości stanowią wyodrębnione w ramach jednego budynku i udostępnione przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach lokale wraz z pełną obsługą administracyjną (sekretariat) i biurową (sprzęt biurowy), w których mogą oni prowadzić działalność gospodarczą w początkowym okresie swej działalności. Preferencyjne warunki wyrażają się w niższych od rynkowych cenach najmu lokali i kosztach obsługi. Ponieważ celem inkubatora jest wsparcie przedsiębiorców w początkowym okresie ich funkcjonowania (ok. 3 lata od chwili powstania), wraz z upływem czasu przewidzianego do wyjścia firm z inkubatora ceny najmu zbliżają się do cen rynkowych. W ramach swych zadań inkubatory świadczą na rzecz przedsiębiorców szereg usług dodatkowych takich jak szkolenia, doradztwo, obsługa prawna, a także zapewniają przedsiębiorcom dostęp do informacji oraz ułatwiają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Inkubatory przedsiębiorczości są formą promocji i wspomagania małych, nowo powstałych przedsiębiorstw. Ich najważniejszą misją jest stworzenie środowiska sprzyjającego transferowi technologii, wymianie doświadczeń i budowaniu więzi pomiędzy przedsiębiorstwami. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości sprzyja małym przedsiębiorstwom w przezwyciężaniu podstawowych barier rozwojowych oraz pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość, przede wszystkim zaś na powstawanie nowych firm i kreowanie nowych miejsc pracy. Partnerami samorządów w utworzeniu i prowadzeniu inkubatorów są z reguły lokalne instytucje otoczenia biznesu. Inkubatory przedsiębiorczości mogą działać jako samodzielny podmiot (osoba prawna) lub stanowię wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę prowadzoną w ramach istniejącej instytucji. Forma prawna inkubatora nie została określona. Najczęściej działają one w postaci fundacji i stowarzyszeń, ale mogą prowadzić swoją działalność w postaci spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zakładu budżetowego miasta lub gminy. Struktura organizacyjna i szczegóły dotyczące prowadzonej działalności powinny zostać określone w statucie (umowie spółki) oraz wewnętrznych regulaminach. Możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania przez instytucje wspierania przedsiębiorczości powiększą się znacznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przewiduje się, iż w latach 2004 - 2006 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie części kosztów przygotowania studiów wykonalności oraz biznes planów dla inkubatorów przedsiębiorczości. Realizowane będzie także wsparcie finansowe części inwestycji związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem inkubatora. Nie mniej istotna będzie możliwość ubiegania się o pokrycie części kosztów usług doradczych dla instytucji zarządzających inkubatorami.

Inkubator Przedsiębiorczości INMARR SA jest jednym z głównych działów Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA). Został on utworzony w 1992 r. i jest jedną z najstarszych i największych w Polsce instytucji tego typu. Inkubator działa w formie samodzielnego wydziału gospodarczego nonprofit Agencji. Inwestycja adaptacji pierwszej hali Inkubatora sfinansowana została ze środków Funduszu Restrukturyzacji Regionu Mieleckiego (utworzonego z grantu Rządu Japonii). Celem Inkubatora jest wspieranie powstawania i inkubowanie działalności produkcyjnej i usługowej małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. W tym celu, obok wynajmu powierzchni produkcyjnej i biurowej, Inkubator zapewnia przedsiębiorcom usługi sekretarskie i biurowe, a także doradcze. Ponadto, inkubator ułatwia dostęp do źródeł finansowania, zapewnia wsparcie w zakresie promocji i reklamy oraz prowadzi działalność polegającą na kojarzeniu partnerów. Firmy nie mogą działać w Inkubatorze dłużej niż 4 lata. Po tym okresie muszą zwolnić miejsce następnym podmiotom gospodarczym. Aktualnie Inkubator posiada obiekt, który jest zespołem 3 hal produkcyjnych o powierzchni 5600 m2, w którym funkcjonuje 18 firm produkujących wysoko przetworzone wyroby z branży metalowej, tworzyw sztucznych, obróbki powierzchni, elektronicznej, spożywczej i poligraficznej. Ze względu na swoje położenie (Inkubator znajduje się w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej) z Inkubatora Przedsiębiorczości wywodzą się firmy, które później uzyskują zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Informacje pochodzą ze stron internetowych Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach i w Olsztynie http://www.it.olsztyn.pl oraz ze stron internetowych Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości http://www.inkubator.xm.pl Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości

Innym przykładem funkcjonującego inkubatora jest Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, która założona została w 1992 r. przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój. Środki na swoją działalność fundacja pozyskiwała głównie z dotacji Urzędu Miasta, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowego Urzędu Pracy. W 1992 r. Urząd Miasta oddał Fundacji hale po byłej jednostce wojskowej. W następnych latach działania Fundacji poszerzono o kolejną halę po restrukturyzowanym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Obecnie inkubator administruje dwoma budynkami, o łącznej powierzchni 3.332 m2. Mieszczą się w nich 24 firmy zatrudniające łącznie ok. 100 osób. Kilkanaście firm opuściło inkubator i samodzielnie działają na rynku. W Fundacji nowe firmy chcące założyć własną działalność mogą również otrzymać wszelką pomoc związaną z wynajmem pomieszczeń czy też zdobyciem kredytu i warunkami jego spłaty.


Gminne Centrum Informacyjne

Na Gminne Centrum Informacyjne (GCI) składa się pomieszczenie wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt biurowy (telefon, faks, kserokopiarka) wraz z profesjonalną obsługą biurową. Celem GCI jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie komunikacji, poszukiwania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez małe firmy oraz dostępu do informacji. GCI przyczynia się też do promocji turystycznej i gospodarczej gminy. Pośród usług świadczonych przez GCI wymienić można udostępnianie informacji znajdujących się w Internecie (oferty pracy, poszukiwanie partnerów gospodarczych, oferty edukacyjne, informacja dla turystów), tworzenie stron WWW dla firm i instytucji, prowadzenie strony internetowej promującej gminę, usługi biurowe. GCI udostępnia też sprzęt komputerowy w celach przeglądania stron www oraz korzystania z poczty elektronicznej, działając na zasadach tzw. kawiarenki internetowej. GCI może zostać utworzone w gminnym ośrodku kultury, szkole czy bibliotece. Może ono być prowadzone przez agencję rozwoju lokalnego lub działać w ramach inkubatora przedsiębiorczości.

Informacje poniższe pochodzą ze stron internetowych Gminnego Infocentrum w Szydłowcu: http://www.szydlowiec.ic.exl.pl
Infocentrum w Szydłowcu powstało w 2001 r. na bazie środków finansowych przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz dotacji na wyposażenie pozyskanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Fundacji Argentyńskiej oraz firmy Polkomtel SA. Lokal, w którym mieści się centrum, przekazany został przez Urząd Gminy. Do zakresu zadań infocentrum należy m.in. świadczenie drobnych usług biurowych (przepisywanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów i prac szkolnych, pisanie życiorysów, wysyłanie faksów, wykonywanie wizytówek), kojarzenie partnerów (zamieszczanie drobnych ogłoszeń kupię/sprzedam na własnej stronie internetowej, prowadzenie tablicy ogłoszeń), usługi szkoleniowe (kursy komputerowe), pośrednictwo pracy (prowadzenie strony internetowej z ofertami pracy), a ponadto prowadzenie kawiarenki internetowej, wyszukiwanie zleceń i informacji w internecie. Pracownicy centrum prowadzą również usługi doradcze na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Gminne Infocentrum zamieszcza również reklamy przedsiębiorców, którzy chcą ze swoimi produktami wyjść poza rynek lokalny. Zajmuje się też tworzeniem stron internetowych. Beneficjentem usług świadczonych przez infocentrum jest społeczność lokalna (młodzież, poszukujący pracy, lokalni przedsiębiorcy) z terenów Szydłowca i sąsiednich gmin. GCI finansowane jest ze środków własnych przy wsparciu pochodzącym ze środków gminnych (głównie w początkowym okresie funkcjonowania). Docelowo instytucja ta powinna być w stanie zapewnię swoje samofinansowanie. W pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej, instytucje otoczenia biznesu mogą liczyć na wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego finansowane będą m.in. projekty doradcze i szkoleniowe poprawiające ofertę tego typu instytucji. Dodatkowo, wsparcie przewidziane będzie na realizację projektów inwestycyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania instytucji wspierających przedsiębiorców. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowane będą również do jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek publicznych zapewniających dostęp do Internetu w miejscach publicznych.

Agencja Rozwoju Lokalnego

Agencja Rozwoju Lokalnego jest instytucją zmierzającą do zapewnienia harmonijnego rozwoju gospodarczego gminy (powiatu), której działalność koncentruje się głównie na wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Agencja stanowi ogniwo zapewniające sprawną komunikację i wymianę informacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a instytucjami rozwoju przedsiębiorczości o charakterze regionalnym czy też krajowym. Agencja rozwoju lokalnego może współtworzyć i wdrażać lokalne programy restrukturyzacyjne oraz programy rozwoju gospodarki pobudzające przedsiębiorczość, organizować i popierać inicjatywy prowadzące do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także zajmować się promocją gminy (powiatu). W ramach wykonywanych zadań, agencje mogą prowadzić fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, inkubatory przedsiębiorczości. Dobrą praktyką jest również prowadzenie ośrodka informacyjnego dla małych przedsiębiorców w zakresie dostępnych w regionie instrumentów wsparcia. Agencje zajmują się przyciąganiem potencjalnych inwestorów, organizują giełdy, wystawy, targi pracy oraz szkolenia i seminaria prowadzone przez zewnętrznych ekspertów. Zapewniają one przedsiębiorcom obsługę prawną i księgową, a także gromadzą oferty pracy. Agencje rozwoju lokalnego pełnią bardzo istotną rolę w procesie planowania i realizacji rozwoju lokalnego. Ich zadania wykraczają znacznie poza stymulowanie inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy. Pełnią one również szereg zadań o charakterze społecznym. Realizując bowiem swe zadania poprzez ścisłą współpracę z władzami gminy (powiatu), lokalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami, inspirują współpracę partnerów społecznych. Na uwagę zasługują też działania na rzecz promocji regionu. Agencje rozwoju lokalnego mogą działać w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Występują wówczas pod postacią spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co umożliwia im nieskrępowane prowadzenie działalności gospodarczej. Formy te są więc właściwe w przypadku agencji prowadzących działalność komercyjną. Agencje rozwoju lokalnego o charakterze non profit realizują swe działania głównie w formie fundacji lub stowarzyszenia. Należy zaznaczyć, że prawodawstwo nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty działające w tych formach. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami. Zakres terytorialny agencji rozwoju lokalnego ogranicza się do gminy, kilku gmin lub powiatu. Adresatami jej działań są mieszkańcy oraz podmioty prawne (głównie małe przedsiębiorstwa) z tego obszaru. Podstawowymi źródłami finansowania działalności agencji, obok przychodów z działalności gospodarczej mogą być środki finansowe pochodzące z budżetu gminy (powiatu), pozyskane od prywatnych przedsiębiorców oraz innych podmiotów lokalnych. Źródłem finansowania agencji może stać się także powierzony jej majątek, spadki i darowizny. W latach 2004 - 2006 wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone zostanie głównie na projekty doradcze i szkoleniowe poprawiające ofertę instytucji otoczenia biznesu. Agencje rozwoju lokalnego uzyskają też możliwość sfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów projektów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Działdowska Agencja Rozwoju SA powstała w 1994 r. z inicjatywy samorządu Miasta i Gminy Działdowo jako organizacja niezależna oraz samo finansująca się. Źródłem finansowania działalności spółki są środki pozyskane na realizację konkretnych projektów oraz dochody wypracowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wypracowane zyski przeznaczane są na cele statutowe. Celem statutowym Agencji jest wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego miasta i gminy Działdowo. Zakres usług oferowany przez Agencję jest bardzo szeroki: od szkoleń językowych dla dzieci i młodzieży poprzez aktywizację osób bezrobotnych do wspierania małej przedsiębiorczości. W ramach spółki działają dwa fundusze: Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości (w ramach którego funkcjonują Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Pożyczkowy) oraz Fundusz Stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z gminy. W strukturze Agencji znajduje się też Ośrodek Szkoleniowy prowadzący zarówno działania o charakterze edukacyjnym dla gminnej społeczności jak również działania szkoleniowe skierowane na potrzeby indywidualnych przedsiębiorców. Działalność agencji wspierana jest przez funkcjonujący w jej łonie Ośrodek Promocji, który zajmuje się poprawą wizerunku tak spółki, jak i całego miasta i gminy. Ponadto Agencja prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla lokalnych przedsiębiorców oraz wydaje lokalną gazetę. Wespół z samorządem miejskim, agencja prowadzi również działalność inwestycyjną na potrzeby gminy. Informacje pochodzą ze stron internetowych Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. http://www.dzialdowo.pl


Park technologiczny

Park technologiczny jest instytucją służącą tworzeniu warunków dla wykorzystania naukowego i gospodarczego potencjału regionu. Stanowi on wyodrębniony kompleks budynków i urządzeń zapewniających właściwą bazę infrastrukturalną dla prowadzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Podstawową zaletą tego typu jednostek jest skupienie na jednym terenie zarówno ośrodków badawczo -rozwojowych, a także małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie oraz produkty i usługi innowacyjne. Koncentracja ta stwarza korzystne warunki dla rozwijania współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a inwestorami zainteresowanymi wdrażaniem lub komercjalizacją wyników badań naukowych. Zaletą inwestowania w parkach technologicznych jest ponadto uzyskanie dostępu do tanich gruntów i obiektów przemysłowych ulokowanych w atrakcyjnych częściach regionu (miasta), specjalistycznej kadry oraz profesjonalnej obsługi dostępnej na miejscu. Utworzenie parku technologicznego wiąże się z koniecznością powołania podmiotu, który będzie zarządzał parkiem. Jego forma prawna nie została określona. Najczęściej wykorzystywane do tego celu są jednak spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działania instytucji zarządzającej parkiem jest odpowiednie zagospodarowanie terenu, sprzedaż i wynajem nieruchomości oraz maszyn i urządzeń biurowych, a także doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto spółka prowadząca park inicjuje działania promocyjne na rzecz parku oraz funkcjonujących tam podmiotów, jak również podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi. Powodzenie tego typu inwestycji uzależnione jest w dużym stopniu od obecności i zaangażowania ośrodków akademickich i badawczo-naukowych. Stąd też lokalizacja parku technologicznego uzależniona jest bezpośrednio od usytuowania ośrodków akademickich i badawczych. Najczęściej parki technologiczne tworzone są w regionach posiadających placówki o wysokim poziomie naukowym oraz cechujących się wysokim poziomem przedsiębiorczości. Podstawowym źródłem finansowania parków technologicznych są przychody z prowadzonej działalności. Wybrane w drodze konkursu parki technologiczne mogą także uzyskać wsparcie w postaci sfinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów w zakresie przygotowania biznes planu, oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. Możliwości finansowania tych instytucji znacznie zwiększą się w latach 2004 - 2006. Przewiduje się, iż podmioty zarządzające parkami będą mogły ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionych projektów ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki europejskie będą także wspierały realizację projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem i rozwojem parków technologicznych.


Park przemysłowy

Istotą parków przemysłowych jest stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla skupionych na jego terenie przedsiębiorców. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom pod wynajem hal przemysłowych, magazynów, pomieszczeń biurowych oraz uzbrojonych terenów nie zabudowanych wraz z odpowiednią obsługą administracyjną. Stanowić one mają bazę dla prowadzenia działalności komercyjnej przez przedsiębiorców. Obok wynajmu lokali, w ofercie podmiotów prowadzących parki przemysłowe znajdują się też usługi o charakterze doradczym dla inwestorów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, księgowości czy zarządzania nieruchomościami. Spółka zarządzająca parkiem zapewnia także dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania) oraz telefon, stały dozór mienia oraz serwis znajdujących się na terenie parków urządzeń. Dodatkowym atutem parków przemysłowych jest z reguły ich dogodna lokalizacja (w pobliżu centrum miast czy szlaków komunikacyjnych). Parki przemysłowe tworzone są często na obszarze restrukturyzowanych terenów poprzemysłowych. Ze względu na swą misję, parki przemysłowe nie muszą funkcjonować w pobliżu ośrodków akademickich, co jest głównym wyznacznikiem odróżniającym parki przemysłowe od technologicznych. Źródłem finansowania parków przemysłowych są dochody pochodzące z ich bieżącej działalności. W chwili obecnej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o środki budżetu państwa finansuje przygotowanie studium wykonalności, biznes planu oraz oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych w drodze konkursu parków przemysłowych. W latach 2004 - 2006, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi będą mogły aplikować do Agencji Rozwoju Przemysłu SA o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego środki przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowywanie przygotowania wyżej wymienionej dokumentacji oraz projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem oraz rozwojem parków.


Centrum obsługi inwestora

W zasadzie są to instytucje, których celem jest zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności na danym terenie, obsługa inwestorów w trakcie procesu decyzyjnego i realizacji inwestycji, a także serwis po inwestycyjny. W kraju działa wiele centrów wyodrębnionych jako część większej instytucji. Warto przytomnieć, że w drugiej połowie lat 90. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych wsparła założenie 10 takich centrów w kraju, powołanych głównie przy agencjach rozwoju regionalnego (5). Ponadto dwa działały przy urzędach wojewódzkich, jedno w regionalnej fundacji rozwoju gospodarczego i jedno przy izbie gospodarczej (zob. Kolas 2000). W proces tworzenia COI włączają się coraz częściej władze samorządowe. Zasadnicze problemy z działalnością COI skupiają się wokół następujących zagadnień (Dziemianowicz, Pietras-Goc 2000):

Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie.

Centrum działa w strukturze Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Współtworzyły je: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Regionalna Agencja Rozwoju Dolnej Austrii ECOPLUS. Obecnie COI działa przy wsparciu samorządu wojewódzkiego oraz PAIZ. Podstawowy pakiet usług oferowanych przez COI składa się z następujących elementów:


Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są wybranym w drodze konkursu, regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki sektorowej, adresowanej do MSP w regionie. Pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty rozwoju przedsiębiorczości na poziomach regionalnym i krajowym. RIF w swej strukturze posiada Punkt Konsultacyjno-Doradczy jako punkt wejścia, przedsiębiorców do programów. Podstawowe funkcje RIF to udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa oraz zarządzanie programami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie, na terenie Polski funkcjonuje 16 Regionalnych Instytucji Finansujących (po jednej w każdym województwie).


Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD)

Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD) są to działające na terenie całej Polski, wyłonione w drodze konkursu, organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na zasadach niekomercyjnych (w tym urzędy miejskie i powiatowe), które świadczą bezpłatne usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. Usługi, o których mowa, obejmują przede wszystkim tzw. doradztwo podstawowe, czyli konsultacje nie wymagające dłuższego zaangażowania czasu pracy konsultanta. Klienci PKD mogą skorzystać łącznie z 10 godzin bezpłatnych usług doradczych.Informacja: PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas